Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

111. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
112. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških

MINISTRSTVA

1. Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod
2. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
3. Odredba o spremembi odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh
4. Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa
5. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol
6. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, in postopek preverjanja pogojev
7. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin
8. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2001
9. Seznam medicinskih pripomočkov, za katere je od 11. 2. 2000 do 21. 12. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet oziroma seznam izbrisa iz registra medicinskih pripomočkov
10. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 22. 11. 1999 do 21. 12. 2000 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

11. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. II lps 139/95 z dne 20. 11. 1996
12. Odločba o razveljavitvi 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja in 3. člena zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja
13. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti ter o zadržanju izvrševanja 50. člena in prvega odstavka 52. člena zakona o graditvi objektov
14. Odločba o razveljavitvi sodb vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani ter zavrnitvi tožbnega zahtevka
15. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklepa sodišča o zavrnitvi predloga za odpravo pripora v postopku izročitve

BANKA SLOVENIJE

16. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 8. do 14. 1. 2001
17. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 2000

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

18. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi učbenika
19. Sklep o potrditvi učnega sredstva SISTEM LESTVIC
20. Sklep o potrditvi učnega sredstva NALOGE IZ LOGIKE ZA OSNOVNOŠOLCE
21. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRETVARJANJE MERSKIH ENOT, IGRA S KARTAMI
22. Sklep o potrditvi učnega sredstva PREMISLI, IZRAČUNAJ, IZBERI, MATEMATIČNE NALOGE IZBIRNEGA TIPA
23. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo INFORMACIJE ZA ODLOČANJE, učbenik
24. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE; EKOLOGIJA
25. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE; BIOLOGIJA ČLOVEKA, delovni učbenik
26. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo CUTTING EDGE, Upper intermediate, Workbook, delovni zvezek
27. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo CUTTING EDGE, Upper intermediate, Student´s book, učbenik
28. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo CUTTING EDGE, Intermediate, Workbook, delovni zvezek
29. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo CUTTING EDGE, Intermediate, Student´s book, učbenik
30. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRESEČIŠČE, OBDELAVA PODATKOV, UVOD V VERJETNOST, učbenik za matematiko za osmi in deveti razred devetletne osnovne šole
31. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, Kako poučevati matematiko v 2. razredu devetletne osnovne šole
32. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo WEGWEISER 2, delovni zvezek nemščino kot obvezni izbirni predmet v 8. razredu devetletne osnovne šole
33. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo WEGWEISER 2, učbenik nemščino kot obvezni izbirni predmet v 8. razredu devetletne osnovne šole
34. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Book 3, Workbook, delovni zvezek
35. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Book 3, Student´s book, učbenik
36. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Book 2, Workbook, delovni zvezek
37. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Book 2, Student´s book, učbenik
38. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Book 1, Workbook, delovni zvezek
39. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Book 1, Student´s book, učbenik
40. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo METODO 2, APPRENDIMENTO LOGICO, LINGUSTICO CLASSE SECONDA, delovni zvezek za italijanščino kot materinščino v 2. razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
41. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo METODO 1, delovni učbenik za italijanščino kot materinščino v 1. razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
42. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo COME UN GIOCO 2, delovni zvezek za italijanščino kot materinščino v 3. razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
43. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo COME UN GIOCO 1, delovni zvezek za italijanščino kot materinščino v 2. razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
44. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo CIAO VADO IN PRIMA, delovni učbenik za italijanščino kot materinščino v 1. razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
45. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC - HÁZ, BESZÉD, OLVASÁS, ÍRÁS, delovni zvezek za madžarščino kot materinščino v 2. razredu devetletne dvojezične osnovne šole v Pomurju
46. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC - HÁZ, MESÉK AZ ABC - HÁZBÓL, berilo za madžarščino kot materinščino v 2. razredu devetletne dvojezične osnovne šole v Pomurju
47. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BESZÉDFEJLESZTES ÉS KÖRNYEZETISMERET 1, delovni učbenik za madžarščino kot drugi jezik v 1. in 2. razredu devetletne dvojezične osnovne šole v Pomurju
48. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost steklarstva
49. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost optikov

OBČINE

Ajdovščina

51. Sklep o ukinitvi javnega dobra
52. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Bohinj

53. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2001

Celje

54. Sklep o javni razgrnitvi osnutka parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona C)

Črenšovci

55. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci

Črna na Koroškem

56. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2001

Dobrna

57. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2000
58. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2001
59. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Dobrna

Idrija

60. Statut Občine Idrija
61. Odlok o lokacijskem načrtu - infrastruktura Idrija mesto

Ivančna Gorica

62. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3

Kidričevo

63. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
64. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2001

Komen

65. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komen za leto 2000
66. Sklep Občinskega sveta občine Komen o sprejetju odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komen
67. Sklep o začasnem financiranju
68. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986-1990 za območje občine Komen

Kozje

69. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2000
70. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
71. Sklep o določitvi območja omejene hitrosti
72. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kranj

73. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001

Krško

74. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1307/2, k.o. Anovec in o prodaji predmetne nepremičnine
75. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 330/2, parc. št. 330/5, parc. št. 330/6 in parc. št. 330/3, k.o. Gorica in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 268/2, parc. št. 268/3 in parc. št. 188/2, k.o. Gorica
76. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001

Litija

77. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Litija

Ljubljana

50. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Ljutomer

78. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2001
79. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer
80. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi turistične članarine za Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer
81. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti

Loški Potok

82. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2000
83. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2001

Markovci

84. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Markovci v letu 2001

Novo mesto

85. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2001
86. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Novo mesto
87. Odredba o ureditvi prometa na nekaterih ulicah v naseljih Mestne občine Novo mesto
88. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Podlehnik

89. Sklep o začasnem financiranju Občine Podlehnik v letu 2001

Postojna

90. Odlok o ureditvenem načrtu "Oblenk Strmca" P2/S4

Prebold

91. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2001
92. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Prebold za leto 2001

Rogaška Slatina

93. Odlok o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina
94. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina
95. Odlok o pomožnih objektih
96. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S2 - Ratanska vas
97. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-1990 v letu 2000 dopolnjen za območje Občine Rogaška Slatina zaradi predvidene gradnje vzporednega magistralnega plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec
98. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvih prodajaln v Občini Rogaška Slatina
99. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

100. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2000
101. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sevnica v letu 2001
102. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica za leto 2001
103. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
104. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

105. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Zavrč

106. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Zavrč v letu 2001

Žalec

107. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2001

Železniki

108. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki

Žirovnica

109. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001
110. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Žirovnica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (MKBPTJ)
2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BRUSZN)
3. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (MBSEST)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti