Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

85. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2001, stran 94.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99, 59/99 – odločba US in 70/00), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 22. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2001
1. člen
S proračunom Mestne občine Novo mesto za leto 2001 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje porabe v Mestni občini Novo mesto v letu 2001.
2. člen
Občinski proračun za leto 2001 je določen v skupni višini 4.500.000.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini              4.410.000.000 SIT
– odhodke v višini               4.453.500.000 SIT
– proračunski primanjkljaj           - 43.500.000 SIT
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil          90.000.000 SIT
– povečanje kapitalskih deležev          14.500.000 SIT
– razlika                    + 75.500.000 SIT
c) v računu financiranja
– dolgoročno zadolževanje                   –
– odplačilo dolgoročnega kredita         32.000.000 SIT
– razlika                    – 32.000.000 SIT
Proračunski primanjkljaj v znesku 43.500.000 SIT in zmanjšanje v računu financiranja za odplačilo dolgoročnega kredita v znesku 32.000.000 SIT, kar skupaj znaša 75.500.000 SIT, bo pokrit s presežkom z računa finančnih terjatev in naložb v znesku 75.500.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov so sestavni del splošnega dela občinskega proračuna. Posebni del proračuna sestavljajo pregled prihodkov in finančni načrti neposrednih uporabnikov.
3. člen
Od zneska skupno doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti), se izloči 0,5% v proračunsko rezervo občine.
4. člen
Od skupno predvidenih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti), se 0,3% zadrži kot splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene oziroma za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
5. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko prevzemajo obveznosti ali uporabljajo sredstva proračuna le za namene, ki so predvideni v proračunu.
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva posrednim uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge izdatke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenim se zagotavlja v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter amortizacijo občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge izdatke se nakazujejo na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podlagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z Zakonom o javnih naročilih.
8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
10. člen
Če se v času izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev pogodbenih obveznosti, se potrebna sredstva lahko prerazporedijo iz drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
Župan je dolžan za zneske, ki presegajo višino, določeno z Zakonom o javnih naročilih za gradbena dela, na naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenu prenesenih sredstev med postavkami v okviru posameznega področja.
11. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega višjega upravnega delavca občinske uprave. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
13. člen
O razdelitvi sredstev na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov, kjer prejemniki niso natančno in poimensko določeni, župan obvesti tudi pristojni odbor občinskega sveta, ki lahko pred izplačilom sredstev poda svoje mnenje.
14. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za posamezne namene javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 10% proračunske rezerve,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna.
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o uporabi sredstev proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ter o kratkoročnem zadolževanju.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Mestna občina Novo mesto se bo v letu 2001 dolgoročno zadolžila za 410 milijonov SIT, če bo z novonastalimi občinami sklenila dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij. Sredstva bo namenila za naslednje investicije:
– komunalno opremljanje stavbnih
 zemljišč (post. 17.3.3)               50 mio SIT,
– obnova Knjižnice Mirana Jarca
 (post. 25.5.1.)                   50 mio SIT,
– pokopališče Srebrniče
 (post. 25.7.1.)                   60 mio SIT,
– CROD – deponija Leskovec
 (post. 25.7.2.)                   100 mio SIT,
– severna magistrala (post. 25.8.1.)         100 mio SIT,
– komunalno opremljanje po PIN –
 Lj. cesta (post. 25.9.1.)              50 mio SIT.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
18. člen
Spremembe Odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot Odlok o proračunu.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 403-02-5/2000-1200
Novo mesto, dne 21. decembra 2000
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.