Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

80. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi turistične članarine za Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer, stran 90.

Na podlagi 3., 11. in 13. do 19. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) in 9. člena odloka o ustanovitvi gospodarskega zavoda za turizem v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 88/99 in 26/00) je Občinski svet občine Ljutomer na 20. seji dne 11. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi turistične članarine za Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o določitvi turistične članarine za Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer (Uradni list RS, št. 109/99 in 30/00; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen tako, da se v prvi alinei nadomesti »150« točk s »120« točkami in da se doda zadnji stavek, ki glasi:
»Zavezancem, razvrščenim v 1. skupino dejavnosti po odredbi, ki dosežejo nad 60 milijonov prihodka, se prišteje 30 točk.
3. člen
Doda se nov 4.a člen:
Na podlagi 3. člena odredbe o oprostitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovo razvrstitvijo v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99) v Občini Ljutomer so oproščeni plačila turistične članarine v drugi skupini dejavnosti naslednji zavezanci:
– Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer, Glavni trg 2,
– Agencija za šport Ljutomer, Prešernova 34,
– Športna zveza Ljutomer, Prešernova 32,
– vsa športna društva v občini, razen zavezancev, ki so navedeni v 4.b členu.
4. člen
Doda se nov 4.b člen
Zaradi delnega plačevanja članarine se določi znižana članarina v skupni višini točk naslednjim zavezancem:
št. točk
1. Kasaški klub Ljutomer                   50
2. Kasaška zveza Slovenije                  30
3. Lovska družina Ljutomer                  10
4. Lovska družina Bučkovci                   5
5. Zveza ribiških družin Pomurja               10
6. Ribiška družina Ljutomer                  20
Višina točk je določena po višini prihodka zavezanca v letu 1999. Ko se prihodek zavezanca poveča za 50%, se poveča tudi število točk za 50% pri vsakoletni odmeri višine članarine.
5. člen
Doda se nov 5.a člen, ki se v celoti glasi:
»Zaradi neenakomerne obremenitve zavezancev za plačevanje članarine, se upošteva prihodek posameznega člana na osnovi izračunanih točk v 5. členu odloka. Zavezance se razvrsti v 5 razredov, pri čemer se upošteva prihodek, ki je osnova za izračun višine članarine. Izračunano število točk se pomnoži s faktorjem, določenim v tem členu, kot sledi:
1. člani s prihodkom do 2 mio SIT          Faktor 0,30
2. člani s prihodkom od 2–5 mio SIT         Faktor 0,50
3. člani s prihodkom od 5–10 mio SIT         Faktor 0,70
4. člani s prihodkom od 10–20 mio SIT        Faktor 0,90
5. člani s prihodkom nad 20 mio SIT         Faktor 1
Tako določeno članarino odmeri občina zavezancu najpozneje do konca maja za tekoče leto.«
6. člen
V drugem stavku prvega odstavka 6. člena odloka se številka »1999« nadomesti s številko »2001«.
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena odloka tako, da se v celoti glasi:
»Za posamezni primer oprostitve plačila turistične članarine iz utemeljenih razlogov, na vlogo zavezanca, odloči pristojni občinski upravni organ po predhodnem soglasju občinskega sveta, ki ga je upravni organ dolžan upoštevati.«
Doda se nov tretji odstavek 7. člena odloka tako, da se v celoti glasi:
»Če višina vlaganj iz prve do četrte alinee prvega odstavka 7. člena doseže višino do 1,000.000 SIT se lahko oprosti plačilo članarine za eno leto, če doseže višino nad 1,000.000 SIT pa za dve leti.«.
8. člen
Doda se nov drugi odstavek 8. člena odloka, ki se v celoti glasi:
»Občina posreduje pristojnemu davčnemu organu uradne podatke iz prejšnjega člena najkasneje do 31. marca v letu za katerega se določa članarina.«
Doda se nov tretji odstavek 8. člena odloka, ki se v celoti glasi:
»Kolikor zavezanec za plačevanje članarine ne sporoči vseh podatkov v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, se mu višina članarine odmeri v skladu z 2. členom in prvo alineo 3. člena odloka, brez upoštevanja olajšav iz 4., 5. in 5.a člena odloka.«
9. člen
Doda se nov tretji odstavek 9. člena odloka tako, da se v celoti glasi: »Članarina se plačuje na žiro račun Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer.«
10. člen
Doda se nov tretji odstavek 10. člena odloka tako, da se v celoti glasi:
»Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo, v kateri je posebej določeno nadomestilo za opravljanje storitev iz prejšnjega, to je drugega odstavka 10. člena in druga medsebojna razmerja«.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-01-8-04/00-3842
Ljutomer, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.