Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

88. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, stran 98.

Na podlagi prvega odstavka 125. člena in drugega odstavka 134. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) ter desete alinee 45. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) izdajam
P R A V I L N I K
o oddaji javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina), upoštevajoč določbe Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 - v nadaljevanju: ZJN-1), ureja postopek oddaje javnih naročil male vrednosti, in sicer kadar gre za nabavo blaga, naročanje storitev ali oddajo gradbenih del.
S tem pravilnikom občina v skladu s prejšnjim odstavkom določa:
1. subjekte, ki so dolžni oddajati javna naročila malih vrednosti po tem pravilniku (v nadaljevanju: naročniki),
2. način izvedbe naročila glede na ocenjeno vrednost, tehnično in tehnološko zahtevnost ter finančne posledice naročila,
3. način priprave razpisne dokumentacije,
4. pristojne osebe za zbiranje ponudb po telefonu, telefaksu in podobno in zlasti način preverjanja ponujene cene,
5. način dokumentiranja ponudb in hranjenja dokumentacije,
6. način izvedbe sklenjene pogodbe in nadzora nad izvedbo pogodb, zlasti v garancijski dobi,
7. način uporabe naročilnic in drugih vnaprej pripravljenih tipskih dokumentov v teh postopkih, za kar občina predpisuje višino zneska, ko se lahko vnaprej pripravljeni dokument uporabi za vsako oddano naročilo,
8. način dokazovanja izpolnjevanja minimalnih pogojev za ponudnike.
2. člen
Naročniki, ki so dolžni oddajati javna naročila malih vrednosti po tem pravilniku so:
1. občina,
2. krajevne skupnosti, katerih ustanovitelj je občina,
3. javni zavodi, katerih izključni ustanovitelj je občina,
4. javni zavodi, katerih soustanovitelj je občina, če izključno občina izvršuje ustanoviteljske pravice ali če drug predpis ne določa drugače,
5. javna podjetja, katerih izključni ustanovitelj je občina,
6. javna podjetja, katerih soustanovitelj je občina, če ni z drugim soustanoviteljem dogovorjeno drugače ali če ni z drugim predpisom določeno drugače,
7. drugi posredni uporabniki sredstev proračuna občine,
8. druge pravne osebe, ki jih ustanovi občina ali posredni uporabnik proračuna, s posebnim namenom zadovoljevanja potreb v splošnem interesu in v katere lahko občina ali posredni uporabnik proračuna imenuje najmanj polovico članov uprave ali nadzornega odbora.
Naročniki pod točkami 2 do 7 uporabljajo ta pravilnik v skladu s svojo notranjo organizacijo.
Vsak izmed naročnikov iz prvega odstavka tega člena lahko na podlagi določil ZJN-1 sprejme svoj notranji predpis o oddaji javnih naročil malih vrednosti. Če sprejme tak notranji predpis, naročnik za oddajo javnih naročil male vrednosti ne uporablja določil tega pravilnika ampak uporablja svoj notranji predpis, če je v skladu z ZJN-1.
3. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti morajo zaposleni pri naročnikih (v nadaljevanju: delavci) delovati v skladu z zakonom in tem pravilnikom s ciljem, da skozi več ponudb pridobijo konkurenčne ponudbe in s tem dosežejo nižjo ceno ob enaki kvaliteti.
Število ponudb mora biti tako, da omogoča celovit pregled trga, in sicer praviloma najmanj tri ponudbe.
4. člen
Ravnanja delavcev morajo temeljiti na naslednjih načelih:
– izbrati je treba najcenejšo oziroma ekonomsko najugodnejšo ponudbo;
– vse ponudnike je potrebno obravnavati enakopravno;
– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar, kar se ne sporoči tudi drugim.
5. člen
Način izvedbe posameznega naročila glede na ocenjeno vrednost, tehnično in tehnološko zahtevnost ter finančne posledice naročila določi v soglasju z direktorjem občinske uprave oziroma direktorjem posameznega naročnika (v nadaljevanju: direktor) tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje s sklepom naročnik (t. j. župan oziroma direktor posameznega naročnika); za posamezna področja se lahko imenujejo stalne strokovne komisije. Strokovna komisija izvede celoten postopek oddaje javnega naročila do odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Strokovna komisija opravi poleg drugih s tem pravilnikom določenih nalog zlasti naslednje naloge: zbere ponudbe, jih analizira, po potrebi zahteva od ponudnikov dodatna pojasnila glede posameznih elementov ponudb in še posebej glede ponujene cene ter zbira s tem v zvezi ustrezne informacije iz drugih virov po svoji presoji; strokovna komisija poda naročniku predlog izbire najugodnejšega ponudnika.
Naročati se sme le tak obseg in kvaliteto blaga, storitev ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnikov, pri čemer morajo delavci ravnati kot dober gospodar.
Povabilo naročnika ponudniku, naj predloži svojo ponudbo, oziroma razpisno dokumentacijo, ki se uporabi za pridobitev najugodnejšega ponudnika, kateremu se odda javno naročilo majhne vrednosti, pripravi strokovna komisija iz prvega odstavka tega člena. Pripravljeno povabilo oziroma razpisno dokumentacijo potrdi s pečatom naročnika in s svojim podpisom predsednik strokovne komisije.
6. člen
Za določitev predmeta javnega naročila in njegove orientacijske vrednosti, za izbiro postopka in njegovo pravilnost je odgovoren direktor.
Za pripravo povabila oziroma razpisne dokumentacije, zbiranje ponudb in preverjanje cene in kvalitete je odgovoren v primeru občine posamezen sekretar v čigar delovno področje naročilo spada, v primeru drugih naročnikov za katere velja ta pravilnik pa posamezen strokovni sodelavec v čigar delovno področje naročilo spada, razen če direktor pismeno ne zadolži drugega delavca. Navedene osebe so praviloma predsedniki strokovnih komisij iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Strokovni sodelavec, ki je kot obvezni član strokovne komisije pripravil predlog povabila oziroma razpisne dokumentacije, je skrbnik pogodbe, s katero se javno naročilo odda.
7. člen
Za naročanje blaga in storitev se uporabljajo naročilnice in pogodbe.
Naročilnice se izdaja izključno vnaprej na podlagi zahtevka posameznega sekretarja oziroma vodje posamezne strokovne službe. Izdaja jih direktor najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu zahtevka.
Pogodbe o oddaji javnega naročila majhne vrednosti pripravi posamezen sekretariat, podpisuje pa jih v primeru občine župan po predhodnem parafiranju pristojnih sekretarjev oziroma v primeru drugih naročnikov direktor po predhodnem parafiranju za to določenih strokovnih oseb; ena za parafiranje pristojna strokovna oseba mora biti pravnik z univerzitetno diplomo.
II. NAROČANJE BLAGA IN STORITEV
a) Do vrednosti 500.000 SIT
8. člen
V primeru naročanja blaga ali storitev, ki ne presega zneska 500.000 SIT, in ki je enkratne ali občasne narave, tako da v proračunskem letu skupaj ne presega vrednosti, za katero je obvezen javni razpis, se v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena izda naročilnica.
Cena in usposobljenost ponudnika se preverja na razumen način, ki ustreza naravi naročenega blaga oziroma storitve, višini zneska ter dejstvu ali gre za takojšnjo ali odloženo dobavo. O tem se zapiše ustrezen zaznamek.
b) Vrednost nad 500.000 SIT do 5,000.000 SIT
9. člen
Blago in storitve v vrednostnem okvirju nad 500.000 SIT do 5,000.000 SIT se naroča na podlagi naslednjih dokumentov:
– ”Sklep o pričetku postopka” po prvem odstavku 21. člena ZJN-1; sklep obvezno vsebuje tudi imenovanje strokovne komisije za oceno ponudb
– ”Razpisna dokumentacija” po tretjem odstavku 23. člena ZJN-1; ta dokument ni potreben pri naročanju blaga in storitev, kjer zaradi narave naročila ni utemeljen z načeli gospodarnosti, racionalnosti in hitrosti - v tem primeru se pridobi ponudbe na podlagi povabila ponudnikom, naj predložijo ponudbe
– ”Poročilo o oddaji naročila” po prvem odstavku 78. člena ZJN-1
– ”Obvestilo o oddaji naročila” po drugem odstavku 78. člena ZJN-1; obvestilo mora naročnik posredovati ponudnikom najkasneje v roku 7 dni od sprejetja odločitve o najugodnejšem ponudniku in ga ni potrebno obrazložiti, mora pa vsebovati tudi podatek, da bo izbrani ponudnik k sklenitvi pogodbe o oddaji javnega naročila z naročnikom posebej pozvan
– ”Pogodba o oddaji javnega naročila”; izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo z naročnikom v roku, ki mu ga določi naročnik v pozivu k sklenitvi pogodbe, sicer lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe in lahko pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika.
10. člen
Cena in usposobljenost ponudnika se preverja po telefonu, faksu, z dopisi, pisnimi ponudbami v zaprtih ovojih ali elektronsko. Dokazila o usposobljenosti se zahtevajo takrat, kadar gre za nepoznanega dobavitelja, če obstaja sum, da dobavitelj ni usposobljen ali pa kadar gre za daljši dobavni rok ali storitev traja daljši čas.
11. člen
Izbor najugodnejšega ponudnika se opravi na podlagi merila “najnižja cena”, če v postopku ni bila izdelana razpisna dokumentacija. Če je v postopku bila izdelana razpisna dokumentacija, se izbor najugodnejšega ponudnika opravi na podlagi meril iz razpisne dokumentacije.
V primeru oddaje naročila na podlagi posebnih pisnih ponudb v zaprtih ovojih, javnega odpiranja ponudb naročniki ne izvajajo.
III. NAROČANJE GRADBENIH DEL
a) Do vrednosti 500.000 SIT
12. člen
V primeru naročanja gradbenih del, ki ne presegajo zneska 500.000 SIT, se ob smiselni uporabi drugega odstavka 8. člena v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika izda naročilnica.
b) Vrednost nad 500.000 SIT do 10,000.000 SIT.
13. člen
Gradbena dela, ki se v skladu z ZJN-1 štejejo za javna naročila male vrednosti in presegajo vrednost 500.000 SIT, se naroča na podlagi naslednjih dokumentov:
– ”Sklep o pričetku postopka” po prvem odstavku 21. člena ZJN-1; sklep obvezno vsebuje tudi imenovanje strokovne komisije za oceno ponudb
– ”Popis del” ali “Razpisna dokumentacija”; dokument in njegovo vsebino opredeli strokovna komisija
– ”Poročilo o oddaji naročila” po prvem odstavku 78. člena ZJN
– ”Obvestilo o oddaji naročila” po drugem odstavku 78. člena ZJN-1; obvestilo mora naročnik posredovati ponudnikom najkasneje v roku 7 dni od sprejetja odločitve o najugodnejšem ponudniku in ga ni potrebno obrazložiti, mora pa vsebovati tudi podatek, da bo izbrani ponudnik k sklenitvi pogodbe o oddaji javnega naročila z naročnikom posebej pozvan
– ”Pogodba o oddaji javnega naročila”; izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo z naročnikom v roku, ki mu ga določi naročnik v pozivu k sklenitvi pogodbe, sicer lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe in lahko pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika.
14. člen
Dokument “Popis del” mora vsebovati tehnične specifikacije in zahtevane standarde ter obrazec ponudbe z izdelavnimi in garancijskimi roki na način, da je možna primerjava in izbira najugodnejšega ponudnika.
15. člen
Izbor najugodnejšega ponudnika izvedbe gradbenih del se opravi na podlagi merila “najnižja cena”, če v postopku ni bila izdelana razpisna dokumentacija. Če je v postopku bila izdelana razpisna dokumentacija, se izbor najugodnejšega ponudnika opravi na podlagi meril iz razpisne dokumentacije.
16. člen
Od ponudnikov se ne zahteva bančnih garancij pač pa eno izmed ostalih vrst finančnih zavarovanj za izpolnitev njihovih obveznosti iz 10. točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1, razen če strokovna komisija na podlagi ocene rizika in dolžine roka izgradnje ne določi drugače.
V primeru oddaje naročila na podlagi posebnih pisnih ponudb v zaprtih ovojih, javnega odpiranja ponudb naročniki ne izvajajo.
Za vsa vprašanja, ki niso v tem poglavju posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za naročanje blaga in storitev.
17. člen
V primeru, da bo izvajalec gradbenih del le-ta opravljal s podizvajalci, morajo biti v pogodbi navedeni isti podizvajalci kot so bili v ponudbi, s tem, da mora dokazila, ki jih mora ponudbi priložiti zase, predložiti tudi za njih, skupaj z izjavo, da ponudnik v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku ne glede na število podizvajalcev.
IV. DOKUMENTIRANJE PONUDB IN HRAMBA DOKUMENTACIJE
18. člen
Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti v originalu vloženi v spis o javnem naročilu, o telefonskih preverjanjih in ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek, elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani obliki.
Dokumentacijo se hrani do izteka garancijskega roka.
19. člen
Skrbnik posamezne pogodbe o oddaji javnega naročila majhne vrednosti mora nadzorovati njeno izvedbo ter beležiti in uveljavljati morebitne reklamacije.
20. člen
Direktor organizira evidenco o naročilnicah in pogodbah v postopkih oddaje naročil male vrednosti, in sicer ločeno za blago, storitve in gradnje. Evidenco lahko organizira tudi vsak sekretariat občine strokovna služba naročnika, in sicer za naročilnice in pogodbe iz svoje pristojnosti.
Evidenca mora obsegati:
1. številko javnega naročila in datum naročila
2. predmet naročila
3. naziv dobavitelja oziroma izvajalca in njegov sedež
4. vrednost naročila
5. proračunsko postavko iz katere se naročilo plača.
Evidenco vodi vodja pisarne direktorja.
Na koncu proračunskega leta mora biti izdelan skupen prikaz vrednosti naročil, in sicer ločeno za blago, storitve in gradbena dela.
21. člen
Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez davka na dodano vrednost, če zakon ali drug predpis ne določa drugače.
V. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 015-05-22/2000-1403
Novo mesto, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.