Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

1. Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod, stran 1.

Na podlagi 15. člena pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in 29/00) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod
1. člen
Ta odredba določa obliko poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod (v nadaljnjem besedilu: poročilo o monitoringu), ki ga mora zavezanec za zagotovitev emisijskega monitoringa (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) predložiti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
2. člen
Poročilo o monitoringu mora biti oblikovano tako, da obsega:
– del s podatki o zavezancu in njegovi dejavnosti ter o izvajalcu monitoringa,
– del s podatki o občasnih ali trajnih meritvah ter vrednotenju izmerjene emisije in
– del z oceno letne obremenitve zaradi odvajanja odpadnih vod ali oceno letnega povprečnega učinka čiščenja, če gre za komunalno ali skupno čistilno napravo.
3. člen
Podatki o zavezancu in njegovi dejavnosti ter o izvajalcu monitoringa morajo biti v izpolnjenem obrazcu, določenem v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
4. člen
Del poročila s podatki o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah mora biti oblikovan tako, da obsega opis in podatke o:
– glavnih tehničnih značilnostih vira onesnaževanja ali komunalne ali skupne čistilne naprave,
– utrjenih površinah, iz katerih se odvaja padavinska odpadna voda,
– porabi vode vira onesnaževanja,
– obsegu in vrsti meritev in analiz,
– mestu in času vzorčenja in meritev,
– uporabljenih merilnih metodah in merilni opremi,
– rezultatih posameznih meritev in analiz in
– vrednotenju izmerjene emisije.
Pri pripravi poročila iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati navodila, določena v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.
Podatki o opravljenih meritvah za vire onesnaževanja morajo biti za vsak posamezen iztok odpadnih vod posebej v izpolnjeni tabeli 4 iz priloge 2 te odredbe.
Podatki o opravljenih meritvah za komunalne ali skupne čistilne naprave morajo biti v izpolnjeni tabeli 5 iz priloge 2 te odredbe.
5. člen
Izračun in ocena letne obremenitve za vire onesnaževanja zaradi odvajanja odpadnih vod morata biti podana za vsak iztok odpadnih vod posebej na način in v obliki, določeni v prilogi 3, ki je sestavni del te odredbe.
Izračun in ocena letnega povprečnega učinka čiščenja komunalne ali skupne čistilne naprave morata biti podana na način in v obliki, določeni v prilogi 4, ki je sestavni del te odredbe.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod (Uradni list RS, št. 22/98).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-17/98
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor