Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

61. Odlok o lokacijskem načrtu - infrastruktura Idrija mesto, stran 63.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 17. redni seji dne 14. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu – infrastruktura Idrija mesto
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98 in 37/99) in v skladu z odločitvami s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98 in 37/99) sprejme »Lokacijski načrt – infrastruktura Idrija mesto«. Lokacijski načrt je izdelalo podjetje LINEA d.o.o. Idrija, Mestni trg 11 pod številko 1016/00, januar 2000.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni in grafični del, ki sta sestavni del tega odloka.
II. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega celotno območje katastrske občine Idrija mesto. Trase predvidenih infrastrukturnih naprav (kanalizacija, obnova in novogradnja vodovoda ter plinovodno omrežje) potekajo v glavnem po javnih prometnih površinah in le krajši odcepi po zasebnih površinah, v infrastrukturnih koridorjih, kot je to razvidno iz grafičnih prilog LN in z navedbo parcel v izvlečku LN. Na ostalih območjih k.o. Idrija mesto veljajo določila sprejetih prostorsko izvedbenih aktov.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN OBLIKOVANJE NAPRAV IN OBJEKTOV V PROSTORU
4. člen
Na območju iz prejšnega člena je predvidena dograditev kanalizacijskega sistema z gradnjo kanalskih odsekov, obnova in novogradnja vodovodnega omrežja ter plinovodnega omrežja. V sklopu lokacijskega načrta je upoštevana infrastruktura obstoječih elektroenergetskih, telekomunikacijskih vodov in javna razsvetljava.
Lokacijski načrt določa merila in pogoje za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja, varovanje naravne in kulturne dediščine ter požarno-varstvene in sanitarne pogoje.
5. člen
Kanalizacija
Dograditev in sanacija kanalizacijskega omrežja, ki bo omogočala optimalno odvajanje predvsem sanitarnih odplak v obstoječi glavni kolektor in v ČN. Deloma se ureja tudi odvajanje mešanih in padavinskih vod. Mešane odplake se razbremenijo v dveh zadrževalnih bazenih z lokacijo prvega v Lapajnetovi ulici (pred gostilno Sočo) in drugega pred CČN. Trase predvidenih kanalov potekajo po naslednjih ulicah oziroma območjih: Vojskarski (kanal 1 in 2), Kajuhovi, Čopičevi (veja 1 in 2), kanal po Finžgarjevi, Ulici V. Mohoriča, Kacinovi, Platiševi, po Ulici Zmage (kanal 1 in kanal 2), Gortanovi, Mestnem trgu –mešani kanal vzdolž AB kinete in v strugi Nikove, Vrh Zelj, PBI, Vojkovi, Tomšičevi ulici, Arkovi, Mihevčevi, Ulica O. Župančiča (kanal 1 in kanal 2), sanitarni, mešani in padavinski kanali v Triglavski ulici (odcep 1, 2 in odcep bloki), Partizanski (kanal 1 in 2), Pokopališče – Avtocenter, mešani kanal ob mestnem stadionu, Vodnikovi, Cankarjevi in Prešernovi ulici.
6. člen
Vodovod
Za nemoteno in kvalitetno vodooskrbo mesta je predvidena izločitev neustreznih vodnih virov iz vodooskrbe, ureditev obsega oskrbovalnih con, obnova obstoječega dotrajanega ali prešibko dimenzioniranega cevovoda, gradnja vodovodnih objektov za povečanje akumulacije na posameznih višinskih conah, vgraditi v sistem avtomatiko za regulacijo tlakov in vključevanje črpalk ter vgradnja naprav in opreme za pripravo vode v obstoječih ali novih objektih. Na obstoječem in novem vodovodnem omrežju je predvidena dopolnitev hidrantnega omrežja in sicer na mrežo hidrantov v razdalji do 150m.
Visoka cona
Pod PBI
obnova cevovodov: oskrbovalni cevovod od obstoječega jaška nad VH Bazile do konca odcepa v Grilčevi ulici in cevovod od obstoječega jaška pri Kobalu do RZ pod Kobalom in oba kraka do potrošnje. Obnovi se cevovod iz VH Gortanova do potrošnikov
priprava vode: namestitev naprav v Vojaškem rezervoarju
Srednja cona
Levi breg Idrijce – Kalvin
cevovod: obnovi se dovodni, tlačni in oskrbovalni cevovod
vodohran: poveča se obstoječo akumulacijo VH Kalvin
črpališče: obstoječe črpališče v AB jašku se prenovi
Desni breg Idrijce – Staje
vodohran: zgradi se nov delno vkopan AB vodohran nad Zaspano Grapo, na delu zemljišča s parc. št. 909; VH Staje vsebine 100m3 na višinski koti 416 m n.m.
črpališče: novo AB vkopano črpališče v Levstikovi ulici ob potoku Sanca s priključkom na vodovodno omrežje nizke cone v Levstikovi ulici. Izvede se kabelski priključek na NNO
cevovod: zgradi se novo tlačno in oskrbovalno vodovodno omrežje, del obstoječega oskrbovalnega cevovoda se obnovi
Desni breg Nikove – Lačna voda
vodohran: zgradi se nov delno vkopan AB vodohran Lačna voda v Čopičevi ulici, na delu zemljišča s parc. št. 1921/1; VH vsebine 200m3 na višinski koti 420 m n.m. Izvede se priključek na NNO
cevovod: obnovi se dovodni cevovod iz zajetij do predvidenega VH, pretočni cevovod v raztežilnik RZ 382m n.m. (Finžgarjeva ulica), povezovalni cevovod srednja cona – desni breg Nikove (Čopičeva, Kajuhova, del Vojskarske ulice)
Levi in desni breg Nikove – območje med Vojskarsko cesto in PBI
vodohran: zgradi se nov delno vkopan ali zasut AB vodohran Nikova v Vojskarski ulici, na delu zemljišča s parc. št. 1853/1 ali 1852/2; VH vsebine 200 m3 na višinski koti 374 m n.m. oziroma 370 m n.m. z izvedbo priključka na NNO
cevovod: obnovi se povezovalni vodovod od razcepa cevovoda, ki dovaja vodo iz Slanic (za srednjo cono) levo in desno po Ulici Zmage, prečka Gortanovo ulico in potok Češnjico, po Študentovski ulici, Ulici 1. maja, Nikolaja Pirnata in v cesti v PBI – pot Sv. Antona in priključi za Dijaškim domom na obstoječi vodovod za srednjo cono napajan iz cisterne Hilidor
Nizka cona
Brusovše
cevovod: deloma se obnovi obstoječi cevovod od priključka na vodovod v križišču Gregorčičeve in Arkove ulice, deloma se zgradi nov cevovod do priključka na obstoječi vodovod iz Prejnute pri CČN. Izvede se priključek na obstoječi vodovod Pod Golico
Na Luži
cevovod: obnovi se cevovod od stanovanjskega bloka Na Luži do konca vodovoda v Ulici O. Župančiča in zgradi podaljšanje cevovoda do novega VH Na Luži
vodohran: predviden je vkopan VH 30 m3 iz armiranega poliestra, na koti 440 m n.m.
črpališče: zgradi se nova delno vkopana hidropostaja ob ulici, na delu parcele 607/2. Dovodni cevovod do HP in tlačni cevovod od HP do VH sta obenem tudi oskrbovalna cevovoda.
