Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

55. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci, stran 43.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 39/86 (Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 9. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Črenšovci na 19. seji dne 19. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 15/98, 37/98 in 65/00 – v nadaljevanju: odlok o PUP).
2. člen
Spremeni in dopolni se grafični del iz 3. člena odloka o PUP, in sicer se uskladijo meje namenskih površin s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 100/00).
3. člen
V 11. členu odloka o PUP se v prvem odstavku besede: navedena v 8. členu tega odloka nadomestijo z besedami: razvidna iz grafičnih prilog.
4. člen
V 12. členu se pri sedmi alinei 1. točke za besedo rastlinjaki doda besedilo: staje za govedo in drobnico na paši.
5. člen
Dopolni se prvi odstavek 18. člena odloka o PUP, in sicer se doda: Zavarovani so tudi objekti in območja iz zbirnega registra kulturne dediščine.
6. člen
Doda se novi 21.a člen z besedilom:
Funkcionalna zemljišča, ki izhajajo iz dejavnosti so parkirišča. Le-ta se določijo ob vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi zmogljivosti objekta po naslednjih kriterijih:
– enodružinske hiše                     1 PM
– večstanovanjski objekti           1 PM za stanovanje
poslovni prostori (pisarne)     1 PM na 30 m2 neto površine
prodajni prostori        1 PM na 30 m2 koristne površine
gostinski objekti               1 PM na 8 sedežev
gostišča s prenočišči              1 PM na 5 sob in
                       1 PM na 10 sedežev
prireditveni prostori             1 PM na 5 sedežev
zdravstveni domovi        1 PM na 30 m2 koristne površine
šole, vrtci                 1 PM na 2 zaposlena
obrtne delavnice, servisi          1 PM na 2 zaposlena
pokopališča                  1 PM na 30 grobov
7. člen
Doda se novi 32.a člen z besedilom:
Plinovodno omrežje
Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi izvedbenih načrtov ali posebnih strokovnih podlag, ki jih pripravi upravljalec in so usklajene s planskimi usmeritvami občine.
Pri posegih v varovalnem koridoru plinovodnega omrežja je potrebno pridobiti soglasje upravljalca plinovoda.
8. člen
Doda se novi 37.a člen z besedilom:
Varstvo pred hrupom
Pri vseh posegih v prostor, v bivalnih in naravnih območjih se morajo upoštevati predpisi s področja varstva pred hrupom.
Na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) uvrščamo pretežni del občine v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, razen območij, ki so označena v grafičnih prilogah, ki so sestavni del odloka.
Za vse posege, za katere se v lokacijskem postopku ugotovi ali domneva, da bodo povzročali prekomerno obremenitev s hrupom, se izdela ekspertno mnenje, na podlagi katerega se določijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo prekomernih vplivov.
9. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o PUP veljajo za območja urejanja Občine Črenšovci, ki po delitvi na dve občini zavzema območja katastrskih občin Črenšovci, Trnje, Žižki, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 123/19-00
Črenšovci, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.