Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

57. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2000, stran 44.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 80/94, 45/97, 56/98, 61/99) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 16. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2000 (Uradni list RS, št. 1/00) tako, da glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki                    193.717
II. Skupaj odhodki                    213.918
III. Proračunski primanjkljaj                20.201
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kap. deležev                      22.082
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                        12.012
VI. Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kap. deležev                 10.070
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                15.620
IX.  Odplačilo dolga                     750
X.  Neto zadolževanje (VIII-IX)              14.870
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (VII-X)                         4.739
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1166/00-5
Dobrna, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.