Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

95. Odlok o pomožnih objektih, stran 112.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov za graditev katerih, na območju Občine Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: ORS), lokacijsko dovoljenje ni potrebno.
2. člen
Pomožni objekti so namenjeni:
– izboljšanju pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih nestanovanjskih objektih,
– opremljanju in urejanju parkovnih, javnih in zunanjih površin,
– kmetijskim, športno-rekreacijskim, raziskovalnim in ljubiteljskim dejavnostim.
3. člen
Gradnja pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z merili in pogoji prostorskega izvedbenega akta.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– osnovni objekt: objekt zgrajen na gradbeni parceli z gradbenim dovoljenjem, namenjen bivanju oziroma drugim dejavnostim,
– stanovanjska hiša: osnovni stanovanjski oziroma počitniški objekt, ki je po velikosti in obliki prilagojen gradbeni strukturi družinskih hiš,
– večstanovanjska hiša: osnovni stanovanjski objekt, ki je po velikosti in obliki prilagojen gradbeni strukturi blokov, stolpičev in stolpnic,
– garaža za osebni avto: pomožni objekt enostavne gradbene konstrukcije brez stropne betonske plošče oziroma v naprej izdelan montažni objekt,
– nadstrešek: pomožni objekt, ki ga sestavlja vertikalno in horizontalno ogrodje iz kvalitetnih materialov oziroma nadstrešek brez kritine in zaprtih stranic, bogato ozelenjen,
– zimski vrt: pomožni objekt, lahko konstrukcija polnila so praviloma steklena,
– zunanje stopnice: odprte lesene oziroma kovinske stopnice za višino največ ene etaže, dopusten je odprt nadstrešek,
– montažni plastenjak: rastlinjak pokrit s plastično folijo, brez temeljev,
– območje kmetije je prostor, ki povezuje objekte kmetije v funkcionalno celoto,
– kmetija je zemljišče s hišo in gospodarskimi objekti, ki se uporabljajo za kmetijske dejavnosti,
– površine, ki so v tem odloku navedene v m2 so površine stavbišča oziroma bruto tlorisne površine pomožnega objekta.
II. VRSTA, NAMEN IN VELIKOST POMOŽNIH OBJEKTOV
5. člen
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi ob stanovanjski hiši na njeni gradbeni parceli:
1. garaža za osebni avto, površina do 24 m2,
2. nadstrešek za osebni avto, površina do 24 m2,
3. pergola, površina do 24 m2,
4. zimski vrt, površina do 15 m2, zasteklitev balkonov oziroma teras,
5. vetrolov, površina do 4 m2,
6. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke, površina do 4 m2,
7. zunanje stopnice,
8. drvarnica, shramba, vrtan uta, lopa za orodje, kolesarnica, površina do 15 m2,
9. zunanji bazen za zasebno rabo, površina do 30 m2,
10. objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2,
11. čebelnjak, površina do 15 m2,
12. sončni kolektorji,
13. ograja, do višine 1,5 m,
14. oporni zid do višine 1 m,
15. lesen pesjak, površina do 15 m2.
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih hišah:
1. zasteklitev balkonov in teras po enotnem projektu za celotno zgradbo,
2. nadstreški za osebni avto po enotnem projektu, ki vključuje tudi zunanjo ureditev, površina posameznega nadstreška do 18 m2,
3. pokrita stojala za kolesa, površina do 25 m2,
4. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke,
5. vetrolov, površina do 12 m2,
6. ograja, višina do 1,5 m.
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi na gradbeni parceli proizvodih, poslovnih, javnih in drugih nestanovanjskih objektov:
1. objekti navedeni v 3., 4., 5. in 6. točki drugega odstavka tega člena.
2. nadstrešek, površina do 30 m2,
3. zamrežena pokrita skladišča za shranjevanje jeklenk pri obstoječih trgovskih objektih, velikost do 25 m2.
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri kmetijah:
1. objekti navedeni v 1. do 15. točki prvega odstavka tega člena, velikost drvarnice pri kmetijah, površina do 30 m2,
2. lesen skedenj, lesena garaža za kmetijsko mehanizacijo, lesen nadstrešek, lopa za shranjevanje krme, stelje, orodja ipd., površina do 35 m2,
3. enojni ali dvojni kozolec,
4. stolpni oziroma koritasti silos za shranjevanje krme, žit, do skupne prostornine 200 m3, dopustna višina korita nad terenom je 1,5 m.
Pomožni objekti, ki predstavljajo urbano opremo in ureditev zunanjega prostora v naseljih ORS:
1. pokrita stojala za kolesa na javnih površinah,
2. klopi, počivališča, igrala, javna razsvetljava, korita za rože, ipd.,
3. otroška igrišča ob šolah, vrtcih in večstanovanjskih hišah,
4. postavitev umetniških del in vodnjakov z vodometom,
5. prodajni avtomati,
6. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke za več uporabnikov,
7. ureditev parkirišč ob objektih, na podlagi enotne urbanistične, prometne in komunalne rešitve,
8. dostavne klančine (rampe),
9. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja,
10. pomične zapore na vhodih na parkirišča, dvorišča.
Pomožni objekti, ki jih je dovoljen ograditi na celotnem območju ORS:
1. nadstrešnice na avtobusnih postajališčih,
2. verska in druga spominska obeležja, velikost do 6 m2,
3. manjše vlečnice z močjo največ 4 KW za lastne potrebe,
4. tipski rezervoarji za utekočinjen naftni plin prostornine do 5 m3 in priključek na objekt,
5. vgradnja kompaktnih toplotnih postaj in plinskih trošil moči 50 KW za notranjo plinsko in toplovodno napeljavo,
6. gradnja priključkov komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, vročevod, elektrika, telekomunikacije) od sekundarnega omrežja do osnovnega objekta,
7. ureditev dostopne ceste do osnovnega objekta,
8. ograje za zaščito pridelkov oziroma pašnikov, višina do 2 m,
9. enojni kozolec,
10. lovska preža,
11. trim steze, klopi, počivališča, pokrita stojala za kolesa ipd. ob poljskih in ob gozdnih poteh,
12. gozdne vlake in gozdne pešpoti,
13. montažni plastenjak,
14. lesene lope za shranjevanje orodja na površinah za vrtičke, površina do 3 m2,
15. objekti za raziskovalne namene, velikost do 12 m2.
III. NAČIN GRADNJE POMOŽNIH OBJEKTOV
6. člen
Če s prostorskim izvedbenim aktom ni določeno drugače, največja skupna zazidana površina pomožnih objektov ne sme presegati 35% površine stavbišča oziroma bruto tlorisne površine osnovnega objekta.
Največja skupna zazidana površina pomožnih objektov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko poveča za 5%, kadar je na gradbeni parceli zgrajen nadstrešek oziroma pergola.
Na gradbeni parceli osnovnega objekta je dovoljeno graditi tudi več istovrstnih objektov (garaže ipd.).
7. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov ter kvalitetno oblikovani. Naklon strehe, smer slemena in kritina morajo biti prilagojeni obstoječim objektom in krajinski arhitekturi.
Tip ograje, višina in materiali naj bodo v naselju čimbolj enotni. Prednost imajo lesene in žične ograje ter živa meja.
Za zaščito pridelkov pred divjadjo oziroma za zaščito trajnih nasadov ter za ograditev pašnikov so dovoljene žične ograje (praviloma zelena plastificirana žica). Pašnike je dopustno ograditi tudi z leseno ograjo. Če ograjen pašnik prečka javna pot, mora biti zagotovljena njena normalna uporaba.
Za betonske ograje oziroma za ograje iz betonskih polnil je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje.
8. člen
Pred izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda Oddelek za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina.
IV. KONČNA DOLOČILA
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 26/89).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-20-4/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.