Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5263. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990, dopolnitev v letu 2000, stran 14331.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na 16. seji dne 12. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990, dopolnitev v letu 2000
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990, dopolnitev v letu 2000, ki ga je izdelal ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., Maribor, Grajska ul. 7, pod št. 656/99 v septembru 2000.
2. člen
Osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 20/I (ogled je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure) in na sedežu Krajevne skupnosti Lenart.
Javna razgrnitev se bo začela osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v prostorih Občine Lenart. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo naknadno objavljeno na krajevno običajen način.
3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občina Lenart, Urad občinske uprave, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 00303-6/1999
Lenart, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.