Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5244. Tarifni pravilnik o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja, stran 14321.

Na podlagi 21. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter 24., 38. in 57. člena ustanovitvenega akta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00) izdajam
T A R I F N I P R A V I L N I K
o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
Ta tarifni pravilnik določa način vrednotenja in obračunavanja nadomestila za storitve in povračila izdatkov Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad) ter ceno storitev sklada za kreditiranje naložb varstva okolja.
2. člen
Sklad ali njegov pooblaščenec za opravljene storitve in povračila izdatkov zaračuna uporabniku storitev nadomestilo po tarifi in povračila izdatkov sklada po dejanskih stroških sklada.
Zneski iz tarife ne vključujejo davka na dodano vrednost.
3. člen
Uporabnik je dolžan plačati znesek, obračunan po tej tarifi, ko po določbah tega pravilnika obveznost nastane.
Obveznosti po tem pravilniku se določajo z računom v zneskih, obračunanih na način in po postavkah, določenih s tarifo, ki velja ob nastanku posamezne obveznosti.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za obveznosti iz naslova dejanskih stroškov.
II. POSEBNI DEL
4. člen
Tarifa
Kreditiranje naložb gospodarskih javnih služb varstva okolja in okoljskih naložb gospodarskim družbam
-------------------------------------------------------------------------------
Tarifna številka Vrsta posla     Višina plačila  Način plačila
-------------------------------------------------------------------------------
1         obrazec vloge za   15.000 SIT    vplačilo pred zahtevo
         pridobitev              za izročitev obrazca
         kredita z razpisno          in razpisne
         dokumentacijo             dokumentacije
-------------------------------------------------------------------------------
2         sklenitev pogodbe  0,2% od zneska  vplačilo pred podpisom
                    odobrenega    pogodbe
                    kredita,
                    minimalno
                    50.000 SIT in
                    maksimalno
                    150.000 SIT
-------------------------------------------------------------------------------
3         rezervacija     0,002% dnevno  znesek se obračuna
         sredstev za     od nečrpanega  mesečno za nazaj, od
         neizkoriščeni    dela kredita,  dneva podpisa pogodbe
         znesek kredita    minimalno    do porabe vseh
                    1.000 SIT    sredstev
-------------------------------------------------------------------------------
4         vodenje kredita   tolarska     znesek se obračuna
                    protivrednost  trimesečno, za
                    12,00 DEM    preteklo trimesečje v
                    mesečno     tolarski protivrednosti
                            preračunano po srednjem
                            tečaju Banke Slovenije
                            na dan obračuna, to je
                            31. 3., 30. 6., 30. 9.
                            in 31. 12.
-------------------------------------------------------------------------------
5         predčasno      1,0% od     znesek plačila se določi
         dogovorjena     vrnjenega    hkrati z določitvijo
         poplačilo kredita  zneska kredita, neodplačanega zneska
                    minimalno    kredita
                    10.000 SIT
-------------------------------------------------------------------------------
Kreditiranje zmanjšanja onesnaževanja zraka - projekt APAP
A) kreditiranje fizičnih oseb
-------------------------------------------------------------------------------
Tarifna številka Vrsta posla     Višina plačila  Način plačila
-------------------------------------------------------------------------------
6         sklenitev pogodbe  tolarska     znesek se obračuna v
                    protivrednost  tolarski protivrednosti
                    75 DEM      po srednjem tečaju
                            Banke Slovenije na dan
                            izpisa pogodbe
-------------------------------------------------------------------------------
7         vodenje kredita   tolarska     znesek se obračuna
                    protivrednost  enkrat letno v
                    55 DEM      tolarski protivrednosti
                            preračunano po srednjem
                            tečaju Banke Slovenije
                            na dan obračuna to je
                            30.4; v primeru
                            predčasnega odplačila
                            kredita se obračuna
                            sorazmeren del stroškov
                            za dobo vodenja
                            kredita v tekočem letu
-------------------------------------------------------------------------------
8         zavarovalna premija 1,84% za dobo  osnova obračun premije
                    odplačila do 36 je glavnica,
                    mesece in 2,50% preračunana v SIT po
                    za dobo     podjetniškem prodajnem
                    odplačila nad  tečaju NKBM za DEM na
                    36 mesecev    dan odobritve kredita
                            in povečana za realne
                            obresti (obrestna mera
                            IBRD na dan odobritve
                            kredita povečana za
                            2-odstotni točki)
-------------------------------------------------------------------------------
9         predčasno      v višini     znesek se obračuna na
         poplačilo kredita  stroškov     na dan poplačila
                    izdelave     kredita
                    obračuna
                    predčasnega
                    odplačila
                    kredita
-------------------------------------------------------------------------------
B) kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
-------------------------------------------------------------------------------
Tarifna številka Vrsta posla     Višina plačila  Način plačila
-------------------------------------------------------------------------------
10        sklenitev pogodbe  tolarska     znesek se obračuna v
                    protivrednost  tolarski protivrednosti
                    185 DEM     po srednjem tečaju
                            Banke Slovenije na dan
                            črpanja prve tranše
                            kredita
-------------------------------------------------------------------------------
11        vodenje kredita   tolarska     znesek se obračuna
                    protivrednost  enkrat letno v tolarski
                    80 DEM      protivrednosti
                            preračunano po srednjem
                            tečaju Banke Slovenije
                            na dan 31.3; v primeru
                            predčasnega odplačila
                            kredita se obračuna
                            sorazmeren del stroškov
                            za dobo vodenja kredita
                            v tekočem letu
-------------------------------------------------------------------------------
12        predčasno poplačilo 1% od vrnjenega znesek plačila se
         kredita       zneska kredita, določi hkrati z
                    minimalno    neodplačanega zneska
                    10.000 SIT    kredita
-------------------------------------------------------------------------------
5. člen
Dejanski stroški
Stroški zavarovanja kreditov, razen v primeru kreditiranja fizičnih oseb po projektu APAP, stroški predaje kreditov v izterjavo, spremembe kreditnih pogodb, pridobitve ekspertnih mnenj in drugi stroški v zvezi z posameznim kreditom se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov sklada.
6. člen
Ta tarifni pravilnik začne veljati s 1. 1. 2001.
Št. 301-01/00
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.
Direktor
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, d.d.
Ljubo Žužek l. r.