Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

75. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 330/2, parc. št. 330/5, parc. št. 330/6 in parc. št. 330/3, k.o. Gorica in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 268/2, parc. št. 268/3 in parc. št. 188/2, k.o. Gorica, stran 81.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 21. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 330/2, parc. št. 330/5, parc. št. 330/6 in parc. št. 330/3, k. o. Gorica in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 268/2, parc. št. 268/3 in parc. št. 188/2, k. o. Gorica
I
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 330/2 – dvorišče v izmeri 211 m2, parc. št. 330/5 – sadovnjak v izmeri 130 m2, parc. št. 330/6 – travnik v izmeri 1 32 m2 in parc. št. 330/3 – travnik v izmeri 235 m2, ki so vpisane v seznamu javnega dobra št. I., k.o. Gorica, ker v naravi ne služijo kot javno dobro.
II
Lastninska pravica na nepremičninah parc. št. 330/2 – dvorišče v izmeri 211 m2, parc. št. 330/5 – sadovnjak v izmeri 130 m2, parc. št. 330/6 – travnik v izmeri 132 m2 in parc. št. 330/3 – travnik v izmeri 235 m2, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičninah parc. št. 330/2 – dvorišče v izmeri 211 m2, parc. št. 330/5 – sadovnjak v izmeri 130 m2 in parc. št. 330/6 – travnik v izmeri 132 m2, se lastninska pravica na predmetnih nepremičninah z menjalno pogodbo prenese v korist Antonije Pečnik, stanujoče Gorica pri Raztezu 7, pošta Brestanica, in sicer v zameno za nepremičnini parc. št. 268/2 – pot v izmeri 236 m2 in parc. št. 268/3 – travnik v izmeri 14 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek 5, k. o. Gorica.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 330/3 – travnik v izmeri 235 m2, se lastninska pravica na predmetni nepremičnini z menjalno pogodbo prenese v korist Župevc Ivane, stanujoče Gorica pri Raztezu 5, pošta Brestanica in sicer v zameno za nepremičnino parc. št. 188/2 – pot v izmeri 238 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 44, k. o. Gorica.
IV
Zamenjava predmetnih nepremičnin se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi ter po tržni vrednosti nepremičnin v času sklenitve menjalne pogodbe, ki jo bo določil sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke ter z doplačilom razlike v vrednosti nepremičnin s strani ene ali druge pogodbene stranke.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 1/15-46601-30/98
Krško, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.