Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

93. Odlok o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina, stran 109.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94, odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 69/98 – odl. US, 74/98 in 70/00) ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja opravljanje nadzorstva nad izvajanja občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi Občina Rogaška Slatina ureja zadeve iz svoje pristojnosti (v nadaljevanju: občinski predpisi). Občinsko nadzorstvo po tem odloku zajema opravljanje komunalnega nadzorstva v zvezi z izvajanjem občinskih predpisov, ki se nanašajo na zunanji videz občine ter nadzorstvo mirujočega prometa.
2. člen
Občinsko komunalno nadzorstvo opravljajo komunalni nadzorniki, nadzor mirujočega prometa pa občinski redarji.
Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena se opravljajo v okviru Občinske uprave občine Rogaška Slatina.
3. člen
Občinski komunalni nadzorniki in občinski redarji izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega dela nadzorstva s službeno izkaznico, ki jo izda župan občine.
Obrazec službene izkaznice, postopek za njeno izdajo in uporabo predpiše župan občine.
4. člen
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo, označbe in ustrezno opremo, ki jo predpiše minister, pristojen za lokalno samoupravo v soglasju z ministrom za notranje zadeve.
Pravilnik o načinu nošenja uniforme, številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov izda župan občine.
II. KOMUNALNO NADZORSTVO
5. člen
Komunalno nadzorstvo opravljajo komunalni nadzorniki, ki morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem odlokom.
6. člen
Komunalni nadzornik nadzoruje izvajanje občinskih predpisov, v zvezi z rednim vzdrževanjem objektov, okolice zgradb, zelenih površin in podobno kar se nanaša na zunanji videz občine.
7. člen
Komunalni nadzornik mora imeti končano srednjo šolo, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku ter vozniški izpit B kategorije.
Komunalni nadzornik mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto komunalnega nadzornika.
8. člen
Komunalni nadzornik ne sme sprejemati daril oziroma pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna ravnanja.
9. člen
Če pri opravljanju nadzorstva komunalni nadzornik ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozarjati na lažje kršitve predpisa,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti,
– izreči mandatno kazen in jo izterjati takoj na kraju samem,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
III. NADZORSTVO MIRUJOČEGA PROMETA
10. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili (mirujoči promet) in v zvezi s tem izvaja ukrepe, določene z zakonom in občinskimi predpisi.
11. člen
Občinski redar mora imeti končano srednjo šolo, najmanj dve leti delovnih izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku ter vozniški izpit B kategorije.
Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
12. člen
Občinski redar ne sme sprejemati daril oziroma pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna ravnanja.
13. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– odrediti odvoz nepravilno parkiranega vozila ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 10.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor na zahtevo komunalnega nadzornika ali občinskega redarja ne pove osebnih podatkov oziroma mu da napačne podatke,
– kdor se nedostojno vede do komunalnega nadzornika, občinskega redarja ali oseb, ki so udeležene v postopku,
– kdor prepreči komunalnemu nadzorniku ali občinskemu redarju izvrševanje uradne naloge ali ga pri tem ovira,
– kdor onemogoča ali ovira opravljanje nalog iz pristojnosti komunalnega nadzora in občinskega redarstva ali odklanja posredovanje podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil za razjasnitev določene kršitve.
Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se z denarno kaznijo do 100.000 SIT kaznuje pravna oseba, ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik) z denarno kaznijo do 25.000 SIT pa njena odgovorna oseba.
V. IZTERJAVA DENARNE KAZNI
15. člen
Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna kazen v določenem znesku, izda komunalni nadzornik oziroma občinski redar, plačilni nalog takoj na kraju prekrška tistim, ki jih zaloti pri prekršku in tistim, katerih prekrški so bili ugotovljeni z ustreznimi tehničnimi sredstvi ali napravami.
Plačilni nalog vsebuje: ime in priimek ter naslov storilca, podatke o zaposlitvi storilca, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, višino denarne kazni, številko računa Občine Rogaška Slatina in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.
Mladoletniku, ki je storil prekršek, se denarna kazen ne izreče takoj na kraju prekrška, ampak se poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Storilec prekrška je dolžan plačati denarno kazen, določeno v 1. členu tega odloka, v roku osmih dni na račun Občine Rogaška Slatina, ali v tem roku vložiti ugovor. Storilcu, ki mu plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se plačilni nalog pošlje po pošti. Če okoliščine to omogočajo, se mu na kraju prekrška pusti obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter pravno opredelitev prekrška.
Storilec prekrška, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil plačilu kazni, mora plačati izrečeno denarno kazen takoj na kraju prekrška. O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če kazni ne plača, se šteje, da je podal ugovor, v tem primeru komunalni nadzornik oziroma občinski redar zaprosi za pomoč policijsko postajo, da uradna oseba organa za notranje zadeve s predlogom za uvedbo postopka o prekršku privede kršitelja k organu, pristojnemu za postopek o prekršku.
Ugovor se poda, razen v primerih iz petega odstavka tega člena, pisno, priporočeno po pošti, Občini Rogaška Slatina, ta pa pošlje ugovor skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek o prekršku.
Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za postopek o prekršku večje denarne kazni, kot se sme izterjati takoj na kraju prekrška.
Če denarne kazni tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.
Storilec, ki plača denarno kazen v roku, predvidenem v četrtem odstavku tega člena, plača le polovico denarne kazni, izrečene na kraju prekrška.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi se določi število delovnih mest občinskih komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev ter drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje, komunalnega nadzorstva in nadzorstva mirujočega prometa.
Akt iz prejšnjega odstavka tega člena je treba uskladiti z določbami tega odloka v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
17. člen
Akt, s katerim se določi obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo in uporabo, izda župan v 90 dneh od sprejema tega odloka.
Pravilnik o nošenju uniforme za mestne redarje izda župan v 30 dneh od sprejema tega odloka skladno z odredbo ministra, pristojnega za lokalno samoupravo.
18. člen
Naloge komunalnega nadzornika iz 5. člena tega odloka in naloge občinskega redarja iz 10. člena tega odloka lahko opravlja ena oseba, ki nosi uniformo predpisano v 4. členu tega odloka.
19. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in nalogah službe komunalnega nadzora v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 15/90 in 21/93), za območje Občine Rogaška Slatina.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list RS.
Št. 06202-20-2/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.