Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3246. Odlok o ustanovitvi razvojnega sklada Občine Beltinci, stran 5458.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/19) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94 in 14/95) ter v skladu z določilom 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 6. novembra 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi razvojnega sklada Občine Beltinci
I. CILJI USTANOVITVE
1. člen
Občina Beltinci (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljica) s tem odlokom ustanavlja Razvojni sklad za pospeševanje razvoja podjetništva na svojem območju (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Cilji ustanovitve sklada so:
– pospeševanje ustanavljanja majhnih podjetij in obratovalnic samostojnih podjetnikov;
– pospeševanje uvajanja sodobnih, energetsko varčnih in okolju prijaznih tehnologij;
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v podjetništvu;
– povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov.
3. člen
Cilje iz prejšnjega člena bo sklad realiziral z naslednjimi ukrepi:
– z dodeljevanjem posojil in s sovlaganji v podjetniške projekte;
– z jamstvi za posojila majhnim podjetjem in podjetnikom posameznikom;
– z drugimi ukrepi (subvencije, premije ipd.).
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Sklad je pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in na svoj račun.
Ime sklada je: Razvojni sklad Občine Beltinci.
Sedež sklada je v Beltincih, Mladinska ul. 2.
5. člen
Dejavnost sklada je:
L/75.11    Dejavnost javne uprave
L/75.13    Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
       poslovne dejavnosti
J/65.23    Drugo finančno posredništvo, d.n.
J/67.13    Druge pomožne dejavnosti, povezane
       s finančnim posredništvom
K/72.40    Dejavnosti povezane s podatkovnimi
       bazami
K/74.14    Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.843   Druge poslovne dejavnosti.
III. SREDSTVA ZA POSLOVANJE SKLADA
6. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Ustanoviteljica namenja v letu 1995 za začetek poslovanja sklada 6,000.000 SIT proračunskih sredstev.
7. člen
Sklad lahko pridobiva sredstva tudi od pravnih in fizičnih oseb ter pridobiva raznovrstne oblike pomoči.
IV. ORGANI SKLADA
8. člen
Organi sklada so:
1. upravni odbor,
2. nadzorni odbor.
a) Upravni odbor
9. člen
Sklad upravlja petčlanski upravni odbor.
Predsednika in štiri člane upravnega odbora imenuje ustanoviteljica izmed priznanih gospodarstvenikov za mandatno obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
10. člen
Upravni odbor:
1. sprejema:    – statut in splošne akte sklada;
          – letne poslovne načrte in obračune
           poslovanja;
2. določa poslovno politiko sklada;
3. najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu ustanoviteljice o poslovanju sklada;
4. opravlja druge, z zakoni, statutom in splošnimi akti sklada, določene naloge.
11. člen
Vsak član upravnega odbora ima en glas. Odločitev je sprejeta, če so zanjo glasovali vsaj trije člani upravnega odbora.
12. člen
Delo in poslovanje sklada vodi predsednik upravnega odbora, ki tudi zastopa in predstavlja sklad.
b) Nadzorni odbor
13. člen
Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja nadzorni odbor ustanoviteljice.
14. člen
Strokovna opravila za sklad opravlja občinska uprava ustanoviteljice.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
15. člen
Sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanoviteljica za obveznosti sklada ne odgovarja.
VI. AKTI SKLADA
16. člen
Sklad ima statut, pravilnik o poslovanju in plasmaju sredstev sklada in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Prvo sejo upravnega odbora sklada skliče predsednik upravnega odbora v roku 15 dni od vpisa v sodni register.
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 018/11-1995
Beltinci, dne 6. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost