Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

97. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-1990 v letu 2000 dopolnjen za območje Občine Rogaška Slatina zaradi predvidene gradnje vzporednega magistralnega plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec, stran 116.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93, 44/97), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), dolgoročnega plana Občine Šmarje 1986–2000 dopolnjen 1989 (Uradni list SRS, št. 39/90) ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) v delu, ki se nanaša na Občino Rogaška Slatina in 16. člena statuta Občine Rogaška slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 21. seji dne 13. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 v letu 2000 dopolnjen za območje Občine Rogaška Slatina zaradi predvidene gradnje vzporednega magistralnega plinovoda M 1/1 Kidričevo – Rogatec
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 39/90) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 63/93) v delu, ki se nanaša na Občino Rogaška Slatina (v nadaljevanju: srednjeročni plan).
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Dopolni se 4. člen točka 3.6 Zasnova energetskega omrežja, poglavje plinovodno omrežje tako, da se prvi odstavek glasi:
V občini potekata magistalna plinovoda M1 Ceršak – Rogatec, M2 Rogatec – Vodice in odcep M4 Rogaška slatina – Novo mesto. Zaradi povečanih potreb v prihodnjih letih, planiramo povečanje zmogljivosti teh plinovodov z vzporednim plinovodom M 1/1 na trasi od Ceršaka do Rogatca.
Spremeni in dopolni se kartografski del v merilu 1:25000 s tematiko zasnova elektroenergetskega in plinovodnega omrežja ter karta Rogatec 15 v M 1:5000 z namensko rabo prostora.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se poglavje: Pogoji za načrtovanje in izvedbo prostorskih ureditev na območju urbanistične zasnove
– Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
dodamo k točki z lokacijskimi načrti vzporedni plinovod M 1/1.
4. člen
Poglavju 8. programske zasnove se doda nova točka 8. Programske zasnove za plinovod M 1/1 na območju Občine Rogaška Slatina.
Programska zasnova za plinovod m 1/1 na območju Občine Rogaška slatina
1. Območje obdelave
Odsek plinovoda se na območju Občine Rogaška Slatina prične na meji občine Majšperk. V km 55+920, od meje teče proti jugu in po 1159 m v km 56+879 prečka mejo Občin Rogaška slatina – Rogatec. Za izgradnjo plinovoda DN 500 je potrebno začasno pridobiti zemljišča v območju delovnega pasu, delovni pas sega 6 m levo od osi plinovoda in 10 m desno.
Območje začasne pridobitve zemljišč v območju delovnega pasu.
Seznam parcel v k.o. Strmec.
168/1, 910, 906, 172/1, 137/2, 138/1, 138/2, 137/3, 137/1, 134, 126/2, 911, 126/1, 126/3, 122/4, 120, 122/1, 122/2, 126/1, 127/2, 129, 137, 147/2, 169, 177.
2. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko ter krajinsko oblikovanje
Odsek plinovoda M 1/1 poteka preko Občine Rogaška Slatina skozi hribovito območje ob hribu Pohorje. Na celotni potezi prečka 2. območja kmetijskih zemljišč, gozdna zemljišča, cesto in potok.
Po zasipu jarka mora izvajalec urediti površine na enak način in v enaki kvaliteti, kot so bile pred gradbenim posegom.
Sanirati mora vse površine, tako na območju polaganja plinovoda kot tudi na območju začasnih gradbiščnih površin (deponije materiala, dostopne poti, začasni gradbiščni objekti itd.).
Cestne površine mora asfaltirati, ali makadamsko urediti ali obnoviti tlak iz betonskih plošč ali tlakovcev glede na prvotno stanje.
Na neutrjenih površinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kvaliteti, kot je bila pred gradbenim posegom (načelno v debelini 0,20 m). Travniške in parkovne površine mora posejati s primerno travno mešanica.
Izvajalec mora sanirati vse objekte, ograje, žive meje in druge objekte, ki so poškodovane zaradi gradnje plinovoda, do enake kvalitete in stanja, kot je bilo pred gradbenim posegom.
Po potrebi ali na zahtevo nadzornega organa z vpisom v gradbeni dnevnik je potrebno rodovitno plast tudi rahljati z ustrezno napravo (npr. kultivator, plug). Globina in način rahljanja predlaga izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.
