Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3263. Sklep o uvedbi referenduma, stran 5482.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 19. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 22. 11. 1995 sprejel
S K L E P
1. člen
Za območje Občine Gorišnica – v naseljih: Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamušani, se razpiše referendum za uvedbo občinskega samoprispevka za:
1. gradnja prizidka k OŠ Gorišnica z večnamensko dvorano (70% zbranih sredstev),
2. financiranje programov vaških odborov (30% zbranih sredstev).
2. člen
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 17,000.000 SIT letno, ki bodo porabljeni za realizacijo referendumskega programa.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 14. 1. 1996, od 7. do 19. ure, na običajnih glasovnih mestih: Cunkovci, Formin, Gajevci-Placerovci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Tibolci, Zagojiči in Zamušani.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja imajo občani s stalnim prebivališčem na območju naselij, za katera se razpisuje samoprispevek.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti 5% od zavarovalne osnove in dobička ter 5% od avtorskih pravic;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin ter
– zdomci 200 DEM letno v tolarski protivrednosti.
7. člen
Samoprispevka so oproščeni občani, ki izpolnjujejo pogoje iz 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Referendum vodi komisija za izvedbo referenduma.
9. člen
Zavezancem se plačani zneski občinskega samoprispevka odštevajo od osnove za odmero dohodnine (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je besedilo:
.                   OBČINA GORIŠNICA
                     GLASOVNICA
Na referendumu dne 14. 1. 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka za obdobje od 1. 2. 1996 do 31. 1. 2001, za financiranje naslednjega programa:
1. gradnja prizidka k Osnovni šoli Gorišnica z večnamensko dvorano,
2. financiranje programov vaških odborov
.                   GLASUJEM
                ZA        PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
11. člen
Sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Občina Gorišnica.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni navedeno v tem sklopu, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2-31/95
Gorišnica, dne 4. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost