Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5300. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje za 1. trimesečje 2001, stran 14349.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94; odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95; obvezna razlaga, 9/96; odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 41. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je župan Občine Trebnje sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju občine Trebnje za 1. trimesečje 2001
1. člen
Za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja Občina Trebnje ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2000.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
5. člen
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
1. za izplačilo plač in prispevkov,
2. za socialne transfere in transfere posameznikom,
3. za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
4. za ostale materialne stroške,
5. za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
6. za dogovorjene programe.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje se vroči občinskemu svetu in nadzornemu odboru Občine Trebnje ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 403-04-1/2000
Trebnje, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.