Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

77. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Litija, stran 82.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00) je Občinski svet občine Litija na 19. seji dne 19. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje letnih programov športa v Občini Litija
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih na podlagi sprejetih letnih programov športa zagotavlja proračun Občine Litija.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetja oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 6 mesecev v letu in so že registrirani najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev, podatke o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športnih programov, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi Občina Litija.
Komisijo za pripravo in vodenja postopka javnega razpisa imenuje župan izmed strokovnih delavcev pristojnega oddelka občinske uprave in v kateri je zastopan vsaj en predstavnik Zveze športnih društev. Izbor programov in predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski proračun, pripravi imenovana komisija na osnovi meril tega pravilnika po predhodni javni obravnavi predloga na Zvezi športnih društev občine Litija in pristojnem odboru občinskega sveta, dokončno pa predlog vrednotenja programov sprejme v okviru odloka o proračunu občinski svet.
Župan, pristojni odbor občinskega sveta ali Zveza športnih društev občine Litija lahko občinskemu svetu na podlagi strokovne ocene predlagajo v program sofinanciranja tudi druge športne programe in prireditve, ki so za občino v javnem interesu in za njeno promocijo sprejemljivi in zanimivi, a ne smejo presegati 10% deleža za šport namenjenih proračunskih sredstev skladno z XI. poglavjem meril za sofinanciranje športnih programov v Občini Litija.
5. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev športnih programov se objavi v Uradnem listu RS, v javnem občinskem glasilu ali na drug krajevno običajen način do 15. oktobra tekočega koledarskega leta za naslednje proračunsko leto.
6. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
– šport predšolskih otrok in šolske mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– šport otrok in mladine v društvih in klubih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ki ima značaj redne športno-rekreativne vadbe in podlage v organiziranem sistemu tekmovanja državnih panožnih zvez,
– kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka,
– promocijske in množične športno-rekreativne prireditve,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in klubih,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– šport invalidov,
– delovanje občinske zveze športnih društev,
– vzdrževanje javnih športnih objektov.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v posameznem letu je tolikšna, kolikšno določi odlok o proračunu za tekoče leto; izvajalci športnih programov pa prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa.
7. člen
Zveza športnih društev občine Litija opravlja za potrebe Občine Litija naslednje naloge:
– spremljanje športnih programov in analiza nalog v športu ter izvajanje tekočih letnih nalog,
– priprava strokovnih gradiv, zbiranje in posredovanje podatkov s področja informatike v športu,
– nudenje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem športnih programov,
– sodelovanje pri izvajanju športne vzgoje otrok in mladine,
– načrtovanje in spremljanje izobraževanja in usposabljanja trenerjev in drugih strokovnih delavcev za delo v športu,
– promocija, obveščanje, informiranje in propagandne akcije s področja športa za vse.
Delovanje in financiranje Zveze športnih društev občine Litija se uredi s pogodbo med zvezo in občino v obsegu, ki ga določa Nacionalni program športa in merila za sofinanciranje športnih programov v Občini Litija.
8. člen
Občina Litija sklene z izvajalci športnih programov letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbrani program, višina in namen sofinanciranja kot sledi iz tega pravilnika, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznostih in pisno poročilo o delu za preteklo leto na pristojni občinski organ, najkasneje do 28. 2. za preteklo leto.
9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za sofinanciranje športnih programov v Občini Litija.
10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot velja za njegov sprejem.
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika prenehata veljati pravilnik in merila o sofinanciranju programov športa v Občini Litija, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/98.
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi, merila za vrednotenje letnih programov športa pa se začno uporabljati pri določanju višine sofinanciranja letnih programov športa od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 621-9/00
Litija, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
M E R I L A
za sofinanciranje športnih programov v Občini Litija
1
Športni programi se skladno z usmeritvami nacionalnega programa športa sofinancirajo na globalni občinski ravni iz skupne mase sredstev za šport v proračunskem letu v naslednji višini:
Pogl. Vsebina                                      Višina
I.   šport predšolskih otrok in šolske mladinedo                      5%
II.  športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebamido                2%
III.  šport otrok in mladine v društvih in klubih,usmerjeni v
    kakovostni in vrhunski šport, ki imajo značaj redne športno-
    rekreativne vadbe in podlage v organiziranem sistemu tekmovanja
    državnih panožnih zvez                              do 20%
IV.  kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki nastopajo
    v uradnih tekmovalnih sistemih
    do naslova državnega prvakado                            30%
V.   promocijske in množične športne-rekreativne prireditvedo               10%
VI.  šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in klubihdo   4%
VII.  priznanja športnikom in športnim delavcemdo                      2%
VIII. šport invalidovdo                                   2%
IX.  delovanje občinske zveze športnih društevdo                      5%
X.   javni športni objektido                               10%
XI.  promocijske dejavnosti in športne prireditve v javnem interesudo           10%
    Skupaj                                       100%
Kolikor za posamezno zvrst na razpis ni bilo prijavljenih dovolj programov in sredstva po ovrednotenju – točkovanju ostanejo neporabljena, se finančna sredstva iz posameznega poglavja procentualno prerazporedijo in porazdelijo za sofinanciranje ostalih zvrsti.
