Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5290. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2001, stran 14344.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99-odl. US, 79/99 – in 89/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 20. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Slovenske Konjice za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Slovenske Konjice za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki                    1.252,000.000
II. odhodki                    1.241,861.000
III. proračunski presežek (primanjkljaj)
(I. – II.)                      10,139.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev              5,000.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                        5,000.000
VI. prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)            –
VII. skupni presežek (primanjkljaj) prihodki
minus odhodki ter saldo prejetih in danih posojil
(I. + IV.) – (II. +V.)                10,139.000
C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje                       –
IX. odplačila dolga                  10,139.000
X. neto zadolževanje (VIII. – IX.)          -10,139.000
XI. povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 
(III. + VI. + X) = (I. + IV. + VIII.) – (II. + V. + IX)    –
Proračun vključuje prihodke za primerno porabo in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, kot sestavnih delih proračuna.
3. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno doseženih prejemkov proračuna.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti razen, če občinski svet ne določi drugače.
5. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila za posamezen namen zagotovljena v občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrene zneske.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Slovenske Konjice.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada do višine 600.000 SIT v posameznem primeru iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99),
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov občinskega proračuna.
O ukrepu iz četrte alinee mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
7. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad zakonito uporabo proračunskih sredstev, so mu uporabniki dolžni pošiljati finančni načrt, zaključni račun in druga poročila o porabi sredstev in izvajanju nalog, in sicer v roku pet dni po sprejetju na svojem organu upravljanja oziroma nadzora.
8. člen
Investicijski del proračuna se začne uporabljati potem, ko je investitor občinski upravi predložil pogodbo oziroma predračun; po končanem delu pa je potrebno predložiti tudi obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti oziroma zneska iz 5. člena tega odloka.
V primeru višje porabe proračun ne jamči poravnave obveznosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40101-1/00
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.