Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5280. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za ravnanje s komunalnimi odpadki (sortiranje in odlaganje), stran 14338.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/39), 11. člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Občinsko glasilo, št. 4/97) ter 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Puconci na 22. redni seji dne 8. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za ravnanje s komunalnimi odpadki (sortiranje in odlaganje)
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom se določa:
– dejavnost gospodarske javne službe (sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov);
– območje urejanja gospodarske javne službe;
– uporabnike in razmerja do uporabnikov;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– javna pooblastila koncesionarja;
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
– čas trajanja koncesije;
– pogoje za sklenitev koncesijske pogodbe ter druge pogoje za izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Dejavnost gospodarske javne službe sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov se na območju Občine Puconci izvaja kot koncesionirana dejavnost.
3. člen
Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe se podeli Družbi izbirno – sortirni center Puconci, d.o.o., ki jo ustanovita podjetje Saubermacher Sud, d.o.o., Lenart, Kidričeva 8 in Občina Puconci (Puconci 80).
4. člen
Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki se podeli za celotno območje Občine Puconci in se nanaša na Center.
5. člen
Koncesijsko razmerje prične teči z dnem določenim s koncesijsko pogodbo in se podeljuje za dobo trajanja Centra, in sicer za dobo 25 let.
Vplivno območje, ki bo gravitiralo na Center, je območje Pomurske regije, kot ga to opredeljujejo Strateške usmeritve ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji in predloženo gradivo podjetja Saubermacher – Izgradnja Centra ravnanja z odpadki Puconci z dne 9. 12. 1996.
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da opravlja dejavnost ravnanja z odpadki, ki obsega obdelavo, dodelavo, sortiranje, predelavo in odlaganje ostankov odpadkov;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje te dejavnosti;
– da pripravi in predloži program opravljanja dejavnosti in načrte Centra;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za realizacijo koncesionirane dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje dejavnosti;
– da je sposoben izgraditi Center;
– da je pripravljen zagotoviti sredstva za gradnjo Centra.
Koncesionar ima javno pooblastilo: izključno pravico opravljanja dejavnosti odlaganja in ravnanja z odpadki na območju Občine Puconci za čas trajanja koncesijske pogodbe.
7. člen
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na območju vplivnega območja občine mora izvajati svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da upošteva strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega in občinskega razvojnega programa na področju ravnanja z odpadki;
– da opravlja dejavnost v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon in drug predpis;
– da omogoča strokovni ter finančni nadzor med zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje dejavnosti.
8. člen
Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobno uredijo s koncesijsko pogodbo, po predhodni uskladitvi z naseljem Puconci in Vaneča, katero sprejme občinski svet. Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
9. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije in
– z odkupom koncesije.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične opravljati dejavnosti v določenem roku;
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih ali malomarnih uslug na strani koncesionarja;
– v primeru stečaja koncesionarja in
– v primeru, da ne izpolnjuje več pogojev iz 6. člena tega odloka.
11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Cene za opravljanje dejavnosti oziroma storitev potrjuje občinski svet na predlog občinske uprave. Koncesionar mora predložiti občinski upravi obrazložen in utemljen predlog za spremembo oziroma potrditev cen.
Način oblikovanja cen se v skladu z zakonom podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava in svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah. Strokovni odbor je formiran iz predstavnikov naselja Puconci in naselja Vaneča ter predstavnika občine.
14. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
15. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, razen v primerih višje sile. To razmerje se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
16. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-21/97-8
Puconci, dne 8. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.