Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5291. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2000, stran 14345.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 16. seji dne 1. decembra 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 22/00) se v 3. členu spremeni četrti odstavek in glasi:
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:             v SIT
I. Skupaj prihodki                337,423.765,61
II. Skupaj odhodki                357,063.765,61
III. Proračunski primanjkljaj (I-II)        19,640.000,00
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev                 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0
VI. Prejeta - dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV-V)                   0
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna            24,000.000,00
VIII. Odplačilo dolga                4,360.000,00
IX. Neto zadolževanje proračuna
(VII-VIII)                     19,640.000,00
X. Prenos sredstev na računu
iz leta 1999                    1,265.039,91
XI. Povečanje, (zmanjšanje) sredstev na računu
((I-II)+(IV-V)-IX+X)                      0
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2000 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-38/00
Šalovci, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost