Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

131. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa (BHUMKP), stran 1641.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO O MEJNI KONTROLI CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (BHUMKP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa (BHUMKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2000.
Št. 001-22-205/00
Ljubljana, dne 28. decembra 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO O MEJNI KONTROLI CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (BHUMKP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa, podpisan v Budimpešti dne 12. oktobra 2000.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa
Republika Slovenija in Republika Madžarska (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se z namenom, da olajšata mejno kontrolo na cestnih in železniških mejnih prehodih ter da pospešita in poenostavita prehod skupne državne meje, odločili skleniti ta sporazum:
I. del
Splošne določbe
1. člen
Za potrebe tega sporazuma pomeni:
1. “opravljanje mejne kontrole” izvajanje vseh predpisov pogodbenic, ki jih uporabljata pri prehajanju oseb čez skupno državno mejo ter pri uvozu, izvozu in tranzitu stvari;
2. “ozemeljska država” pogodbenico, na območju katere za to pooblaščeni organi druge pogodbenice opravljajo mejno kontrolo;
3. “sosednja država” drugo pogodbenico;
4. “cona” območje ozemeljske države, v kateri imajo uslužbenci sosednje države pravico do opravljanja mejne kontrole;
5. “uslužbenci” tiste osebe, ki v svoji pristojnosti kot oblastni upravni organi opravljajo mejno kontrolo in osebe, ki so zadolžene za službeni nadzor;
6. “stvari” blago, prevozna sredstva in druge vrednosti, za katere veljajo devizni predpisi.
2. člen
(1) Pogodbenici bosta na podlagi tega sporazuma poenostavili, pospešili in uskladili mejno kontrolo v cestnem in železniškem prometu.
(2) V ta namen bo pogodbenica na območju druge pogodbenice postavila službena mesta za izvajanje mejne kontrole.
(3) Za uresničevanje tega cilja lahko uslužbenci pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice opravljajo mejno kontrolo:
– v obeh smereh v coni delovanja,
– na skupni mejni postaji, na vlakih, ki vozijo v obeh smereh na določenih železniških odsekih.
(4) Vladi pogodbenic z dogovorom določita in uredita:
a) kraj postavitve, ukinitev in režim uporabe mejnega prehoda, značaj prometa in njegovo spremembo;
b) postavitev, spremembo ali ukinitev službenih mest za opravljanje mejne kontrole iz drugega odstavka, značaj prometa in njegovo spremembo;
c) železniške proge in železniške odseke, na katerih lahko uslužbenci sosednje države na območju ozemeljske države opravljajo mejno kontrolo na vlakih med vožnjo;
d) uredita način sodelovanja med pristojnimi organi, ki delujejo na službenih mestih na podlagi veljavne notranje zakonodaje;
e) uvedbo in ureditev skupne mejne kontrole iz četrtega odstavka 6. člena tega sporazuma;
f) cone.
3. člen
(1) Cona v cestnem prometu lahko zajema:
a) določene (službene) prostore, postavljene za opravljanje mejne kontrole sosednje države;
b) cestne odseke;
c) druge objekte;
d) cesto med državno mejo in službenim mestom za opravljanje mejne kontrole.
(2) Cona v železniškem prometu lahko zajema določene:
a) službene prostore, postavljene na določenih železniških postajah za izvajanje mejne kontrole s strani sosednje države;
b) tire na območju železniške postaje;
c) skladišča;
d) prostore za kontrolo potnikov in stvari;
e) vlake, na katerih mejno kontrolo opravljajo uslužbenci sosednje države.
(3) Organi mejne kontrole pogodbenic določijo potniške vlake, na katerih se lahko opravlja mejna kontrola med vožnjo. Železnice pogodbenic morajo zagotavljati pogoje za opravljanje mejne kontrole na vlakih med vožnjo.
II. del
Izvajanje mejne kontrole
4. člen
(1) V coni pri izvajanju mejne kontrole sosednje države veljajo vsi predpisi te države za prestop državne meje oseb ter uvoz, izvoz in tranzit stvari. Uslužbenci sosednje države izvajajo predpise v enakem obsegu in z enakimi posledicami kakor na območju lastne države.
(2) Uradna dejanja, ki jih v coni opravijo uslužbenci sosednje države, se štejejo, kakor da so bila opravljena v kraju sosednje države, na ozemlju katere se nahaja ustrezni mejni prehod.
(3) Prekrški zoper predpise sosednje države, navedene v prvem odstavku, ki so bili storjeni v coni, se štejejo, kakor da so bili storjeni v kraju, navedenem v drugem odstavku.
(4) V ostalih primerih velja pravo ozemeljske države.
5. člen
(1) Med pristojnosti iz prvega odstavka 4. člena tega sporazuma sodi tudi pravica do prijetja in prisilne vrnitve. Uslužbenci sosednje države pa nimajo pravice, da znotraj ozemeljske države njene državljane aretirajo, priprejo ali privedejo v sosednjo državo. Imajo pa pravico, da te osebe zaradi pisne zabeležbe dejanskega stanja tudi prisilno privedejo na svojo izpostavo mejne kontrole ali če tega ni, na službeno mesto za opravljanje mejne kontrole ozemeljske države.
(2) V primeru ukrepov iz prvega odstavka je treba nemudoma vključiti uslužbenca ozemeljske države.
(3) Pravica ozemeljske države do azila ostane nedotaknjena.
6. člen
(1) V coni je treba opraviti mejno kontrolo izstopne države pred mejno kontrolo vstopne države, razen če organ za mejno kontrolo izstopne države opusti mejno kontrolo o čemer mora predhodno obvestiti organ mejne kontrole vstopne države.
(2) Po opravljeni mejni kontroli izstopne države smejo uslužbenci vstopne države opraviti kontrolo oseb in stvari, ki so jih že pregledali uslužbenci izstopne države. Enako velja tudi v primeru, če se uslužbenci izstopne države odrečejo mejni kontroli.
(3) Uslužbenci izstopne države po pričetku vstopne kontrole niso več upravičeni do izvajanja mejne kontrole. V kolikor se po pričetku vstopne mejne kontrole pojavi sum za kaznivo dejanje ali se kasneje ugotovi, da se v coni nahaja oseba, za katero je razpisana tiralica, so uslužbenci izstopne države upravičeni po predhodnem obvestilu in soglasju uslužbencev vstopne države, opraviti ponovno mejno kontrolo.
(4) Uslužbenci pogodbenic lahko opravljajo mejno kontrolo tudi skupaj.
7. člen
(1) Uslužbenci pogodbenic lahko sporazumno odstopijo od vrstnega reda iz prvega odstavka 6. člena tega sporazuma, če je to nujno zaradi hitrejše mejne kontrole. Uslužbenci vstopne države lahko ob takšnih primerih pridržijo osebe ali zasežejo stvari le po končani mejni kontroli izstopne države. Če želijo izvesti takšne ukrepe, morajo te osebe in stvari predati uslužbencem izstopne države, če izstopna država še ni končala s kontrolo teh oseb in stvari. Če želijo uslužbenci izstopne države sami prijeti osebe ali zaseči stvari, imajo prednost.
(2) Pristojbine, prispevke in denarne kazni, ki so jih uslužbenci sosednje države pobrali pri mejni kontroli v ozemeljski državi ali denarni zneski, ki so jih za službene namene vzeli s seboj ter zasežene ali odvzete stvari se lahko prenesejo v sosednjo državo.
8. člen
(1) Za stvari, ki so jih uslužbenci sosednje države pri izstopni mejni kontroli vrnili v sosednjo državo, ali pa so bile pred začetkom vstopne mejne kontrole ozemeljske države na prošnjo zainteresirane osebe vrnjene na območje sosednje države, ne veljajo predpisi ozemeljske države o izvozu in tudi ni treba zanje opraviti izstopne mejne kontrole te države.
(2) Osebam, ki so jih uslužbenci vstopne države zavrnili, vrnitev v izstopno državo ne sme biti odklonjena. Prav tako se ne sme odkloniti ponovne vrnitve in ponovnega sprejetja stvari, katerih uvoz so uslužbenci vstopne države zavrnili.
(3) Pri izvajanju ukrepov iz drugega odstavka se uslužbenci pogodbenic po potrebi medsebojno obveščajo.
(4) Uslužbenci pogodbenic se bodo medsebojno obveščali tudi o občasno uvedenih prometnih omejitvah in nastalih prometnih ovirah.
(5) Organi mejne kontrole pogodbenic prek delovnih skupin usklajeno in skupaj izvajajo ukrepe za preprečevanje, zmanjševanje čakalnih dob ter preprečevanje in odstranitev prometnih ovir pri potniškem in tovornem prometu na cestnih in železniških mejnih prehodih.
9. člen
V skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic, lahko za to pristojni organi po predhodni uskladitvi časa, trajanja in kraja v utemeljenih primerih, za določen čas, dovolijo osebam in stvarem prestop skupne državne meje, tudi zunaj redno delujočih mejnih prehodov.
III. del
Uslužbenci
10. člen
(1) Organi ozemeljske države nudijo v coni uslužbencem sosednje države pri opravljanju službenih nalog enako zaščito in nujno pomoč kakor lastnim uslužbencem. Ozemeljska država mora za zaščito uradnih oseb in uradnih dejanj uporabiti kazenskopravne določbe svoje države tudi za kazniva dejanja, ki jih v ozemeljski državi storijo zoper uslužbence sosednje države pri opravljanju službene ali z njo povezane dejavnosti.
(2) Uslužbenci sosednje države imajo pravico, tudi z uporabo fizične sile, odstraniti osebe, ki s svojimi dejanji motijo red v službenih prostorih sosednje države. O takem ukrepu je potrebno takoj obvestiti pristojne organe ozemeljske države.
(3) Službene prostore sosednje države lahko organi ozemeljske države preiščejo le s soglasjem pristojnih organov sosednje države.
(4) Zahteva po povrnitvi škode, ki so jo povzročili uslužbenci sosednje države v coni, in za katero jamči država, se obravnava po pravu sosednje države enako, kakor če bi prišlo do povzročitve škode v sosednji državi. Državljani ozemeljske države so ob uveljavljanju teh zahtev deležni enake obravnave kakor državljani sosednje države.
11. člen
(1) Uslužbenci sosednje države morajo imeti dvojezično izkaznico za prestop meje, izstavljeno v madžarskem in slovenskem jeziku (v nadaljevanju: izkaznica). Izkaznica mora vsebovati podatke določene v prilogi tega sporazuma. O uradnih organih, ki bodo izstavili izkaznice in o obliki izkaznice, se bosta pogodbenici obvestili po diplomatski poti v pisni obliki 30 dni pred začetkom veljavnosti tega sporazuma. Izkaznica daje pooblastilo za neomejeno število prestopov meje. Način izdaje izkaznice in čas njene veljavnosti bosta pogodbenici določili v skladu s svojimi veljavnimi predpisi.
(2) Imetnik izkaznice je zaradi opravljanja službe, z namenom prihoda na službeno mesto oziroma odhoda, upravičen prestopiti madžarsko-slovensko državno mejo na vsakem mejnem prehodu, ki je odprt za javni promet. Uslužbenec, ki nosi orožje lahko prestopi skupno državno mejo le na coni najbližjem mejnem prehodu, ki je odprt za javni promet.
(3) Imetnik izkaznice ima v času opravljanja svoje službe pravico do neoviranega zadrževanja v coni, če je cona na železniški postaji, na območju železniške postaje, ki je odprta za javnost. Uslužbenec, ki nosi orožje je upravičen, da se v času opravljanja službe neovirano zadržuje v coni, vanjo prihaja in iz nje odhaja po zanj določeni poti.
(4) Po odpoklicu uslužbenca, mora organ, ki je izkaznico izstavil, to nemudoma odvzeti.
(5) O izdaji izkaznice in njenem odvzemu mora organ za izdajo, ki je izkaznico izdal, o tem nemudoma obvestiti organ sosednje države iz prvega odstavka.
(6) Prepovedi vstopa za posamezne uslužbence sosednje države ta sporazum ne obravnava. V teh primerih je treba nemudoma obvestiti pristojnega vodjo službenega mesta za opravljanje mejne kontrole.
12. člen
(1) Uslužbenci sosednje države lahko zaradi opravljanja službe v ozemeljski državi in potovanja v cono in nazaj nosijo službeno uniformo, službeno značko in službeno orožje (kratkocevno) ter lahko vzamejo s seboj potrebno službeno opremo, vključno s službenimi psi. V ozemeljski državi lahko uporabi orožje samo v silobranu.
(2) Pristojni organ območne države je dolžan nemudoma obvestiti službene organe storilca sosednje države o kaznivih dejanjih in prekrških, ki jih je storil uslužbenec sosednje države v ozemeljski državi.
13. člen
Uslužbenci sosednje države, ki opravljajo naloge iz tega sporazuma v ozemeljski državi, so oproščeni vseh javnopravnih, osebnih in materialnih obveznosti, ki izvirajo iz njihovega izvajanja.
14. člen
(1) V kolikor uslužbenec sosednje države v ozemeljski državi med opravljanjem službe ali v zvezi z njo izgubi življenje, se poškoduje oziroma se poškoduje ali uniči predmet, ki je na njem ali pri njem, se za odškodninsko zahtevo uporabi veljavno pravo sosednje države.
(2) Uslužbenec oziroma upravičenec do odškodnine lahko uveljavlja svojo odškodninsko zahtevo iz prvega odstavka pred sodiščem ene ali druge pogodbenice.
(3) Pravnomočne odločbe in poravnave, ki jih je glede odškodninskega zahtevka iz prvega odstavka izreklo sodišče ene od pogodbenic upoštevaje pravne predpise iz drugega odstavka oziroma so bile sklenjene pred takšnim sodiščem, se v drugi pogodbenici izvršijo po določilih veljavne pogodbe, ki ureja pravno pomoč med državama.
(4) Določbe prvega do tretjega odstavka je treba smiselno uporabiti ob uveljavljanju zahtevkov za povrnitev škode, ki jo je povzročil uslužbenec sosednje države v ozemeljski državi v službenem času, vendar ne med opravljanjem službe.
IV. del
Službena mesta za opravljanje mejne kontrole
15. člen
(1) Pristojni organi sosednje države plačajo v ozemeljski državi nadomestilo za uporabo objektov in prostorov, ki sodijo k službenim mestom v ozemeljski državi. O tem se pristojni organi pogodbenic posebej dogovorijo drug z drugim oziroma z lastnikom prostorov.
(2) Železnici morata za organe, ki opravljajo mejno kontrolo med vožnjo, zagotoviti brezplačno uporabo potrebnega števila oddelkov v vlaku.
(3) Prostore za organe za mejno kontrolo sosednje države je treba označiti z uradnimi napisi, državnim grbom in zastavo.
(4) Napisi na službenih prostorih uslužbencev sosednje države morajo biti v madžarskem in slovenskem jeziku.
16. člen
(1) Predmeti, materiali, sredstva in oprema za zagotavljanje službe in prometa, ki so dobavljeni za potrebe skupne mejne postaje in so namenjeni za uradno uporabo organom za mejno kontrolo ali osebnim potrebam uslužbencev sosednje države v času njihove službe v ozemeljski državi, so oproščeni plačila carine, davkov, pristojbin in drugih finančnih bremen. Za te predmete ne veljajo gospodarske prepovedi uvoza in izvoza ter uvozne oziroma izvozne omejitve. Za motorna vozila (osebna vozila, motorna kolesa), ki jih uslužbenci uporabljajo za opravljanje službe v ozemeljski državi, velja notranja zakonodaja pogodbenice.
(2) Spisi, dokumentacije in nosilci podatkov, ki jih uslužbenci sosednje države imajo pri sebi in jih potrebujejo za opravljanje službe ter službene pošiljke in potrebno službeno opremo se v ozemeljski državi ne pregleduje in ne zaseže.
(3) Službene pošiljke, ki jih organi za mejno kontrolo sosednje države pošiljajo svojim organom v ozemeljsko državo, in obratno, lahko prenašajo uslužbenci te države z oprostitvijo plačila pristojbin in brez vključevanja pošte ali železnice ozemeljske države. Službene pošiljke je treba opremiti s službenim pečatom organa pošiljatelja.
(4) Predmeti iz prvega odstavka se lahko z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice začasno uvozijo z obveznostjo izvoza. O tako uvoženih predmetih je treba pripraviti seznam v 3 (treh) izvodih, od katerih je treba en izvod predati pristojnemu carinskemu organu druge pogodbenice.
To ni potrebno v primerih začasnega uvoza motorni vozil (osebna vozila, kombi in motorna kolesa) do 6 (šest) mesecev, za katere se lahko tak uvoz oziroma izvoz izvrši na podlagi ustne prijave brez posebnih formalnosti.
17. člen
(1) Ozemeljska država bo z oprostitvijo plačila carin, davkov in pristojbin odobrila postavitev, spremembo vzdrževanje in ukinitev telekomunikacijskih naprav in naprav za prenos podatkov, ki jih potrebujejo organi mejne kontrole sosednje države pri opravljanju svoje dejavnosti v ozemeljski državi, kakor tudi povezavo teh naprav z ustreznimi objekti sosednje države. Ta neposredna zveza med uradnimi organi sosednje države se lahko uporablja le v službene namene. Ta zveza se šteje za notranje komunikacijske zveze sosednje države.
(2) Sicer veljajo tisti predpisi pogodbenic, ki se nanašajo na postavitev, vzdrževanje in obratovanje telekomunikacijskih naprav in naprav za prenos podatkov na njihovem ozemlju.
V. del
Izvajanje sporazuma
18. člen
(1) Za izvajanje tega sporazuma bosta vladi pogodbenic ustanovili madžarsko-slovensko mešano komisijo za mejno kontrolo (v nadaljevanju: Mešana komisija) iz predstavnikov svojih pristojnih organov.
(2) Mešana komisija bo določila podrobne naloge ter sprejela svoj poslovnik, ki bo vseboval podrobna pravila delovanja.
(3) Mešana komisija bo zasedala na podlagi usklajevanja s pristojnimi organi, po potrebi, izmenično na ozemlju Republike Madžarske in Republike Slovenije.
VI. del
Končne določbe
19. člen
(1) Nesoglasja iz razlage ali uporabe tega sporazuma, bosta pogodbenici reševali s pogovori v okviru Mešane komisije, če to ne bo uspešno, pa po diplomatski poti.
(2) Uporabo tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica iz razlogov javnega reda, javne varnosti ali zdravstvenih zadev v celoti ali delno, začasno prekine. O uvedbi in preklicu takšnih ukrepov je treba drugo pogodbenico nemudoma obvestiti po diplomatski poti.
20. člen
(1) Ta sporazum je treba potrditi v skladu z notranje pravnimi predpisi pogodbenic. Sporazum začne veljati 30. (trideseti) dan po datumu prejema kasnejše diplomatske note o potrditvi.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Sporazum lahko vsaka od pogodbenic pisno odpove po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati 6 (šest) mesecev od dne prejema obvestila o odpovedi.
(3) Ta sporazum lahko pogodbenici spremenita na podlagi vzajemnega dogovora.
Sestavljeno v Budimpešti dne 12. oktobra 2000 v dveh izvirnikih, v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo
mag. Vinko Gorenak l. r.
Za Republiko Madžarsko
dr. Karoly Kontrat l. r.
Priloga
k 1. odstavku 11. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa
Vsebina izkaznic za prehajanje državne meje:
1. ime države pogodbenice, grb,
2. ime dokumenta,
3. številka izkaznice za prestop meje,
4. Pravna podlaga za izstavitev izkaznice:
Izvajanje službenih nalog iz 11.člena Sporazuma med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa, podpisanem v Budimpešti dne 12. oktobra 2000,
5. osebni podatki upravičenca:
– ime in priimek; dekliški priimek in ime1,
– datum in kraj rojstva,
– spol,
– fotografija,
– podpis;
6. naloge, ki jih opravlja,
7. izstavljanje izkaznice:
– organ, ki je izstavil izkaznico,
– kraj in datum izstavitve
– veljavnost izkaznice do (datum)
– podpis uradne osebe,
– pečat organa, ki je izstavil izkaznico
8. podaljšanje veljavnosti izkaznice:
– organ, ki je podaljšal veljavnost
– kraj in datum podaljšanja,
– veljavnost izkaznice do (datum),
– podpis uradne osebe,
– pečat organa, ki je podaljšal izkaznico;
9. uradni zaznamki,
10. navodilo: drugi in tretji odstavek 11. člena tega sporazuma:
(2) Imetnik izkaznice je zaradi opravljanja službe, z namenom prihoda na službeno mesto oziroma odhoda, upravičen prestopiti madžarsko-slovensko državno mejo na vsakem mejnem prehodu, ki je odprt za javni promet. Uslužbenec, ki nosi orožje lahko prestopi skupno državno mejo le na coni najbližjem mejnem prehodu, ki je odprt za javni promet.
(3) Imetnik izkaznice ima v času opravljanja svoje službe pravico do neoviranega zadrževanja v coni, če je cona na železniški postaji, na območju železniške postaje, ki je odprta za javnost. Uslužbenec, ki nosi orožje je upravičen, da se v času opravljanja službe neovirano zadržuje v coni, vanjo prihaja in iz nje odhaja po zanj določeni poti.
1 Ta podatek vsebuje izkaznica za prestop državne meje, ki jo izda madžarska pogodbenica.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbijo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-08/00-11/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.