Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3295. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG)
3296. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d., in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (ZSTAMA-A)
3297. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-C)

Drugi akti

3214. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3215. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3216. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3217. Uredba o načinu opravljanja pomorske pilotaže
3218. Uredba o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže
3219. Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije
3298. Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
3299. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
3300. Uredba o vzpostavitvi tržnega reda za sladkor 1995/96
3301. Uredba o določitvi najvišjih cen belega kristalnega sladkorja
3302. Uredba o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev

Sklepi

3303. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever na odseku avtomobilske ceste A 10 Hoče - Arja vas in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin...

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3220. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine
3221. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz okrajev Komarno, Lučenec, Mihalovce, Rimavska Sobota in Roznava..
3222. Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega avtobusnega prevoznika
3223. Pravilnik o spremembah pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah
3224. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kategorizaciji in preizkusu pirotehničnih izdelkov glede na kakovost in količino eksplozivnega polnjenja
3225. Poročilo o gibanju plač za september 1995
3226. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za november 1995
3304. Odredba o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Pseudomonas solanacearum/Smith/Smith)
3305. Odločba o imenovanju komisije za veterinarsko-sanitarni ponovni pregled živali, surovin in živil živalskega izvora
3306. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1995

USTAVNO SODIŠČE

3227. Odločba o ugotovitvi, da določbe 2. točke prvega odstavka 1. člena, ki urejajo komunalno takso za igralna sredstva v javnih lokalih, ter določbe pete alinee tarifne številke 2 odloka o komunalnih taksah v Občini Piran in določbe...

BANKA SLOVENIJE

3307. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE

3228. Navodilo o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (PI)
3229. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
3230. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

SODNI SVET

3231. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije za javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta predstojnikov in namestnikov predstojnikov okrajnih sodišč
3232. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

3233. Sklep o začasnem finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996
3234. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo v letu 1996
3235. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi krajev, v katerih se delo poklicnih gasilcev šteje s povečanjem
3236. Spremembe pravilnika o prostovoljni vključitvi v zavarovanje za dodaten obseg pravic

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3237. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo
3238. Aneks h kolektivni pogodbi za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 15/95)

OBČINE

Beltinci

3245. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Beltinci
3246. Odlok o ustanovitvi razvojnega sklada Občine Beltinci

Bohinj

3247. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj
3248. Odlok o spremembi in dopolnitvi statuta Občine Bohinj

Brezovica

3249. Odlok o porabi proračuna Občine Brezovica za leto 1995
3250. Sklep o javni razgrnitvi: 1. osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brezovica in 2. osnutka spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje...

Celje

3251. Spremembe in dopolnitve odloka o proračunu Mestne Občine Celje za leto 1995
3252. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII Spodnja Hudinja - del
3253. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
3254. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II - Dečkovo naselje
3255. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje
3256. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret

Cerknica

3257. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 1995
3258. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Združene liste socialnih demokratov v I. volilni enoti

Črnomelj

3259. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica
3260. Pravilnik o štipendiranju

Gorenja vas-Poljane

3261. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
3262. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane (naselje Gorenje Brdo in del Malenskega vrha), ki je bil izveden 26. 11. 1995

Gorišnica

3263. Sklep o uvedbi referenduma
3264. Sklep o uvedbi referenduma

Idrija

3265. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kočevje

3266. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1995
3267. Sklep o kategorizaciji občinskih socialnih stanovanj
3268. Pravilnik o določanju plač funkcionarjev in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Kočevje in zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta

Kranj

3269. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z Nestrankarske liste Bitnje, Jošt, Žabnica v volilni enoti Kranj

Litija

3270. Sprememba statuta Občine Litija

Ljubljana

3239. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ižanske ceste od križišča z Jurčkovo potjo do križišča s Peruzzijevo cesto
3240. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška
3241. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče-Vižmarje
3242. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BP 1/3 - Mladinska knjiga, del
3243. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče
3244. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti M 12 Besnica in M 13 Lipoglav

Loška dolina

3271. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 1995

Majšperk

3272. Sklep o razpisu občinskega referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Majšperk
3273. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk

Murska Sobota

3274. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota
3275. Sklep o razporeditvi finančnih intervencij za pospeševanje in razvoj živinorejske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 1995
3276. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci

Piran

3277. Poročilo o prevzemu mandata člana Občinskega sveta občine Piran

Ravne-Prevalje

3278. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne - Prevalje
3279. Sklep o ceni povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

Ribnica

3280. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 1995
3281. Odlok o določitvi, spremembi in ukinitvi imen ulic in trgov na območju naselja Ribnica
3282. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica
3288. Pravilnik o pogojih, načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica
3289. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Slovenj Gradec

3290. Pravilnik o oddajanju službenih stanovanj v najem

Šentjernej

3291. Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjernej

Šmarje pri Jelšah

3292. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1995

Žalec

3293. Odlok o razpisu koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
3294. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti