Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5245. Uzance o vračanju in prevzemanju vračljive embalaže, stran 14324.

U Z A N C E
pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže
1. člen
Vračljiva embalaža
Vračljiva embalaža je tista, ki jo v embalažnem krogotoku večkrat uporabimo in je v celotnem krogotoku last proizvajalca oziroma uvoznika (v nadaljnjem besedilu: dobavitelja) blaga v vračljivi embalaži.
Naloge vračljive embalaže delimo na zaščitno, distribucijsko in komunikacijsko. V skladu z nalogami vračljive embalaže razlikujemo prodajno, skupinsko in transportno embalažo. Vračljivo embalažo po vrsti surovine delimo na:
– stekleno,
– plastično,
– leseno,
– kovinsko in
– drugo.
Med vračljivo embalažo torej uvrščamo prej našteto, ki jo je mogoče večkrat uporabljati v prometu.
2. člen
Namen uzanc
Namen teh uzanc je zagotoviti:
– čim hitrejše obračanje vračljive embalaže in nemoten proizvodni in prodajni proces;
– poenotenje kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev;
– čim manjše stroške na enoto proizvoda;
– varovanje okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega odlaganja embalaže;
– zaščito potrošnika.
3. člen
Uporaba uzanc
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost G – trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, dejavnost DA – proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov ter dejavnost H – gostinstvo v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94 skupaj s spremembami in dopolnitvami), uporabljajo te uzance pri poslovanju z vračljivo embalažo.
Zaradi vsestranskega pomena embalaže je pomembno, da se vsi udeleženci v embalažnem krogotoku ravnajo v skladu z uzancami, ki zadevajo prevzemanje in vračanje vračljive embalaže.
Nakup in prodaja embalaže nista predmet teh uzanc.
4. člen
Med udeležence v embalažnem krogotoku uvrščamo:
– dobavitelje (proizvajalce in uvoznike) blaga v vračljivi embalaži, ki pri svojem poslovanju uporabljajo lastno, standardizirano in tipizirano vračljivo embalažo;
– uporabnike: trgovina na debelo, trgovina na drobno in velike potrošnike (gostinski lokali, šole, bolnišnice, industrija itn.);
– končne potrošnike.
5. člen
Embalažni krogotok
Uporabniki embalaže bodo vračali dobaviteljem le njihovo značilno, nepoškodovano in ponovno uporabno embalažo.
Uporabniki bodo embalažo vračali dobaviteljem praviloma ob vsakokratni naslednji dobavi oziroma najmanj vsakih 30 dni. Pobiralno službo embalaže organizira dobavitelj blaga ali uporabnik, ki dobavlja blago v vračljivi embalaži.
6. člen
Uporabniki ob prodaji blaga končnemu potrošniku v primeru, da ta ob nakupu blaga ne vrne prazne embalaže, zaračunajo kavcijsko vrednost vračljive embalaže, ki vključuje tudi veljavno stopnjo DDV.
Iz računa, ki ga uporabniki izdajo končnim potrošnikom, je razvidna plačana kavcijska vrednost embalaže. Uporabniki so dolžni od končnih potrošnikov sprejeti nepoškodovano in uporabno embalažo, pri čemer se tem povrne plačana kavcijska vrednost.
7. člen
V embalažnem krogotoku vračljiva embalaža prehaja od enega uporabnika do drugega brez menjave lastništva.
V primeru prekinitve poslovnega odnosa med dobaviteljem blaga v vračljivi embalaži in uporabnikom oziroma med uporabniki mora uporabnik, kjer se embalaža trenutno nahaja to vrniti dobavitelju v roku 30 dni od prekinitve poslovanja na svoje stroške. Če uporabnik embalaže dobavitelju te ne vrne v celoti, se mu nevrnjeni del zaračuna po veljavnih kavcijskih cenah, povečanih za veljavni DDV.
Uporabniki vračljive embalaže te ne morejo uporabljati za zavarovanje terjatev in le-ta ne more biti predmet rubeža.
Dobavitelji blaga in uporabniki blaga se dogovorijo, da se vračljiva embalaža, dokler je vključena v sistem DDV, vodi do trgovine evidenčno, če ni drugače dogovorjeno, od trgovine naprej pa finančno. Po izločitvi embalaže iz sistema DDV se način vodenja embalaže poenoti na finančni način v celotnem embalažnem krogotoku.
8. člen
Vsi udeleženci v embalažnem krogotoku morajo zagotoviti, da je v prometu le tista embalaža, ki še vedno ustreza večkratni uporabi.
Dobavitelji blaga lahko dajo v promet le tisto blago, ki je embalirano v tipizirano embalažo oziroma takšno, ki je v skladu s veljavnimi embalažnimi standardi.
Če dobavitelji blaga iz prometa umaknejo določeno vrsto vračljive embalaže, so jo dolžni sprejemati od uporabnikov še šest mesecev. Morebitno spremembo roka lahko odobri le Komisija za embalažo pri Gospodarski zbornici Slovenije, Združenju za trgovino.
9. člen
Dobavitelji bodo prevzemali embalažo franko skladišče trgovine na debelo, kadar se blago dostavlja neposredno v prodajalne na drobno, pa franko prodajalne, kolikor s pogodbo ni drugače določeno.
10. člen
Cenik kavcijskih vrednosti
Cenik kavcijskih vrednosti je sestavni del teh uzanc, ki vsebuje vrste vračljive embalaže in njihove kavcijske vrednosti. Uvrstitev vračljive embalaže s pripadajočo kavcijsko vrednostjo v cenik predlaga dobavitelj blaga, odločitev pa sprejme pristojna komisija za embalažo, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja za trgovino v skladu z 12. členom teh uzanc.
Veljavni cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki prodajalni. Tako je končnemu potrošniku zagotovljena informacija o vrstah vračljive embalaže in njihovih kavcijskih vrednostih.
11. člen
Usklajevanje saldov vračljive embalaže
Saldi vračljive embalaže se usklajujejo najmanj enkrat na leto. Stanje vračljive embalaže pisno posreduje uporabnikom dobavitelj blaga.
Če uporabnik na stanje dobavitelja ne poda pisnih pripomb v roku 15 dni od dneva prejema stanja, se šteje, da uporabnik potrjuje stanje dobavitelja kot usklajeno.
Količine embalaže, ki presegajo ali ne dosegajo normalnih saldov rednega krogotoka, opredeljenega v medsebojni pogodbi, se poravnavajo finančno.
12. člen
Komisija pri Gospodarski zbornici Slovenije, Združenju za trgovino
Pri Gospodarski zbornici Slovenije, Združenju za trgovino deluje komisija, ki je pristojna za potrjevanje vrste vračljive embalaže in njene kavcijske vrednosti.
Komisijo sestavljajo:
– štirje predstavniki trgovine na debelo in drobno,
– trije predstavniki proizvajalcev – dobaviteljev,
– en predstavnik gostincev,
ki jih imenujejo ustrezna panožna združenja.
Vračljiva embalaža, ki ni uvrščena v cenik kavcijskih vrednosti tovrstne embalaže, ni vračljiva v smislu teh uzanc in je predmet medsebojnih pogodb med dobavitelji in uporabniki.
Dobavitelji morajo posredovati pisno vlogo pristojni komisiji pri Gospodarski zbornici Slovenije, Združenju za trgovino v roku 30 dni pred načrtovanimi spremembami, ki se nanašajo na:
– spremembo kavcijskih vrednosti,
– uvedbo nove vrste embalaže,
– odpravo določene vrste embalaže.
Pristojna komisija mora vlogo obravnavati in sklep o sprejetju, zavrnitvi, vključitvi ali odpravi vračljive embalaže posredovati dobaviteljem najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge.
Na podlagi sklepa komisije se spremembe uveljavijo v ceniku kavcijskih vrednosti vračljive embalaže najpozneje v 15 dneh po sprejetju sklepa. Cenik se objavi v Glasu gospodarstva in biltenu Informacije Združenja za trgovino.
13. člen
Komisija za embalažo, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja za trgovino, bo spremljala upoštevanje teh uzanc.
Kolikor pri ugotovitvi kršitve navedenih uzanc dogovor med uporabniki in dobavitelji ni mogoč, se sproži postopek pred Častnim razsodiščem pri Gospodarski zbornici Slovenije. Za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov je pristojna Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije.
14. člen
Sprejem in veljavnost uzanc
Uzance sprejmejo Upravni odbori:
– Združenja za trgovino,
– Združenja za agroživilstvo in
– Združenja za turizem in gostinstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Uzance veljajo za nedoločen čas.
15. člen
Uzance se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, Glasu gospodarstva in v biltenu Informacije Združenja za trgovino Slovenije.
Te uzance začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, december 2000.
Združenje za trgovino
Predsednik
Stanislav Brodnjak,
univ. dipl. prav. l. r.
Združenje za turizem
in gostinstvo
Predsednik
Danilo Daneu,
univ. dipl. ekon. l. r.
Združenje za agroživilstvo
Predsednik
Janez Železnikar,
univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost