Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5271. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2001, stran 14335.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 79/99) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Pivka na 15. seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Pivka za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun).
2. člen
Proračun Občine Pivka sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              v 000
I. Skupaj prihodki                    653.050
II. Skupaj odhodki                    682.313
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)          –29.263
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil               0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev                      0
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                  0
VIII. Odplačila dolga                     0
IX. Neto zadolževanje                     0
X. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
na računih                        –29.263
XI. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta                      29.263
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je analitično zajet v bilanci prihodkov in odhodkov (tabelarični del).
4. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo realizirale v letu 2000 se lahko prenesejo v proračun za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2000
Pivka, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost