Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

54. Sklep o javni razgrnitvi osnutka parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona C), stran 42.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona C)
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona C), ki ga je pod št. 16/2000 izdelal Prostor, d.o.o., iz Trzina in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88).
II
Osnutek parcialnega zazidalnega načrta se nanaša na legalizacijo in gradnjo novih stanovanjskih objektov z možnostmi okolju sprejemljivih poslovnih dejavnosti.
III
Javna razgrnitev osnutka parcialnega zazidalnega načrta se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-7/00
Celje, dne 14. decembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.