Ograje MRP in vmesnih postaj oziroma objektov morajo biti zazelenjene z živo mejo iz domačih grmovnic, objekti sami pa izdelani za pokrajino čim manj moteče.
Regulacije in prečkanja vodotokov morajo biti izvedene sonaravno, brežine strug je potrebno po končanem gradbenem posegu zasaditi z nizko in visoko pomožnosti avtohtono vegetacijo.
3. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Pomembnejših objektov naravne in kulturne dediščine na trasi ni.
Za del trase, kjer plinovod prečka območje krajinskega parka Boč – Donačka gora je potrebno zagotoviti naravovarstveni nadzor.
Na področjih, kjer je potrebno v zvezi s prečkanjem potokov izvajati regulacije, naj se načrtuje pronaravno urejanje vodotokov (delna ohranitev obvodne vegetacije in pronaravno utrjevanje brežin).
Pri poteku trase skozi gozdove je treba zagotoviti obnovo gozdnega roba in po možnosti traso ponovno pogozditi ali zasaditi vsaj z avtohtonimi grmovnicami.
Celotna trasa mora po končanih delih biti povsem zazelenjena – vzpostavitev prvotnega stanja.
Predvidene travne površine morajo biti zasajene s senenim drobirjem, ki ga pridobimo na bližnjih travnikih in ne s trgovskimi travnodetaljnimi mešanicami.
4. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Zaradi specifičnosti plinovoda (možnost izhajanja plina) je za kvalitetno zaščito naravnega in bivalnega okolja potrebno ob gradnji in po njej izvesti sledeče ukrepe in kontrole:
– kontrolo antikorozijske zaščite vkopanih plinovodov,
– kontrolo antikorozijske zaščite nadzornih delov plinovoda in opreme,
– katodno zaščito,
– tlačni preizkus plinovoda.
Posebno dokumentacijo je potrebno izdelati za spuščanje plina v plinovod.
Po izgradnji je potrebno zagotoviti nadzor in vzdrževanje plinovoda.
V času gradnje se pričakuje povečana raven hrupa, ki pa bo zaradi poteka trase večini skozi III. območje varstva pred hrupom pod dovoljeno ravnijo.
Med obratovanjem bo hrup omejen na delovanje nadzemnih objektov plinovoda.
Med obratovanjem bo plinovod na kmetijstvo vplival zaradi omejitev v varstvenih pasovih in morebitnih motenj med vzdrževalnimi deli.
Do nadzemnih naprav morajo biti zagotovljene dovozne poti za interventna in delovna vozila.
Vsi nasipi regulacije in prečkanja vodotokov morajo biti urejeni tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč ter po izvedbi sonaravno oblikovani.
5. Za gradnjo plinovoda ni posebnih pogojev (z vidika obrambe)
6. Drugi pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta.
V LN morajo biti definirani tudi pogoji za izvajanje plinovoda. Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih prečka predvideni plinovod in jih v primeru poškodb zaradi gradnje ustrezno sanirati,
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in jo deponirati tako, da jo bo možno po izgradnji uporabiti za vzpostavitev prvotnega stanja terena,
– predvideti načine prečkanja cest (podvrtavanje, prekopi),
– pred pričetkom del posneti obstoječe stanje vseh lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče,
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in naprave, ki bodo poškodovane v času gradnje.
7. Grafični del
Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska dokumetnacija.
1. Pregledna situacija M 1:25000
2. Inventarizacija obstoječega stanja, vrste rabe zemljišč, vodotokov, cest, elektroenergetskih ter telefonskih vodov ter vrisano smerjo gradnje in deponij materialov M 1:5000
3. Ureditvena situacija M 1:5000
4. Prikaz parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta z vrisanim delovnim pasom 6 + 10 m, M 1:2880
5. člen
Karte v merilu 1:5000 se spremenijo na listu Rogatec 15. Na tej karti se spremeni zasnova primarne rabe prostora in zasnova energetskega omrežja.
Dodajo se karte v M 1:5000 in 2880 iz programskih zasnov za plinovod M 1/1 na območju Rogaške Slatine zajete v točki 9. v 4. členu tega odloka.
Karte so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-20-3/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.