Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5272. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2000, stran 14335.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 79/99) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Pivka na 15. seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2000
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2000 (Uradni list RS, št. 4/00) tako, da glasi:
»Proračun Občine Pivka se določa za leto 2000 v naslednjih zneskih
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              v 000
Skupaj prihodki                     603.627
II. Skupaj odhodki                    617.118
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)          –13.491
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil             5.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                          2.827
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev                    2.173
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                  0
VIII. Odplačila dolga                     0
IX. Neto zadolževanje                     0
X. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
na računih                        –11.318
XI. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta                      11.318
2. člen
Pregled prihodkov in odhodkov in pregled finančnih terjatev in naložb občinskega proračuna sta analitično zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
3. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo realizirale v letu 2000 se lahko prenesejo v proračun za leto 2001.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2000
Pivka, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.