Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

108. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, stran 121.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98 in 30/98), 30. člena odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 19. redni seji dne 20. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki
1. člen
Na območju Občine Železniki veljajo naslednje cene:
– v SIT/mesec za storitve ravnanja in odlaganja komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov za posode volumna 120–1100 litrov,
– v SIT/mesec za najem opreme za zbiranje odpadkov in
– v SIT/kom. za storitve ravnanja in odlaganja komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov v kontejnerjih, za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za nakup vrečk za občasno povečane količine ostalih odpadkov:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volumen posode       Zbiranje    Odlaganje      Skupaj    Najem    Nakup posode   Odpadne surovine    Sredstva za
ali kontejnerja za      ostalih     ostanka    stolpec 1+2    posode     ali vrečke  iz dejavnosti(papir    odlagališče
ost ale odpadke in     odpadkov              (1 kom./   (1 kom.)  in steklo),odvoz       odpadkov
število praznjenj      in odvoz                     mesec)                13× letno
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. stolpca            1        2         3      4         5           6         7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120 litrov 52×       1.360,67      346,67     1.707,34    93,00      4.650,00        170,00       219,29
120 litrov 26×        754,00      173,33      927,33    93,00      4.650,00         85,00       109,64
120 litrov 13×        396,50      86,67      483,17    93,00      4.650,00         42,50       54,82
240 litrov 52×       2.041,00      693,33     2.734,33    122,00      6.100,00        340,00       438,57
240 litrov 26×       1.133,17      346,67     1.479,84    122,00      6.100,00        170,00       219,29
240 litrov 13×        595,83      173,33      769,16    122,00      6.100,00         85,00       109,64
1100 litrov 52×       8.172,67     3.466,67     11.639,34    991,00     49.550,00        1700,00      2.192,88
1100 litrov 26×       4.539,17     1.733,33     6.272,50    991,00     49.550,00        850,00      1.096,44
1100 litrov 13×       2.383,33      866,67     3.250,00    991,00     49.550,00        425,00       548,22
5 m3 reden odvoz      9.057,00     9.920,00     18.977,00   3.925,00     157.000,00           –      6.275,00
(1 kom.)
5 m3 po naročilu      10.870,00     9.920,00     20.790,00   3.925,00     157.000,00           –      6.275,00
(1 kom.)
7 m3 reden odvoz      9.057,00    13.888,00     22.945,00   5.175,00     207.000,00           –      8.785,00
(1 kom.)
7 m3 po naročilu      10.870,00    13.888,00     24.758,00   5.175,00     207.000,00           –      8.785,00
(1 kom.)
Vrečka 80 litrov       234,00      59,00      293,00      –       293,00           –       37,32
(1kom.) za ostale
odpadke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gospodinjstvo v individualnem stanovanjskem objektu z enim ali dvema članoma prejme 20 vrečk volumna 80 litrov na leto.
2. Pri uporabi vrečk za zbiranje ostalih odpadkov namesto posode, se pri letnem volumnu vrečk, manjšem od 3.120 litrov, za izračun uporablja cena od 120-litrske posode (praznjenje 26-krat letno) z upoštevanjem dejanskega volumna vrečk na leto.
3. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod, vrečk, zabojnikov in kontejnerjev, se cene izračunajo z interpolacijo med bližnjima volumnoma iz gornje tabele.
2. člen
Vsako gospodinjstvo v individualnih in večstanovanjskih objektih do vključno 5 stanovanjskih enot, plača za ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz papirja in stekla 13-krat letno) 85 SIT/mesec, za 2-krat letno zbiranje in uničenje nevarnih odpadkov 62 SIT/mesec ter za 2-krat letno zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpadkov 96 SIT/mesec.
Pri gospodinjstvih v več stanovanjskih objektih od vključno 6 stanovanjskih enot naprej, se ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz papirja in stekla 13-krat letno), 2-krat letno zbiranje in uničenje nevarnih odpadkov in 2-krat letno zbiranje, odvoz in oddaja kosovnih odpadkov zaračuna v ceni posode za zbiranje ostalih odpadkov po naslednji tabeli:
-----------------------------------------------------------------
Volumen    Odpadne   Nevarni   Kosovni       Skupaj
 posode   surovine   odpadki   odpadki      stolpec
                              1+2+3
-----------------------------------------------------------------
št. stolpca     1      2      3         4
-----------------------------------------------------------------
120 litrov   85,00    62,00    96,00       243,00
240 litrov   170,00   124,00    192,00       486,00
1100 litrov  779,17   568,33    880,00      2.227,50
-----------------------------------------------------------------
1. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod in zabojnikov, se cene izračunajo z interpolacijo med bližnjima volumnoma iz gornje tabele.
Pri dejavnosti se ob ceni za ravnanje z ostankom odpadkov in njihovo odlaganje zaračuna tudi ravnanje z odpadnimi surovinami po ceni iz tabele iz 1. člena. Če dejavnost zaradi nastajanja večjih količin posameznih vrst odpadnih surovin uporablja svoje posode, zabojnike ali kontejnerje za zbiranje teh odpadkov, se za ravnanje z odpadnimi surovinami zaračuna po 4. členu tega sklepa – v tem primeru se za odpadne surovine po prvem stavku tega odstavka tega člena ne zaračuna.
3. člen
Na območju Občine Železniki za storitev ravnanja z biološkimi odpadki veljajo naslednje cene v SIT/mesec/l posodo:
------------------------------------------------------------------------------------
Volumen posode in    Zbiranje, odvoz in     Najem posode    
Nakup posode
število praznjenj      kompostiranje      (na mesec)
(za 1 kom.)                          
------------------------------------------------------------------------------------
120 litrov 52×          1.382,33        93,00       4.650,00
120 litrov 43×          1.200,42        93,00       4.650,00
240 litrov 52×          2.253,33        122,00       6.100,00
240 litrov 43×          1.956,50        122,00       6.100,00
------------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Na območju Občine Železniki za storitev ravnanja s papirjem in steklom v dejavnosti veljajo naslednje cene v SIT/mesec/l posodo:
-------------------------------------------------------------------------------------
Volumen posode in     Zbiranje, odvoz in    Najem posode    Nakup posode
število praznjenj        kompostiranje     (na mesec)     (za 1 kom.)
-------------------------------------------------------------------------------------
240 litrov 13×             723,67       211,00      7.664,00
1100 litrov 13x           3.148,17      1.187,00      53.300,00
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Za eventualno uporabo vmesnega volumna posod in zabojnikov, se cena izračuna z interpolacijo med bližnjima volumnoma iz gornje tabele.
5. člen
Za obračun odlaganja ostankov komunalnih odpadkov iz 2. stolpca 1. člena tega sklepa velja cena, kot jo določi pristojni organ Občine Železniki. Za izračun cene po tem sklepu je privzeta osnova 1.984 SIT/m3.
Za zbiranje sredstev za odlagališče odpadkov iz 7. stolpca 1. člena tega sklepa velja cena, kot jo določi pristojni organ Občine Železniki. Za izračun cene po tem sklepu je privzeta osnova 1.255 SIT/ m3.
6. člen
V tarifnih postavkah tega sklepa DDV ni zajet.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2001.
Št. 080-09-8119
Železniki, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.