Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

99. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina, stran 118.

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev Občine Rogaška Slatina za pospeševanje in razvoj kmetijstva. Sredstva se zagotavljajo z odlokom o proračunu, na osnovi letnega programa, katerega pripravi občinska strokovna služba ob sodelovanju odbora za kmetijstvo.
2. člen
Sredstva se dodeljujejo s ciljem:
– ohranjanje živinoreje, povečanje staleža in izboljšanje kvalitete osnovne črede v govedoreji, prašičereji in reji drobnice;
– povečanje količine in izboljšanje kakovosti rastlinske proizvodnje ob upoštevanju pogojev ekološko sprejemljive kmetijske proizvodnje;
– pospeševanje strokovnega izobraževanja v kmetijstvu;
– pridelava ekološko neoporečne hrane in ukrepov varovanja okolja;
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– ohranjanje tradicije in kmečkih običajev;
– pospeševanje delovanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva;
– pospeševanje investicij v kmetijstvu, katere prispevajo k izboljšavi pogojev kmetovanja in imajo pozitivne učinke tudi širše.
– izboljšanje ekonomskega položaja posameznih panog v kmetijstvu;
– za odpravljanje posledic nepredvidljivih dogodkov, katerih posledica je znaten izpad kmetijske proizvodnje.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo v obliki subvencij, dotacij, regresov in denarne pomoči za naslednje namene:
– za regresiranje nakupa kvalitetnega plemenskega materiala v govedoreji, prašičereji in reji drobnice;
– za regresiranje raznih analiz na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice;
– analize vzorcev zemlje;
– sofinanciranje nakupa sadik;
– regresiranje nakupa kvalitetnih semenskih materialov;
– regresiranje dosajevanja in obnove travnikov;
– mikromelioracije in agromelioracije;
– sofinanciranje zavarovanja posevkov in plodov:
– sofinanciranje izdelave projektnih nalog s področja dopolnilnih dejavnosti;
– regresiranje dela zavarovalnih premij;
– sofinanciranje strokovnih izobraževanj;
– sofinanciranje investicij v kmetijstvu;
– sofinanciranje delovanja društev na osnovi poročil o opravljenem delu in na osnovi programov dela;
– sofinanciranje posameznih aktivnosti in prireditev s področja kmetijstva;
– finančne kompenzacije zaradi izpada prihodka od prodaje zaradi nepredvidljivih okoliščin;
– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem praviloma v Občini Rogaška Slatina. Znesek subvencije, dotacije, regresa ali denarne pomoči posamezniku v nobenem primeru ne more presegati polovico celotne vrednosti ukrepa, merjenega na enoto, ki je za te namene predviden v proračunu. Prav tako ne more presegati polovico zaprošene vrednosti, če upravičenec zanjo prosi z vlogo. Subvencije, dotacije, regresi in denarne pomoči se lahko dodelijo samo za ukrepe, ki se izvajajo v območju ozemeljskih meja Občine Rogaška Slatina.
5. člen
Postopki, potrebni za izvedbo posameznih ukrepov, se pripravijo pred pričetkom izvajanja vsakega posameznega ukrepa. Z načinom izvedbe se fizične osebe – kmetje seznanijo na krajevno običajen način.
6. člen
Občinska strokovna služba pripravi vsako leto v sklopu aktivnosti sprejemanja občinskega proračuna ob sodelovanju odbora za kmetijstvo in kmetijske svetovalne službe finančno ovrednoten program z vsemi predvidenimi ukrepi za tekoče leto.
7. člen
Vse ukrepe izvaja, nadzira in o njihovem izvajanju med letom poroča županu, občinskemu svetu in odboru za kmetijstvo oddelek za gospodarstvo v občinski upravi.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 06202-20-11/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.