Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

68. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986-1990 za območje občine Komen, stran 76.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na 18. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 za območje občine Komen
1. člen
Namen, cilji in vsebina sprememb in dopolnitev
Ta program določa namen, cilje in vsebino predlaganih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana za območje občine, roke priprave in sprejemanja občinskih planskih aktov, seznam organov in organizacij, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev, nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev ter sestavine sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Namen in cilji predlaganih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– uskladitev planskih aktov glede ustreznosti prostora za posamezno namensko rabo prostora, razporeditev in zmogljivost dejavnosti ter njihovih medsebojnih vplivov in odvisnosti ter urejanje novih stavbnih zemljišč.
– uskladitev in določitev nove namenske rabe prostora ter preveritev in uskladitev veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, tako glede predvidenih razširitev ureditvenih območij posameznih naselij, kot drugih posegov v prostor.
Sestavine sprememb in dopolnitev občinskih planskih in izvedbenih aktov obsegajo tekstualni del (predlogi sklepov, osnutki odlokov) in grafični del (iz kartografskega dela občinskih planskih in izvedbenih aktov smiselni izvlečki).
Oblika sprememb in dopolnitev občinskih planskih in izvedbenih aktov je določena ob smiselnem upoštevanju navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov.
2. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Izvajalec strokovne aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev bo določen in izbran v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja planskih aktov se določi župan Občine Komen, oziroma občinska strokovna služba, pristojna za področje urejanja prostora (pooblaščeni predstavnik).
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov so:
1. Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS
2. Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
3. Zavod za gozdove Slovenije – območna enota Sežana
4. MOP – Uprava RS za varstvo narave
5. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, Nova Gorica
6. Kraški vodovod Sežana
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana
8. Elektro Primorska
9. Telekom Slovenije.
Organi, organizacije in skupnosti posredujejo na podlagi tega programa in poziva izdelovalca, pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora izdelovalec upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.
Organi, organizacije in skupnosti morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od poziva. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev oziroma soglasij, se šteje, da ni potrebna zaščita oziroma uveljavljanje njihovih interesov v prostoru in zato njihovo sodelovanje v postopku ni potrebno.
4. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
Roki priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se določijo pogodbeno. Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev obsega naslednje korake:
– s pripravo strokovnih podlag in osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se prične takoj. Pripravljeni osnutek se predstavi in obrazloži občinskemu svetu ter pošlje vsem vaškim skupnostim za podajanje pripomb in predlogov,
– občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih in izvedbenih aktov,
– izvede se javna razgrnitev na občinskem sedežu za čas 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– v času trajanja javne razgrnitve se izvede javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na sedežu Občine Komen,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani, oziroma prizadeti, lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve,
– odbor za prostorsko načrtovanje obravnava pripombe in predloge, podane v času trajanja javne razgrnitve in jih posreduje županu, ki zavzame o njih stališče, oziroma odloči o njihovi utemeljenosti v roku 10 dni po končani javni razgrnitvi,
– izvajalec v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, oziroma za popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, zavod RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS,
– župan Občine Komen po sprejetju obvestila Vlade RS o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS, oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS, posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu svetu v sprejem,
– sprejeti odlok se objavi v Uradnem listu RS,
– izvajalec v roku 10 dni po objavi pripravi končni elaborat.
5. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Komen.
Št. 06202-19/00-1
Komen, dne 27. decembra 2000.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.