Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5241. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov, stran 14319.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba US, 58/95, 73/95 – sklep US, 18/96, 87/97 in 54/99 – odločba US) ter v zvezi z zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US, 79/99, 89/99 – odločba US) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
1. člen
V 8. členu odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00 in 100/00) se v drugem odstavku “Upravne takse:” črtajo točke: 1), 2), 3) in 4) in se nadomestijo z novimi točkami 1), 2), 3) in 4), ki se glasijo:
“1) na račun št. 840-3156 – državne upravne takse (tarifna številka, v nadaljevanju: tar. št. 1-10 in tar. št. 96.a-98 iz taksne tarife zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00; v nadaljevanju: ZUT);
2) na račun št. 840-3429 – državne upravne takse, plačane v kolkih;
3) na račun št. 840-3091 – občinske upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 96.a-98 iz ZUT);
4) na račun št. 840-3198 – občinske upravne takse, plačane v kolkih.”
V točki 11) se v oklepaju za številko “52” doda besedilo “in 62.a.”
Za desetim odstavkom 8. člena se dodata nova enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:
“Prihodki od državnih in občinskih upravnih taks plačanih v kolkih se vplačujejo na prehodni račun št. 845 – 62072 – prihodki od upravnih taks, plačanih v kolkih, odprt pri Agenciji RS za plačilni promet – Podružnica Ljubljana. Na podlagi 29. člena ZUT Agencija RS za plačilni promet – Podružnica Ljubljana te prihodke razporeja na vplačilna računa iz točke 2) in 4) drugega odstavka 8. člena te odredbe, in sicer 70% na vplačilni račun iz točke 2) in 30% na vplačilne račune iz točke 4).
Ne glede na določilo 15. člena navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni list RS, št. 65/97, 20/98, 22/99, 79/99 in 93/99), se vplačila upravnih taks od prodanih kolkov vplačujejo na prehodni račun št. 845-62072 – prihodki od upravnih taks, plačanih v kolkih.”
Sedanji enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek postanejo dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek.
V novem štirinajstem odstavku 8. člena se v točki 3) v prvi alinei številka “97 “nadomesti s številko “96.a,” v deveti alinei pa se za številko “52” doda besedilo “in 62.a”.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se za točko 5) dodajo nove točke od 6) do 9), ki se glasijo:
»6) na račun št. 843 – 15026 – prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil za porodniški dopust;
7) na račun št. 843 – 15031 – prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
8) na račun št. 843 – 15047 – prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
9) na račun št. 843 – 15052 – prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.«
Dosedanji 6) in 7) točka postaneta 10) in 11) točka.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se za točko 4) dodajo nove točke od 5) do 8), ki se glasijo:
»5) na račun št. 843 – 15068 – prispevek delojemalca za porodniško varstvo od nadomestil za porodniški dopust;
6) na račun št. 843 – 15073 – prispevek delojemalca za porodniško varstvo od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje neposredno izplačuje upravičencem;
7) na račun št. 843 – 15089 – prispevek delojemalca za porodniško varstvo od nadomestil za čas brezposelnosti;
8) na račun št. 843 – 15094 – prispevek delojemalca za porodniško varstvo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.«
Dosedanja 5) točka postane 9) točka.
4. člen
V dvanajstem odstavku 13. člena se za besedilom »Drugi prihodki se vplačujejo:« dodajo nove točke od 5) do 12), ki se glasijo:
»5) na račun št. 843 – 15117 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil za porodniški dopust;
6) na račun št. 843 – 15122 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za porodniško varstvo od nadomestil za porodniški dopust;
7) na račun št. 843 – 15138 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
8) na račun št. 843 – 15143 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za porodniško varstvo od nadomestil za čas brezposelnosti;
9) na račun št. 843 – 15159 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
10) na račun št. 843 – 15164 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za porodniško varstvo od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
11) na račun št. 843 – 15185 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
12) na račun št. 843 – 15190 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za porodniško varstvo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.«
Za petnajstim odstavkom se doda novi šestnajsti odstavek, ki se glasi:
»Sredstva iz računov pod točkami od 5) do 12) se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune, ki so po tej odredbi odprti pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet – podružnica Ljubljana. Sredstva iz teh računov se razporejajo v državni proračun.«
Dosedanja šestnajsti in sedemnajsti odstavek postaneta sedemnajsti in osemnajsti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se točka 8) spremeni tako, da se glasi:
»8) na račun št. 843-10077 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.«
Za točko 18) se dodajo nove točke od 19) do 21), ki se glasijo:
»19) na račun št. 843 – 15208 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
20) na račun št. 843 – 15213 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za porodniški dopust;
21) na račun št. 843 – 15229 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Drugi prihodki se vplačujejo:
1) na račun št. 843 – 15234 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za porodniški dopust;
2) na račun št. 843 – 15255 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb;
3) na račun št. 843 – 15260 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
4) na račun št. 843 – 15276 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se točka 9) spremeni tako, da se glasi:
»9) na račun št. 843 – 112 – prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti.«
Za točko 28) se dodata novi točki 29) in 30), ki se glasita:
»29) na račun št. 843 – 15281– prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
30) na račun št. 843 – 15297 – prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil za porodniški dopust.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Drugi prihodki se vplačujejo:
1) na račun št. 843 – 15304 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil za porodniški dopust;
2) na račun št. 843 – 15325 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
3) na račun št. 843 – 15330 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-6/99
Ljubljana, dne 28. decembra 2000.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance