Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3268. Pravilnik o določanju plač funkcionarjev in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Kočevje in zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, stran 5484.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95) in v skladu s 3. členom zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) je Občinski svet občine Kočevje sprejel na predlog komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja na seji dne 22. 11. 1995
P R A V I L N I K
o določanju plač funkcionarjev in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Kočevje in zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plače in drugi prejemki funkcionarjev, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih voli ali imenuje Občinski svet občine Kočevje.
Poklicnost oziroma nepoklicnost opravljanja funkcije določi občinski svet s posebnim sklepom.
2. člen
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico v skladu z 2. členom zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) (v nadaljevanju: zakona) do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe in do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico v skladu z zakonom do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače, določene za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
3. člen
Plača funkcionarjev je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatka za minulo delo.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnika, ki ga določi občinski svet.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
4. člen
Za obračun plač funkcionarjev v občinski upravi se smiselno
uporablja:
a) za župana, podžupana in predsednika občinskega sveta določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih in SKLEP KVIAZ Državnega zbora o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišjo vrednoteno funkcijo v posamezni skupini.
b) za tajnika določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih in določba 100.b člena zakona o lokalni samoupravi.
5. člen
Osnovni količnik za določitev plače se funkcionarju poveča za dodatek za delovne izkušnje.
Delovne izkušnje se ovrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5 % za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20 %. Odstotek 0,5 se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25 % za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
6. člen
Del plače za delovno uspešnost župana določi enkrat letno občinski svet.
Del plače za delovno uspešnost podžupana in tajnika določa župan trimesečno.
7. člen
Funkcionarjem, ki opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, se lahko določi plača v skladu s 13. členom zakona o funkcionarjih v višini največ 33 % plače, ki bi jo prejemal funkcionar za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas.
Odstotek osebnega dohodka, ki ga bo prejemal funkcionar, določi občinski svet s sklepom.
8. člen
Člani občinskega sveta imajo za delo na sejah občinskega sveta in delovnih teles, pravico do sejnine.
Pravico do sejnine imajo tudi župan, podžupan in vsi člani delovnih teles, če so vabljeni na sejo in se je udeležijo.
Sejnina pripada upravičencu, ki je bil prisoten na seji vsaj tričetrt časa, porabljenega za sejo.
Poročilo o udeležbi na sejah in izplačanih sejninah se enkrat letno predloži občinskemu svetu.
9. člen
Za udeležbo na seji občinskega sveta pripada upravičencem po tem pravilniku sejnina v višini 23 % od izhodiščne plače za I. tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Za udeležbo na sejah delovnih teles občinskega sveta pa pripada upravičencem po tem pravilniku sejnina v višini 14 % od osnove, določene v prvem odstavku tega člena.
Za vodenje in pripravo seje občinskega sveta in delovnih teles pripada predsedujočemu sejnina, povečana za 60 % od osnove, določene v prvem oziroma drugem odstavku tega člena.
10. člen
Funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
11. člen
Pravice iz 10. člena lahko uveljavlja občinski funkcionar le na podlagi predhodne odobritve župana.
12. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne prvi mesec po njegovi uveljavitvi.
Št. 061-1/95-1/1
Kočevje, dne 29. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost