Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

69. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2000, stran 77.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 18. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2000 (Uradni list RS, št. 56/00) se spremeni 2. člen odloka, tako da glasi:
“2. člen
Proračun Občine Kozje za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
v 000 SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki                     443.394
II. Skupaj odhodki                      452.078
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)             8.684
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kapitalskih deležev                       0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememb
  kapitalskih deležev (IV.-V.)                  0
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                    0
VIII. Odplačilo dolga                        0
IX.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                0
X.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih (III.+VI.-IX.)                 8.684
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-18-0002/00
Kozje, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.