Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

65. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komen za leto 2000, stran 75.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na 18. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komen za leto 2000
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Komen za leto 2000 (Uradni list RS, št. 66/00) tako, da ta glasi:
Proračun Občine Komen za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
--------------------------------------------------------------------------
   Prenos denarnih sredstev iz leta 1999           18,780.425
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki                         343,019.683
II.  Odhodki                         342.519.382
III. Proračunski primanjkljaj (I-II)500.301
--------------------------------------------------------------------------
B.  Račun finančnih terjatev in naložb                 /
IV.  Prejeta vračila danih posojil in kapit. deležev          /
V.  dana posojila in povečanje kapit. deležev             /
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe 
   kapitalskih deležev (IV - V)                    /
--------------------------------------------------------------------------
C.  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                       /
IX.  odplačilo dolga                      19,280.726
X.  Neto zadolževanje (VII - VIII)              –19,280.726
XI.  Zmanjšanje denarnih sredstev (VII-X)           –18,780.425
--------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Komen in njihova razporeditev vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih naložb in terjatev in računu financiranja, ki so sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi; uporablja pa se od 1. 1. 000 dalje.
Št. 06202-19/00-3
Komen, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.