Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

53. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2001, stran 39.

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), ter 16., 102., 107., 108., 113. in 119. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99) je Občinski svet občine Bohinj na 21. redni seji dne 22. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bohinj za leto 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Bohinj za leto 2001 ter ureja način izvrševanja proračuna Občine Bohinj, upravljanje s premoženjem, zadolževanje občine, poroštva občine, upravljanje dolgov in druga vprašanja, zakonom o javnih financah in statutom Občine Bohinj.
(2) Ta odlok tudi določa pravila, ki se uporabljajo za neposredne in posredne uporabnike proračuna in prejemnike proračunskih sredstev pri sestavi in predložitvi finančnih načrtov.
(3) Posamezni izrazi, ki jih uporablja ta odlok imajo pomen, ki ga določa zakon o javnih financah.
2. člen
(1) S proračunom Občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali predpisi Občine Bohinj.
(2) Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.
II. SESTAVA PRORAČUNA
3. člen
(1) Proračun sestavljajo splošni in posebni del.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti občinske uprave in krajevnih skupnosti.
4. člen
(1) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki, ki obsegajo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke,
2. nedavčne prihodke,
3. prejete donacije in
4. transferne prihodke.
(2) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani odhodki, ki obsegajo:
1. tekoče odhodke,
2. tekoče transfere,
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transferje.
(3) V računu finančnih terjatev in naložb so izkazana vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodanih kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
(4) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računi finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.
5. člen
(1) Proračun Občine Bohinj za leto 2001 obsega:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki               560,605.000 SIT
II.  Skupaj odhodki                577,617.080 SIT
III. Proračunski primanjkljaj           17,012.080 SIT
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vrač. danih posojil          3.700.000 SIT
V.  Dana posojila in kap. delež           566.920 SIT
VI.  Prejeta minus dana posojila
   Primanjkljaj                 13.879.000 SIT
C)  Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna                 0 SIT
IX.  Odplačilo dolga                5.496.000 SIT
X.  Neto zadolževanje proračuna
   Primanjkljaj                 19.375.000 SIT
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih
   Primanjkljaj                 19.375.000 SIT
(2) Primanjkljaj proračuna Občine Bohinj za leto 2001 se financira iz naslova ocene presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2000 v višini 19,375.000 SIT.
6. člen
(1) Konsolidacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2001 obsegajo:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. Skupaj prihodki 5.338.000 SIT
II. Skupaj odhodki 5.338.000 SIT
7. člen
(1) Konsolidacija proračuna Občine Bohinj in finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2001 obsega naslednje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki                565,943.000 SIT
II. Skupaj odhodki                582,955.080 SIT
III. Proračunski primanjkljaj            17,012.080 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vrač. danih posojil           3,700.000 SIT
V. Dana posojila in kap. delež            566.920 SIT
VI. Prejeta minus dana posojila
  Primanjkljaj                  13,879.000 SIT
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna                 0 SIT
IX.  Odplačilo dolga                5,496.000 SIT
X.  Neto zadolževanje proračuna
   Presežek                   19.375.000 SIT
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih
   Primanjkljaj                 19.375.000 SIT
(2) Primanjkljaj, ki ga izkazuje konsolidacija proračuna Občine Bohinj in finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2001 se financira iz naslova ocene sredstev na računih na dan 31. 12. 2000 v višini 19,375.000 SIT.
8. člen
(1) Občina Bohinj v letu 2001 razpolaga s tistimi prejemki, ki bodo vplačani v njen proračun do konca tekočega leta.
(2) Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so izvršena do konca tekočega leta. Sredstva proračuna za leto 2001 se nakazujejo uporabnikom proračuna in prejemnikom proračunskih sredstev do konca proračunskega leta in sicer do 31. decembra 2001.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
9. člen
(1) Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
(2) Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni določeno drugače.
10. člen
(1) Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti le v obsegu, ki ga za trimesečje ali drugo obdobje v skladu s predpisom ministra za finance, neposrednemu uporabniku določi župan (v nadaljnjem besedilu: kvota). Pri določanju predloga kvote mora delavec občinske uprave, pristojen za finance upoštevati določila zakona o javnih financah.
(2) Delavec občinske uprave, pristojen za finance načrtuje likvidnost proračuna z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna, ki jih pripravi na način in v rokih, ki jih prepiše minister, pristojen za finance.
11. člen
(1) Neposredni uporabniki proračunskih sredstev (občinski organi ali organizacije in občinska uprava) lahko prevzemajo in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Posredni uporabniki (javni skladi, javni zavodi ter agencije katerih ustanovitelj je občina) lahko prevzemajo obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
12. člen
(1) Obveznosti v breme proračuna občine se plačujejo v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
(2) Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil v skladu s predpisom ministra za finance ter na podlagi predhodnega soglasja župana.
13. člen
(1) Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
(2) Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik občinskih pomoči se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v Uradnem vestniku občine Bohinj.
(3) Plačilni roki za obveznosti, ki bremenijo občinski proračun in proračune neposrednih uporabnikov, so določeni v skladu z zakonskim predpisom, ki velja za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
14. člen
(1) Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.
(2) Če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, mora neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v proračun.
15. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
(2) Poleg odločitev, ki jih župan sprejema v skladu s tem odlokom, je župan v skladu s statutom občine pooblaščen, da samostojno odloča:
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,
– o pridobitvi nepremičnega premoženja do višine 1,500.000 SIT.
IV. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
16. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok in zakon o javnih financah, upoštevaje strukturo predloga proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena župan lahko prerazporedi proračunska sredstva tako, da spremeni namen in višino sredstev za posamezne naloge v okviru sredstev, ki so namenjene za posamezno dejavnost oziroma področje, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%, pri čemer mora upoštevati strukturo predloga proračuna.
(3) O prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega odstavka tega člena mora župan poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev.
17. člen
(1) Obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem in poroštev se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko župan prerazporedi sredstva za pokrivanje obveznosti prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in odhodkov.
V. ZAČASNO ZADRŽEVANJE IZVRŠEVANJA PRORAČUNA IN REBALANS
18. člen
(1) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan v skladu z zakonom o javnih financah, na predlog občinske uprave, največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov ter o tem takoj obvesti občinski svet.
(2) Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje župan predlagati rebalans proračuna.
19. člen
(1) Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen.
(2) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju in zmanjšanju sredstev odloča župan.
VI. SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA IN PRORAČUNSKA REZERVA
20. člen
(1) V splošno proračunsko rezervacijo se izloči 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma 2,808.000 SIT.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
21. člen
(1) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se izloči 0,62% prihodkov oziroma 3,500.000 SIT.
(2) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena v prejšnjem odstavku vendar največ do višine 1,5 prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
(3) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
(4) O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča na predlog občinske uprave župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet s pisnim poročilom.
(5) V primerih ko financiranje izdatkov za odpravo posledic presega višino, ki je določena v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
22. člen
(1) V okviru računa proračuna se lahko ustanovi proračunski sklad.
(2) Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre občina zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanje posebnega namena. Proračunski sklad se v skladu z zakonom o javnih financah ustanovi s posebnim odlokom.
VII. DRUGE DOLOČBE POMEMBNE ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
23. člen
Občinska uprava občine Bohinj:
– izvaja finančno poslovanje proračuna;
– nadzoruje porabo sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna in o nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
– v skladu z zakonom o javnih financah načrtuje likvidnost proračuna in predlaga obseg izdatkov neposrednih uporabnikov za določeno obdobje (kvoto);
– obvešča župana o višini prostih denarnih sredstev proračuna;
– v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja ustrezna poročila za občinski svet.
24. člen
Neposredni in posredni uporabniki, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom.
25. člen
Sredstva, ki jih neposredni in posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje ali investicije, če ni z zakoni, odloki ali drugimi predpisi drugače določeno.
26. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem neposrednih in posrednih uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
(2) Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sredstva na uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
(3) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev posrednih uporabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva posrednega uporabnika proračuna.
27. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.
28. člen
(1) Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
(2) Poročilo mora vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih financah.
VIII. UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM
29. člen
(1) S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja v skladu z zakonom o javnih financah župan.
(2) Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
(3) O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
30. člen
(1) Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
(2) Pravne osebe v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti občinski upravi, gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto.
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.
(3) Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi.
31. člen
(1) Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
(2) Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
(3) Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do višine 200.000 tolarjev, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
(4) Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
32. člen
(1) Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
(2) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2000 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/99) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2000 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 5/00).
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Št. 403-02-11/00
Bohinjska Bistrica, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l. r.