Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5265. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2000, stran 14332.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 17. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2000 (Uradni list RS, št. 22/00) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
Proračun Občine Mirna Peč se določa za leto 2000 v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki                   257,684.000 SIT
II. odhodki                   265,183.000 SIT
III. proračunski primanjkljaj           –7,499.000 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
VI. prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev                      –
VII. skupni presežek ali primanjkljaj       –7,499.000 SIT
C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje                       –
IX. odplačila dolga                      –
X. neto zadolževanje                      –
XI. povečanje (zmanjšanje)
sredstev na računu                 –7,499.000SIT
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/00-02
Mirna Peč, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.