Prejnuta
vodohran: zgradi se delno vkopan AB vodohran na višinski koti 374 m n.m. vsebine 100m3, na parc. št. 146/2. Izvede se zemeljski priključek na NNO
cevovod: dovodni cevovod iz izvirov Prejnuta in priključkom na obstoječi vodovod Prejnuta
priprava vode: namestitev naprav v rezervoarju
Cegovnica
cevovod: obnova vodovoda v Triglavski ulici, povezava na cevovod v Partizanski ulici, povezava obeh krakov cevovoda iz VH Skrnik in prestavitev vodovoda od potoka Ljubevčica do predvidenega regulatorja pritiska pred vhodom na pokopališče
regulator pritiska: vgradi se RP – 377 na obstoječi cevovod
Podroteja – Skrnik
vodarna: zgradi se nov objekt vodarne ob črpališču Podroteja na zemljišču s parc. št. 2596 k.o. Idrija. Maksimalni gabariti vodarne vključujoč obstoječi objekt črpališča so 15 x 6 in višine do kapnega venca 7,50 m
cevovod: zgradi se nov cevovod na trasi med črpališčem Podroteja do obstoječega vodovoda pri Zagodu, del vodovoda do VH Skrnik pa se obnovi. Obstoječi cevovod črpališče Podroteja–Zagoda se opusti
Center mesta
Obnova vodovoda na naslednjih odsekih:
– od Mestnega trga po Študentovski in Gortanovi ulici do konca omrežja nizke cone
– odcep po Ul. N. Pirnata
– odcep po Študentovski ulici do konca oskrbovalne cone
– odcep od Študentovske do Prelovčeve ulice – prečkanje potoka Češnjica (v cesti)
– odcep grad in odcep po Ulici Za Gradom čez Nikovo po mostni konstrukciji do stolpičev
– odcep Žabja Vas, levi breg – desni breg Nikove po Kobalovi in Kajuhovi do priključka v Kosovelovi ulici
– odcep od Kajuhove ulice po Mrakovi in Kacinovi ulici do konca oskrbovalne cone
– odcep od križišča Kobalove in Kajuhove ulice po Kajuhovi, Čopičevi in Finžgarjevi ulici do RZ 382 – Lačna voda
– odcep po Ul. V. Mohoriča
– odcep iz Kosovelove po Platiševi ulici
– odcep iz Kosovelove po Ulici Carl Jakoba
– odcep iz Ulice Sv. Barbare do Trga Sv. Ahaca
– obnova vodovoda po Rožni (nadaljevanje), Tomšičevi, prečkanje Vojkove (glavna cesta II. reda) in naprej po Vojkovi ulici do vodovoda Prejnuta.
7. člen
Plinovodno omrežje
Plinsko razvodno omrežje se izvede na celotnem območju mesta in bo omogočalo priključitev vseh potencialnih porabnikov. Razvodno omrežje sestavlja primarno in sekundarno omrežje, priključki do porabnikov ter podzemne zaporne pipe, sifoni na najnižjih točkah, izpihovalne cevi in plinski priključki z dvostopenjsko regulacijo – omarica z glavno požarno pipo, plinski filter in dvostopenjski regulator tlaka.
Razvod omrežja poteka v glavnem po javnih prometnih površinah (zajete so vse ulice mesta), medtem, ko potekajo individualni priključki tudi po drugih površinah. Trase razvodnega omrežja so podane in razvidne v grafičnih prilogah v merilu 1 : 1000. Za plinovodno omrežje so načrtovane polietilenske cevi in fazonski kosi visoke gostote profila PE 32 do PE 225 in jeklene cevi profilov DN 50 do DN 250.
8. člen
Na obravnavanem območju se sočasno z realizacijo obnove in novogradnje posameznih odsekov kanalizacije, vodovoda in plinovoda obravnava in izvaja eventualna rekonstrukcija ali dopolnitev nizkonapetostnega omrežja, javne razsvetljave in telekomunikacijskega omrežja.
9. člen
Gradnja infrastrukturnih vodov je enkraten poseg, pri čemer se namembnost, velikost in lastništvo zemljišča ne spremeni, pridobiti je potrebno soglasja lastnikov in skleniti služnostno pogodbo za vzdrževanje naprave. Zaradi obsežnosti posegov in časovno razpotegnjenega izvajanja se za posamezne faze del k vlogi za pridobitev lokacijskega ali enotnega gradbenega dovoljenja, obvezno pripravi izvleček iz LN, upošteva se morebitna odstopanja ali spremembo trasnega načrta in hišnih priključkov, pripravi se seznam lastnikov na podlagi katastrskega načrta in izpisa iz zemljiške knjige. Nosilec stroškov izdelave izvlečka iz LN je investitor nameravanega posega.
Lastništvo zemljišča se pridobi za gradnjo novih nadzemnih objektov (vodohrani, črpališča, vodarna).
Izvleček iz LN je obvezna strokovna podlaga za izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor in vsebuje:
– izsek iz grafičnega dela LN
– kopija odloka o LN
– namen posega na določeni trasi (rekonstrukcija, novogradnja ali vzdrževanje)
– katastrski načrt
– trase infrastrukturnih vodov (primarni, sekundarni in priključki)
– tehnični elementi za zakoličbo
– seznam parcel in lastnikov - izpisek iz zemljiške knjige soglasja ali služnostna pravica lastnikov zemljišč
– druga soglasja kolikor bi dopolnitve načrta, spremembe tras in priključkov vplivale na že pridobljena soglasja.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
10. člen
Predvideni infrastrukturni vodi križajo obstoječo infrastrukturo. Na vseh odsekih gradnje se mora pred izvajanjem del določiti in označiti vse obstoječe vode. Križanja in vzdolžno potekanje infrastrukturnih vodov mora biti v skladu s predhodnimi zahtevami upravljalca posameznih vodov, ki je med gradnjo prisoten in nadzira izvedbo del. Odmiki pri križanju in približevanju posameznih vodov morajo upoštevati minimalne tehnične pogoje za medsebojne vertikalne in horizontalne razdalje.
11. člen
Križanje in vzdolžno potekanje predvidenih infrastrukturnih vodov in naprav v prometnih površinah – javnih cestah (državna cesta: glavna cesta II. reda, občinska cesta: lokalne ceste v mestu z uličnim sistemom), se izvaja pod pogoji in zahtevah upravljalca podanih v soglasjih.
12. člen
Trasa predvidenih infrastrukturnih vodov (vodovod, plinovod) večkrat prečka reko Idrijco in potok Nikovo. Prečkanje se izvede na način pri čemer se pretočni profil struge ne zmanjša, upošteva se še pogoje in zahteve upravljalca vodotoka.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
13. člen
Varstvo voda
Z dograditvijo kanalizacijskega omrežja se izvedejo tudi vsi priključki. Do tedaj se mora izvajati praznjenje greznic z odvozom grezničnih gošč na ČN Idrija. Za odvod najbolj obremenjene odpadne vode iz mešane kanalizacije na ČN, se zgradita dva zadrževalna bazena.
Kanalizacijsko omrežje mora biti vodotesne izvedbe. Na obstoječem kanalizacijskem omrežju se vzporedno z dograjevanjem ugotavlja in odpravlja napake in pomanjkljivosti, ki vplivajo na neustrezno odvajanje odplak.
14. člen
Varstvo pred hrupom
Izvajanje infrastrukturnih naprav ne sme moteče vplivati na okolje v smislu hrupa. Pri gradnji se upošteva uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
15. člen
Varstvo pred požarom
Z novogradnjo in obnovo vodovodnega omrežja se mora dopolnjevati hidrantno mestno mrežo v skladu z veljavnim pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.
16. člen
Varstvo naravne in kulturne dediščine
Izvajalec del je dolžan priglasiti Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica vsakršno arheološko najdbo ali predmete zgodovinskega pomena.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
17. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci za posege v prostor upoštevati:
– pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljalce vseh naprav in cest in skupno zakoličiti podzemne vode;
– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in pod nadzorom upravljalca;
– zagotoviti dostope do vseh objektov v času gradnje;
– promet organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev v cestnem prometu, da bo možen intervencijski dovoz ter da ne bo ogrožena varnost uporabnikov;
– takoj odpraviti poškodbe, nastale zaradi graditve in ki bi imele negativne posledice na okolje;
– med izvajanjem del se izdeluje geodetski posnetek z vsemi karakteristikami infrastrukturnega objekta ali naprave;
– po končanih delih se mora prizadete površine urediti na prvotno stanje (utrditev in obnovitev voznih površin, zatravitev zelenih površin). Odvoz odvečnega materiala na krajevno deponijo;
– izvajalec del mora v primeru poškodbe obstoječega infrastrukturnega objekta ali naprave takoj javiti upravljalcu;
– pred izvedbo del, kjer bi lahko prišlo do poškodb na objektu ali napravah mora izvajalec oziroma nadzorni organ z lastnikom ugotoviti stanje in izdelati zapisnik in primerjati stanje pred in po posegu. Odškodninski zahtevek lahko lastnik poda na podlagi cenitvenega poročila.
VII. TOLERANCE
18. člen
Tolerance in odstopanja od tehničnih elementov infrastrukturnih objektov in naprav:
– odstopanja od tehničnih elementov – potek trase, vrstni red vzdolžnega potekanja posameznega voda, križanje, dimenzije, so možna, če se ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemljene rešitve, ali če se lastnik zemljišča ne strinja z gradnjo;
– v območju urejanja je možna izgradnja tudi tistih odcepov infrastrukturnih vodov, ki vsebinsko spadajo v programsko celoto in jih LN ne obravnava. Dopolnitev se obravnava na podlagi izvlečka, soglasja lastnikov zemljišča in soglasja organov ali organizacij, ki bi jih dopolnitve prizadele;
– na spremembo trase mora soglašati izdelovalec LN, prizadeti lastnik zemljišča in organi oziroma organizacije, ki bi jih spremembe prizadele;
– s spremembo se ne smejo poslabšati ekološki pogoji, odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji pridobljenimi k LN;
– sprememba trase infrastrukturnega voda ne pomeni spremembe in dopolnitve LN, ne glede na to ali se posega v druge parcele (lastništvo ureja izvleček iz LN);
– opremljanje zemljišč s sekundarnim infrastrukturnim omrežjem in priključki na območju obstoječih zazidalnih ali ureditvenih načrtov, ureja sprejeti PIA, kolikor to ni povzel predmetni LN Infrastruktura Idrija mesto. Na območjih urejanja s prostorsko ureditvenimi pogoji sta LN in izvleček iz LN podlaga za izdajo upravnega dovoljenja za gradnjo infrastrukture.
VIII. ETAPE IZVAJANJA
19. člen
Gradnja obravnavane infrastrukture v mestu Idrija je dolgoročna investicija, ki se bo izvajala etapno in v kompletu z načrtovanimi vodi po posameznih odsekih. Vrstni red izvajanja se določa glede na ekološko obremenjenost in nujnost sanacije in dograditve kanalizacije na določenih območjih, zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v količinskem in kvalitetnem smislu čim večjemu številu prebivalcev ter izvajanja plinovoda v interesu porabnikov oziroma koncesionarja:
– etape izvajanja se določijo s programom opremljanja, ki ga pripravi občinska strokovna služba, sprejme pa Občinski svet občine Idrija v obliki prioritet investicij za tekoče obdobje v okviru finančnih virov;
– pri etapah izvajanja mora izvajalec del pri spremembi trase v fazi projektne dokumentacije ali izgradnje le-to uskladiti z izdelovalcem LN in občino, ki koordinira dela z ostalimi izvajalci. Vsako spremembo je potrebno evidentirati in uskladiti na terenu.
IX. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
20. člen
Na zemljiščih, ki so predvidena za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav je do pričetka gradnje predvidena le sedanja raba namembnosti. V območju trase infrastrukturnih vodov je prepovedana vsakršna gradnja ali sprememba rabe zemljišča.
X. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške inšpekcijske službe.
22. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Idrija, Krajevni skupnosti Idrija in Upravni enoti Idrija.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/99
Idrija, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.