Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

58. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2001, stran 44.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 16. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrna za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Dobrna za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog v Občini Dobrna.
2. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja in račun finančnih naložb in terjatev.
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov            v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki                    204.494
II. Skupaj odhodki                    218.165
III. Proračunski primanjkljaj                13.671

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kap. del.                        14.971
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih del.         0
VI. Prejeta minus dana posojila in
  sprem. kap. del.                    14.971

C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                14.870
IX.  Odplačilo dolga                    4.800
X.  Neto zadolževanje                   10.070
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sred.
   na računih (VII.-X.)                 11.370
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so za določen namen potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti, so pa nujna za izvrševanje zakonsko opredeljenih nalog občine, dodatni odhodki bremenijo ustrezni namen porabe.
O prenosu sredstev v okviru istega funkcionalnega namena na predlog ustreznega odbora odloča župan.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali z drugimi predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
4. člen
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva Občine Dobrna znaša 800.000 tolarjev.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se namenjajo za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
6. člen
Kadar se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O občasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan Občine Dobrna.
7. člen
Najvišji organ nadzora javne porabe v občini je nadzorni odbor, ki skladno s svojimi pristojnostmi opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
8. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna občine poročati občinskemu svetu po polletnem in po zaključnem računu. Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini vsaj enkrat letno poročati o porabi sredstev.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Dobrna, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.