Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

73. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001, stran 78.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 7o/97, 10/98 in 74/98), 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. in 100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na 20. seji dne 20. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Kranj za leto 2001 (v nadaljevanju: odlok), upravljanje s predvidenimi prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki proračuna ter občinskim premoženjem. Odlok ureja tudi obseg zadolževanja, upravljanje dolgov in poroštva Mestne občine Kranj.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo mestni občini prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prejemki v skladu s posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva za financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog.
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.
4. člen
Z odlokom lahko mestna občina odpre proračunski sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna, in sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena.
II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi.
6. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
7. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
8. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema so prejemki, ki jih kot namenske določata zakon o javnih financah in zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila odobrena, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči Svet mestne občine Kranj.
10. člen
Občinsko premoženje je po zakonu o javnih financah finančno in stvarno. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni skladi in agencije in terjatve. Kapitalske naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
III. OBSEG PRORAČUNA
11. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Kranj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Kranj za leto 2001 se določa v višini 5.298,397.000 SIT.
12. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5% celotnih prejemkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2001 je določen v splošnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 500.000 SIT za posamezni namen in o tem obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna in z odlokom o zaključnem računu.
Prerazporejena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
14. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se med letom izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna. Znesek proračunske rezerve je določen v splošnem delu proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in
– druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan do višine 1,000.000 SIT in o tem obvesti Svet mestne občine Kranj na prvi naslednji seji in z odlokom o zaključnem računu.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
16. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno stanje proračuna.
17. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.
18. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma, in sicer v primerih in na način, ki ga predpiše minister za finance.
19. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
V primeru, da se med izvajanjem začasnega zadržanja uporabe sredstev proračun ne more uravnovesiti, mora župan 15 dni pred iztekom sklepa predložiti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna (rebalans).
V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
20. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev posameznega programa na podlagi predloga pristojnega oddelka s sklepom o prerazporeditvi sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka praviloma ne sme preseči 10% vseh v sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev posameznega programa.
V drugem odstavku navedena omejitev ne velja za prerazporeditve med konti posameznega podprograma.
21. člen
Sprememba namena in višine sredstev v okviru posameznega programa, ki presegajo pogoje iz prejšnjega člena, se opravijo s spremembo proračuna (rebalansom). Prerazporeditve sredstev med posameznimi programi se morajo praviloma opraviti s spremembo proračuna.
O sklepih o prerazporejanju sredstev mora župan pisno obveščati Svet Mestne občine Kranj v poročilih o realizaciji proračuna in z odlokom o zaključnem računu.
22. člen
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
VI. ODGOVORNOST ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
23. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih namenih oziroma programih in podprogramih.
Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni uporabi tekoče likvidnosti proračuna.
24. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
VII. NAMENSKI PREJEMKI
25. člen
Namenski prejemki proračuna MOK za leto 2001 so donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj in druge vrste namenskih prihodkov, ki jih kot take opredeljuje zakon o izvrševanju proračuna. Med namenske prejemke se štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
26. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
VIII. ZADOLŽEVANJE
27. člen
Zadolževanje Mestne občine Kranj je možno na način in v skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
IX. PRORAČUNSKI NADZOR
28. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Mestne občine Kranj.
29. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 10., 18. in 19. členom tega odloka ter drugim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Svet mestne občine Kranj.
Župan o tem poroča na prvi naslednji seji sveta mestne občine.
X. POROČANJE
30. člen
Neposredni uporabniki proračuna Mestne občine Kranj morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložiti županu do 28. februarja tekočega leta.
31. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in predloži ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta.
32. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna Svetu mestne občine Kranj v sprejem. O sprejemu zaključnega računa župan obvesti ministrstvo za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
33. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati Svetu Mestne občine Kranj po zaključenem polletju. Svet mestne občine ali pristojni odbori lahko zahtevajo skrajšana poročila tudi izven polletnega obdobja v primerih, ko oceni, da je to potrebno.
XI. ZAČASNO FINANCIRANJE
34. člen
Če se javna poraba občine za prihodnje leto po odločitvi sveta mestne občine na predlog župana začasno financira po tem proračunu, se pri izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka in zakona o javnih financah.
XII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40301-0004/00-45/01
Kranj, dne 20. decembra 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.