Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3290. Pravilnik o oddajanju službenih stanovanj v najem, stran 5513.

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja na podlagi določil 4., 111. in 113. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94), 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS. št. 41/95) in sklepa 11. seje Sveta Mestne občine Slovenj Gradec z dne 17. 10. 1995
P R A V I L N I K
o oddajanju službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobitev službenega stanovanja v najem in postopek, po katerem Mestna občina Slovenj Gradec oddaja službena stanovanja v najem.
Službena stanovanja so po tem pravilniku stanovanja, ki jih Mestna občina Slovenj Gradec namenja za oddajo zaradi zadovoljevanja službenih potreb.
II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Upravičenci za pridobitev službenega stanovanja v najem so delavci zavodov, ustanov, uprave in drugih organizacij na območju Mestne občine Slovenj Gradec, katerih ustanovitelj oziroma pravni naslednik je Mestna občina Slovenj Gradec.
III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
Za oddajo službenih stanovanj v najem objavi Mestna občina Slovenj Gradec razpis in ga pošlje vsem zavodom, ustanovam in drugim organizacijam na območju Mestne občine Slovenj Gradec, katerih ustanovitelj oziroma pravni naslednik je Mestna občina Slovenj Gradec.
4. člen
Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem mora določati zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pridobitve službenega stanovanja v najem;
2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
4. število službenih stanovanj in datum, ko bodo službena stanovanja, ki so predmet razpisa, upravičencem predvidoma oddana v najem;
5. rok za vložitev vlog in objavo izidov razpisa;
6. višino najemnine.
5. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem, so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo ni najemnik oziroma lastnik-solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
Poleg splošnih pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku, morajo prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem biti zaposleni kot: funkcionar, ravnatelj, direktor, višji upravni delavec, vodja oddelka, službe, delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, strokovni delavec, znanstveno raziskovalni delavec.
6. člen
Župan Mestne občine Slovenj Gradec imenuje tričlansko komisijo, ki prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo službenih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Uprava Mestne občine Slovenj Gradec določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne preteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo službenih stanovanj v najem, uporablja Mestna občina Slovenj Gradec za komisijsko ocenitev stanovanjskih razmer naslednje kriterije:
1.   Stanovanjski status
1.1.  udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja       60 točk
1.2.  udeleženec razpisa stanuje v samskem domu       50 točk
1.3.  udeleženec razpisa, ki je podnajemnik         40 točk
1.4.  udeleženec razpisa stanuje pri starših
    ali sorodnikih                     30 točk
2.   Kvaliteta bivanja
2.1.  bivanje v neprimernem stanovanju            30 točk
3.   Utesnjenost v stanovanju
3.1.  do 4 m˛ na družinskega člana              40 točk
3.2.  od 5 m˛ do 8 m˛ na družinskega člana          30 točk
3.3.  od 9 m˛ do 12 m˛ na družinskega člana         20 točk
4.   Vodilni delavci
4.1.  udeleženec razpisa opravlja vodilno
    delovno mesto                     40 točk
5.   Deficitaren poklic
5.1.  udeleženec razpisa opravlja deficitaren
    poklic v občini                    40 točk
6.   Izobrazba
6.1.  doktorat ali magisterij                80 točk
6.2.  visoka izobrazba s specializacijo           70 točk
6.3.  visoka izobrazba                    60 točk
6.4.  višja izobrazba                    30 točk
7.   Delovna doba
7.1.  udeleženec razpisa s pet let do tretjine
    delovne dobe                      10 točk
7.2  udeleženec razpisa z najmanj tretjino
    delovne dobe                      30 točk
8. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo službenih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeležencji razpisa, ki opravljajo deficitaren poklic v občini oziroma imajo višjo šolsko izobrazbo.
9. člen
Uprava Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi kriterijev iz 7. člena tega pravilnika določi seznam upravičencev za oddajo službenih stanovanj v najem in ga pošlje vsem udeležencem razpisa in zavodom, ustanovam in drugim organizacijam iz 3. člena tega pravilnika.
10. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku osmih dni po prejemu sklepa o zavrženju ali razvrstitvi na prednostno listo na Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec.
IV. DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
11. člen
Župan Mestne občine Slovenj Gradec izda sklep o oddaji službenega stanovanja v najem in pri tem upošteva zakonsko določen stanovanjski standard glede na število družinskih članov prosilca in glede na razpoložljiva stanovanja.
Najemna pogodba za uporabo službenega stanovanja se sklepa za določen čas za dobo največ šest let in se lahko izjemoma podaljša na prošnjo zavoda, ustanove, uprave ali druge organizacije iz 3. člena pravilnika največ za tri leta ter je vezana na zaposlitev najemnika v zavodu, ustanovi, upravi ali drugi organizaciji iz 3. člena pravilnika.
V. ZAMENJAVE SLUŽBENIH STANOVANJ
12. člen
Mestna občina Slovenj Gradec omogoča menjave stanovanj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov službenih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Izpraznjena službena stanovanja se smejo dodeliti v najem samo upravičencem do pridobitve službenega stanovanja, razen kadar Mestna občina Slovenj Gradec začasno nima evidentiranih potreb po službenih stanovanjih, kar dokaže z neuspelim razpisom.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Mestna občina Slovenj Gradec službeno stanovanje začasno odda zaradi pridobivanja profita ali za oddajo socialnim upravičencem oziroma upravičencem za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.
14. člen
Do uveljavitve pravilnika o kategorizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev se za neprimerno stanovanje po tem pravilniku šteje stanovanje, ovrednoteno z največ 110 točkami po pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
Določilo drugega odstavka 11. člena se ne uporablja za veljavno sklenjene najemne pogodbe za službena stanovanja, pred uveljavitvijo pravilnika.
15. člen
Pravice in obveznosti iz najemnega razmerja, ki niso opredeljene v tem pravilniku, se urejajo na osnovi določil stanovanjskega zakona.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 362-146/95
Slovenj Gradec, dne 20. novembra 1995.
Predsednik
Sveta Mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost