Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5246. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2000, stran 14326.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 13. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2000
1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2000 (Uradni list RS, št. 109/99) se spremeni tako, da glasi:
“Proračun Občine Benedikt za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              v SIT
I. Skupni prihodki              231,820.611,66 SIT
II. Skupni odhodki              248,075.787,35 SIT
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)     16,255.175,69 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev               7,000.000,00 SIT
VI. Prejeta minus dana posojil
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V)    –7,000.000,00 SIT
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje               15,000.000,00 SIT
VIII. Odplačilo dolga              3,750.000,00 SIT
IX. Neto zadolževanje (VIII.+IX.)       11,250.000,00 SIT
X. Povečanje (zmanjšanje sredstev na računih
XI. Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta            12,005.175,69 SIT
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-003/99
Benedikt, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.