2
Izhodišča za finančno ovrednotenje meril in točkovanja programov posameznih športnih panog določa sprejeti nacionalni program športa, ki jih razvršča v naslednje skupine:
1. skupina:
tiste športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina:
tiste športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. skupina:
tiste športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe oziroma prireditve,
4. skupina:
v tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini razvrščamo (vrednotimo) izvajalce športnih panog oziroma programov v razrede glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov kot so: število članstva s plačano članarino (vrednost 6), število registriranih tekmovalcev (5), število društev oziroma klubov vključenih v nacionalno panožno zvezo (4) na ravni države, tekmovalni uspeh oziroma uvrstitev na državnem prvenstvu (3), tradicija in pomen za razvoj okolja (2), nastopanje v uradnih državnih tekmovalnih sistemih (1) idr.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnih programov športa pa so tudi: obseg programa (6), velikost vadbene skupine (5), vrednost ure najema/priprave športnega objekta (4), materialni stroški za izpeljavo programa (3), vrednost urne postavke strokovnega kadra (2) idr.
Vsi ti elementi so upoštevani pri nadaljnjem točkovanju v ustrezni vrednosti točk in se uporabljajo pri vrednotenju športnih programov, kjer je naveden intervalni razmik »od – do«.
3
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega programa, ne zadoščajo za realizacijo posameznega dela programa, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge, in sicer kot sledijo po vrsti:
a – športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
b – vrhunski šport,
c – delovanje društev in klubov, občinske športne zveze in javnih zavodov povezanih s športom,
d – šport invalidov,
e – kakovostni šport,
f – izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
g – športno-rekreativna dejavnost in množične prireditve,
h – velike mednarodne športne prireditve in promocijske športne akcije,
i – informacijski sistem na področju športa.
4
I. Šport predšolskih otrok in šolske mladine – (do vključno III. r. devetletne OŠ)
Priporočeni program obsega:
– program Zlati Sonček                  30 točk
– 6 poldnevnih izletov Ciciban planinec         20 točk
– tečaj Naučimo se plavati                40 točk
– program Krpan                     30 točk
– druge športne dejavnosti in prireditve
 glede na obseg in število udeležencev  10 ali 20 ali 30 točk
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo (knjižice, značke, diplome), strokovni kader za izvedbo programov, 20 ur za najem objekta – bazena. Normativ na skupino znaša 20 udeležencev, razen pri plavalnem tečaju, kjer znaša 10 udeležencev.
Prednost pri izboru izvajalcev teh programov imajo tisti izvajalci, ki imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo programa ter številčno večji evidentirani predvpis.
5
II. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – (v obveznem delu šolanja)
Priporočeni program obsega:
– 40-urno (1 x tedensko) ustrezno organizirano
in prirejeno športno vadbo 30 točk
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader za izvedbo, objekt in sodelovanje na tekmovanjih nad občinsko ravnijo.
Normativ za oblikovanje skupine je 10 udeležencev.
Prednost pri izboru izvajalcev teh programov imajo tisti izvajalci, ki imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo programa.
6
III. Šport otrok in mladine v društvih in klubih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ki ima značaj redne športno-rekreativne vadbe in podlage v organiziranem sistemu tekmovanja državnih panožnih zvez – (od 9 do 15 let in od 15 do 18 let)
Priporočeni program je odvisen od obsega treninga in specifičnosti športne zvrsti:
– 160-urni programi – organizirana vadba pod strokovnim vodstvom 2 x – tedensko po 2 uri (individualne športne panoge) 60 točk
– 240-urni programi – organizirana vadba pod strokovnim vodstvom 3 x – tedensko po 2 uri (kolektivne športne panoge) 90 točk
* za kadete in mladince (od 15 do 18 let) se za sofinanciranje upošteva faktor 1,5.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader, objekt, materialni stroški tekmovanja, nezgodno zavarovanje udeležencev.
Prednost pri izboru izvajalcev teh programov imajo tisti izvajalci, ki imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo programa, pri sofinanciranju programov pa se upoštevajo tudi drugi elementi navedeni iz 2. člena teh meril: številčnost članov tekmovalne ekipe, rang tekmovanja, tekmovalni uspeh v okviru uradnega tekmovanja, razširjenost športne panoge in njena tradicija v okolju ipd., ki posameznemu društvu/klubu k izvajanju programa doprinesejo dodatek od 10 do 60 točk.
V vadbeni skupini za kolektivne športne panoge se priporoča dvojno število tekmovalcev kot jih lahko naekrat nastopa v moštvu na tekmi. Priporočen normativ za oblikovanje vadbene skupine je 10 do 12 udeležencev.
V vadbeni skupini za individualne športne panoge se priporoča 4 do 8 udeležencev; kolikor je tekmovalcev manj, se število točk temu sorazmerno zmanjša.
7
IV. Kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka – (nad 18 let – odrasli)
V kakovostni šport uvrščamo sofinanciranje priprav in športnih tekmovanj ekip in posameznikov, ki nimajo strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, uspešno pa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Minimalni program je odvisen od obsega treninga in specifičnosti športne zvrsti:
a) Kolektivne športne panoge:
IV. liga po rangu – 160-urni programi      60 točk
III. liga po rangu – 240-urni programi      90 točk
II. liga po rangu – 300-urni programi      120 točk
I.  liga po rangu – 400-urni programi      150 točk
Kolikor je tekmovalnih stopenj v določeni športni zvrsti manj, se za izhodišče najnižje lige vzame zgoraj navedena IV. liga in potem navzgor.
Pogoj in merilo za sofinanciranje članskih ekip je uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo predvsem objekt in materialni stroški (kotizacije, sodniški stroški) pri izvedbi tekmovanja.
b) Individualne športne panoge:
Obseg točkovanja:
1. mesto                     120 točk
2. mesto                     100 točk
3. mesto                     80 točk
4. –5.mesto                    60 točk
5. –10. mesto                   50 točk
  – uvrstitev med 1/2 uvrščenih         40 točk
  – ostali                    20 točk
Pogoj za sofinanciranje posameznikov v individualnih športnih panogah je, da se na državno prvenstvo uvrstijo na podlagi predhodnih kvalifikacij ali dosežene norme. Kolikor je število posameznikov – nastopajočih tekmovalcev na državnem prvenstvu manjše, da se ga udeležijo brez kvalifikacijske norme, se temu ustrezno sorazmerno zmanjša tudi število točk. Sofinancirajo se samo doma vzgojeni posamezniki in športniki s stalnim prebivališčem v Občini Litija.
Pogoj in merilo za sofinanciranje je uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni.
c) Za kategorizirane posameznike – po objavi uradnih obvestilih OKS v vrhunskem športu se prizna športni dodatek, in sicer:
– za športnika svetovnega razreda        120 točk
– za športnika mednarodnega razreda       100 točk
– za športnika perspektivnega razreda       80 točk
– za športnika državnega razreda         70 točk
– za športnika mladinskega razreda        60 točk
Dodatek kategoriziranim športnikom se šteje eno leto dalje od dneva objave v obvestilih OKS.
8
V. Promocijske in množične športne-rekreativne prireditve
a) Promocijske športne prireditve so večje športne prireditve, ki so odmevne v širšem prostoru, imajo nek tržni pomen in so pomembne za razvoj in promocijo športa v Občini Litija, na njih morajo sodelovati domači športniki ali pa nastopati državna reprezentanca Slovenije. Soglasje k taki prireditvi izda župan, organizatorju take prireditve se –
prizna odvisno od vrste in obsega od 50 do 120 točk
b) Množične športno-rekreativne prireditve so organizirana športna srečanja in tekmovanja, ki so namenjena širšemu krogu občanov, ki se ukvarjajo s športom ljubiteljsko in priložnostno. Glede na raven in obseg prireditve, število udeležencev, pomen za kraj in občino se -
posameznemu izvajalcu prizna od 30 do 150 točk
9
VI. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in klubih
Iz proračuna občine se sofinancirajo stroški šolanja in izpopolnjevanja naslednjih strokovnih kadrov:
a) študentom Fakultete za šport do 50 točk
b) amaterskim strokovnim športnim delavcem (trenerjem/vaditeljem) do 50 točk
Pogoj za sofinanciranje je, da kandidat aktivno deluje vsaj v enem športnem društvu ali klubu. Kandidat, kateremu se poravnajo ti stroški, mora podpisati pogodbo, da bo najmanj še dve leti opravljal v društvu strokovno pedagoško delo. Program se študentom vrednoti in sofinancira v ustreznem sorazmerju s povprečno oceno v indeksu oziroma trenerju s tekmovalno uspešnostjo ekipe ali tekmovalcev, ki jih vodi.
10
VII. Priznanja športnikom in športnim delavcem
a) Proglasitev športnika leta in razglasitev perspektivnih mladih športnikov je tradicionalna prireditev enkrat letno – za materialne stroške, izvedbo in organizacijo prireditve glede na raven in obseg prireditve
se izvajalcu prizna od 60 do 80 točk
b) Stimulativno nagrajevanje trenerjev in športnih delavcev:
Trenerju športne ekipe, ki je s svojim delom ustvaril mladega tekmovalca do 21 let, ki je pridobil status športnika, ali postal državni reprezentant Slovenije v svoji kategoriji, ali pa osvojil z ekipo uvrstitev med prve štiri v uradnem državnem tekmovanju, se odvisno od uvrstitve
prizna stimulativno nagrajevanje do 60 točk
Pogoj za sofinanciranje je, da kandidat podpiše pogodbo, da bo najmanj še eno leto v društvu opravljal strokovno pedagoško delo.
11
VIII. Šport invalidov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinacirajo stroški uporabe objekta, strokovni kader ter sodelovanje na športnih tekmovanjih nad občinsko ravnijo.
Priporočeno število udeležencev v vadbeni skupini je 10.
Priporočeni program obsega:
– 80-urno organizirano vadbo 60 točk
12
IX. Delovanje občinske zveze športnih društev
Delovanje občinske zveze športnih društev se uredi s posebno pogodbo, kjer se opredeli vrsta in obseg strokovno-tehničnih del, ki jih zveza opravlja za potrebe občine. Njeno delovanje se sofinancira v višini do 5% iz proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov v tekočem letu.
13
X. Javni športni objekti
Javni športni objekti so športni objekti v lasti Občine Litija, ki so določeni s posebnim sklepom občinskega sveta o določitvi javnih športnih objektov v Občini Litija. Javni športni objekti se morajo uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni, koristi jih več uporabnikov za izvajanje različnih dejavnosti.
Njihovo vzdrževanje, urejanje in materialni stroški za izvajanje programov športa se sofinancira v višini do 10% iz proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov v tekočem letu.
Obvezni šolski programi športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi programi športa; v preostalih prostih terminih pa imajo prednost pod enakimi pogoji pred drugimi izvajalci športna društva in klubi, ki izvajajo sprejeti letni športni program.
Investicije v športne objekte, ki niso last občine, se ne sofinancira. Za izvajanje sprejetih letnih programov športa, se društvom in klubom za objekte v njihovi lasti priznava del stroškov priprave objektov oziroma športnih igrišč za izvajanje dejavnosti.
Investicije v novogradnje sprejema občinski svet in niso predmet teh meril za razdelitev sredstev za sofinanciranje športnih programov.
14
XI. Promocijske dejavnosti in športne prireditve v javnem interesu
se sofinancirajo v višini do 10% iz sredstev za sofinanciranje športnih programov Občini Litija.
V ta okvir sodijo prireditve in dejavnosti (kot sejemske, promocijske idr.), ki imajo športno vsebino, a so hkrati celostno povezane tudi z drugimi vsebinami, kot npr. šolskimi, kulturnimi, turističnimi idr., organizira in izvaja pa jih več med seboj povezanih in odvisnih izvajalcev.
Promocijo športa predstavljajo tudi šolska tekmovanja nad občinsko ravnijo, širše športne akcije ter vseslovenske športne prireditve z namenom spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave športne rekreacije, ki jih vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šport, Olimpijski komite Slovenije – Združenja športnih zvez in vrhunske športne prireditve, kot so nastopi državne reprezentance in mednarodna tekmovanja naših športnikov.
O višini sofinanciranja vrhunskih športnih prireditev in mednarodnih tekmovanj naših športnikov odloča občinski svet na predlog župana.
V to zvrst sofinanciranja sodijo tudi različne akcije društev in lokalne skupnosti, ki imajo ob vključitvi mladih v športne in sorodne dejavnosti preventivno vlogo na področju odpravljanja delikventnih pojavov v okolju in družbi.
15
Sredstva za sofinanciranje programov na podlagi razpisa odobri in dodeli občinski svet.
Po zaključku programa ali dejavnosti, športno društvo v skladu s pogodbo poda poročilo. Poraba sredstev mora biti v skladu s pogoji razpisa in terminskim planom izvajanja dejavnosti.
Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, se financiranje ukine pod pogoji navedenimi v pogodbi.
V primeru nenamenske porabe sredstev, se sredstva odtegnejo iz naslova redne dejavnosti oziroma vrnejo proračunu z zamudnimi obrestmi.
Nadzor nad porabo proračunskih sredstev opravlja pristojni organ Občine Litija.
16
Ta merila se uporabljajo hkrati s sprejetim pravilnikom za sofinanciranje športnih programov v Občini Litija in se upoštevajo pri sofinanciranju proračunskih porabnikov od 1. 1. 2001 dalje.