Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5285. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, stran 14342.

Na podlagi 10. in 82. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
1. člen
S tem odlokom se uvaja prispevek za financiranje izgradnje programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Zavezanci so vsi porabniki vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje, katerega upravljavec je OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
3. člen
Obveznost plačevanja – pobiranja prispevka traja 8 let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2008.
Sredstva, zbrana s prispevkom, se uporabijo za:
– poplačilo obveznosti, ki so ostale neporavnane iz naslova izgradnje obstoječega kanalizacijskega omrežja;
– dokončanje izgradnje čistilne naprave v Rogaški Slatini;
– gradnjo kanalizacijskega omrežja v MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan, v skladu z investicijskimi programi in izvedbeno projektno dokumentacijo.
4. člen
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., je pooblaščeno za pobiranje prispevka.
Prispevek se zaračunava na računih za porabljeno vodo in se porabnikom izkazuje ločeno. Račune izdaja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
5. člen
Prispevek od kubičnega metra porabljene vode znaša:
Od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001:
– za gospodinjstva, šole, vrtce in ustanove  15 SIT/m3
– za gospodarstvo
 in ostale pridobitne dejavnosti      20 SIT/m3.
Od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001:
– za gospodinjstva, šole, vrtce in ustanove  35 SIT/m3
– za gospodarstvo in ostale
 pridobitne dejavnosti           50 SIT/m3.
Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2008:
– za gospodinjstva, šole, vrtce in ustanove  46 SIT/m3
– za gospodarstvo in ostale
 pridobitne dejavnosti           61 SIT/m3.
Prispevek iz prvega odstavka tega člena se v obdobju od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2008 v skupni višini 11 SIT/m3 nameni za:
– sekundarno kanalizacijo
 v MKS Rogaška Slatina            6 SIT/m3
– kanalizacijo v KS Kostrivnica        3 SIT/m3
– kanalizacijo v KS Sv. Florijan       2 SIT/m3.
Višina prispevka se enkrat letno poveča v skladu z rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
Prvo povečanje iz tega naslova se ne more izvesti pred 1. 7. 2002.
6. člen
Kmetovalci – govedorejci z nad 10 komadi goveje živine se oprostijo plačila prispevka iz 5. člena tega odloka in sicer za količino vode, ki jo porabijo za vzrejo živine.
Za odmero količine vode iz prvega odstavka tega člena si kmetovalci namestijo posebni števec v skladu z zahtevami OKP, d. o. o., Rogaška Slatina.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2001.
Št. 06202-20-1/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.