Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5231. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
5233. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
5235. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola B k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5237. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
5239. Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo

Odloki

5232. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
5234. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
5236. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5238. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

Sklepi

5240. Sklep o določitvi zneska za enoto obremenitve voda za leto 2001

MINISTRSTVA

5241. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
5242. Odredba o izobraževalnem programu poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja
5243. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje izdaje Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Third Edition)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5244. Tarifni pravilnik o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
5245. Uzance o vračanju in prevzemanju vračljive embalaže

OBČINE

Benedikt

5246. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2000

Gorenja vas-Poljane

5247. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorenja vas-Poljane v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001

Idrija

5248. Sklep o prenehanju veljavnosti obveznih razlag
5249. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
5250. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2001
5251. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks

Ivančna Gorica

5252. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2001
5253. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2001
5254. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
5255. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
5256. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Metanj
5257. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Sušica
5258. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Hudo

Križevci

5259. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v letu 2001
5260. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2001
5261. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2001
5262. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2001

Lenart

5263. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990, dopolnitev v letu 2000
5264. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart

Mirna Peč

5265. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2000
5266. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Mirna Peč v letu 2001
5267. Sklep o povišanju cen vzgojno-varstvenih storitev v vrtcu Občine Mirna Peč

Moravske Toplice

5268. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001

Novo mesto

5269. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1142/6, k.o. Gotna vas
5270. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 444/2, k.o. Novo mesto

Pivka

5271. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2001
5272. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2000
5273. Odlok o spremembi območja med naseljema Pivka in Velika Pristava v Občini Pivka
5274. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka
5275. Sklep o ceni vode, kanalščine in čiščenja odpadnih voda
5276. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Podčetrtek

5277. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2001
5278. Sklep o ceni komunalnih storitev - odvoza komunalnih odpadkov v tipiziranih zabojnikih in odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda v Občini Podčetrtek

Puconci

5279. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2001
5280. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za ravnanje s komunalnimi odpadki (sortiranje in odlaganje)
5281. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Puconci

Rogaška Slatina

5282. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000
5283. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2001
5284. Odlok o spremembi tarifnega dela odloka o urejanju javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov
5285. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
5286. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinski turistični taksi
5287. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
5288. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogaška Slatina
5289. Sklep o vrednosti točke za izračun prispevkov za urejanje javnih parkovnih površin in gozdov v Občini Rogaška Slatina

Slovenske Konjice

5290. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2001

Šalovci

5291. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2000
5292. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2001

Šentjur pri Celju

5293. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2001

Škofja Loka

5294. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2001

Šmarje pri Jelšah

5295. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000
5296. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001
5297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvu prodajaln v Občini Šmarje pri Jelšah

Tabor

5298. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor

Tišina

5299. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za leto 2001

Trebnje

5300. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje za 1. trimesečje 2001

Vrhnika

5301. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5302. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič-Lesno Brdo
5303. Poročilo o izidu glasovanja na predčasnih volitvah članov Sveta krajevne skupnosti Dragomer-Lukovica

Železniki

5304. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki

Žirovnica

5305. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2001
5306. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2001

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

131. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa (BHUMKP)
132. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejnem železniškem prometu (BHUMŽP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti