Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

79. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer, stran 89.

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 3., 4. in 18. do 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 62/99) in 5. točke 4. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) je Občinski svet občine Ljutomer na 20. seji dne 11. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer (Uradni list RS, št. 88/99, 26/00; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 5. člena odloka tako, da pravilno glasi: »Sedež zavoda je v Ljutomeru, Cirila Jureša 4«.
3. člen
Besedilo 7. člena odloka se spremeni tako, da v spremenjenem besedilu v celoti pravilno glasi: »Finančno računovodska opravila za potrebe zavoda opravlja Občinska uprava občine Ljutomer ali druga pravna ali fizična oseba na podlagi pogodbe.
4. člen
V 21. členu se črta prva alinea.
5. člen
V 23. členu se besedilo odloka spremeni tako, da se v celoti pravilno glasi:
»V organu upravljanja je določena sorazmerna zastopanost članov posameznih dejavnosti.
Upravni odbor imenujejo:
– Občinski svet občine Ljutomer imenuje štiri člane upravnega odbora, kot predstavnike ustanovitelja v skladu s statutom občine,
– Gospodarska zbornica Slovenije imenuje enega predstavnika s področja turizma ali s področja trgovine,
– Območna obrtna zbornica Ljutomer imenuje dva predstavnika iz prve skupine dejavnosti opredeljene v 2. členu odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98, 28/99), upravni odbor šteje sedem članov.
Mandatna doba članov upravnega odbora zavoda traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.«
Upravni odbor se v sestavi, določeni v tem členu, konstituira najpozneje v 30 dneh od začetka veljavnosti tega odloka.
S konstituiranjem upravnega odbora v novi sestavi, preneha mandat članov prejšnjega upravnega odbora.
6. člen
V 28. členu odloka se doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»Župan:
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest,
– opravlja druge ustanoviteljske pravice na podlagi zakona, statuta in pooblastila občinskega sveta.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-01-8-04/00-3841
Ljutomer, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.