Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5276. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 14336.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 7. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Pivka na 15. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Pivka.
2. člen
Ime občinskega glasila je Pivške novice.
3. člen
Ustanovitelj občinskega glasila je Občina Pivka.
Izdajatelj glasila je Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
Naslov uredniškega odbora: Kolodvorska cesta 5, Pivka.
4. člen
Občinsko glasilo izhaja praviloma trimesečno. Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Pivka. Izhaja v nakladi približno 2300 izvodov, na formatu A4 in v slovenskem jeziku.
5. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Pivka, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi informator Občine Pivka, ki v njem objavlja razpise in sporočila za javnost.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela Občine Pivka.
7. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo glavni in odgovorni urednik in štirje člani. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Odgovornega urednika imenuje župan Občine Pivka, člane uredniškega odbora pa imenuje Občinski svet občine Pivka na podlagi usklajenega predloga odbora za družbene dejavnosti in komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico do nagrade, ki jo s sklepom določi župan Občine Pivka po vsakokratnem izidu glasila.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno delo uredniškega odbora in izdajanje glasila. Uredniški odbor obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.
9. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (priprava besedil, oblikovanje glasila, tisk itd.) lahko župan Občine Pivka na predlog uredniškega odbora prenese na zunanje izvajalce.
10. člen
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– drugi prihodki (iz objave reklamnih sporočil ipd.).
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska,
– stroške dostave,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
12. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
13. člen
Občinski svet mora imenovati člane uredniškega odbora, župan pa odgovornega urednika v roku najkasneje 30 dni po začetku veljave tega odloka.
Do imenovanja novega uredniškega odbora ter odgovornega urednika, opravlja te naloge dosedanji uredniški odbor in dosedanji glavni in odgovorni urednik.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2000
Pivka, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.