Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3239. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ižanske ceste od križišča z Jurčkovo potjo do križišča s Peruzzijevo cesto, stran 5427.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 24. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ižanske ceste od križišča z Jurčkovo potjo do križišča s Peruzzijevo cesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ižanske ceste na območju od križišča z Jurčkovo potjo do križišča s Peruzzijevo cesto, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod številko 4193, v marcu 1993.
2. člen
Sestavni deli odloka so:
Grafični del:
– načrt obodne parcelacije       M 1:1000             list 4a
– načrt obodne parcelacije       M 1:2000             list 4b
– ureditvena situacija         M 1:1000             list 5
– prometno-tehnična situacija     M 1:1000             list 6a
– prometno-tehnična situacija     M 1:1000             list 6b
– normalni profil           M 1:50              list 9
– zbirni načrt komunalnih vodov    M 1:500              list 10a
– zbirni načrt komunalnih vodov    M 1:500              list 10b
Lokacijski načrt vsebuje še:
A) Tekstualni del:
– obrazložitev,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– idejno rešitev odvodnje zalednega območja Ižanske ceste (VGI, julij 1993).
B) Grafični del:
– pregledna situacija         M 1:5000             list 1
– dolgoročni plan           M 1:5000             list 2
– geodetska podloga          M 1:1000             list 3
– elementi zakoličbe ceste       M 1:1000             list 7
– vzdolžni profil           M 1:1000/100           list 8a
– vzdolžni profil           M 1:1000/100           list 8b
– prognoza hrupa            M 1:1000             list 11
II. OPIS MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območja sestavljajo trije odseki:
– odsek od križišča Ižanska cesta–Jurčkova pot (brez križišča) do križišča Ižanska cesta–Lahov štradon (brez križišča),
– odsek od južnega dela mostu čez Iščico do križišča Ižanska cesta–Peruzzijeva cesta (vključno s križiščem),
– odsek ločene kolesarske steze od križišča Ižanska cesta–Lahov štradon do ponovne priključitve na Ižansko cesto pri mostu čez Iščico.
Predvideni poseg vključuje tele parcele:
k.o.Karlovško predmestje:
454/3, 456/1, 456/4, 456/9, 456/12, 456/14, 456/17, 456/18, 457/5, 457/9, 457/10, 459/1, 460, 461/2, 461/4, 461/10, 461/11, 461/12, 461/13, 461/16, 463/6, 463/7, 463/11, 463/12, 463/15, 464/1, 464/4, 465/1, 465/8, 465/10, 465/12, 465/14, 465/16, 465/18, 465/21, 465/24, 468/2, 468/5, 468/13, 468/14, 468/15, 468/16, 479/3, 479/10, 480/2, 480/5, 480/6, 481/4, 481/6, 484/4, 484/6, 485/7, 486/6, 487/4, 488/2, 488/3, 489/2, 489/4, 489/9, 490/2, 490/8, 491/2, 491/5, 491/9, 493/2, 493/3, 494/1, 494/3, 494/5, 495, 497/2, 498/3, 498/4, 498/6, 498/8, 498/9, 498/13, 498/16, 498/22, 500/1, 501/4, 501/5, 501/7, 501/8, 502/1, 502/8, 502/9, 505/2, 506/2, 506/4, 506/5, 509/2, 511/1, 512/1, 512/2, 514/2, 514/3, 516/2, 517/1, 518/1, 518/4, 518/7, 519/1, 519/4, 520/1, 520/2, 521/4, 522/2, 522/4, 522/9, 523/5, 523/18, 524/1, 524/6, 524/7, 524/8, 525/2, 525/3, 525/6, 525/7, 526/2, 526/3, 526/6, 526/7, 526/8, 526/11, 527/1, 527/5, 527/6, 527/7, 527/8, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/2, 530/1, 530/10, 530/11, 530/13, 533/21, 533/22, 533/23, 538/3, 538/4, 538/5, 538/6, 539/2, 539/4, 539/6, 539/9, 539/11, 541/10, 541/14, 542/13, 542/14, 543/11, 543/16, 543/17, 623/3, 623/7, 623/12, 623/20, 623/21, 623/28, 627/2, 627/31, 627/41, 633, 667/3, 668/3, 668/4,
k.o. Trnovsko predmestje:
133, 1529/1, 1529/2, 1529/5, 1529/8, 1529/9, 1529/10, 1529/15, 1529/27, 1529/28, 1529/29, 1530/1, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1531/1, 1531/3, 1531/4, 1531/5, 1532/1, 1532/3, 1532/4, 1534/2, 1534/3, 1537/1 1537/4, 1539/1, 1543/3, 1543/7, 1544/2, 1544/3, 1544/5, 1544/6, 1545/1, 1546/2, 1547/4, 1549/8, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1551/1, 1551/2, 1553/1, 1553/2, 1555/1, 1555/3, 1556/2, 1556/4, 1560/5, 1560/6, 1560/7, 1560/9, 1561/2, 1561/3, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1564/7, 1565/1, 1565/2, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1567/4, 1567/5, 1567/7, 1567/8, 1567/20, 1567/26, 1567/27, 1567/29, 1567/32, 1567/34, 1702/2, 1702/4, 1702/14, 1702/15.
Površina ureditvenega območja Ižanske ceste znaša za severni odsek 2 ha 50 a 60 m˛, za južni odsek 2 ha 80 a 40 m˛, za ločeno kolesarsko stezo 38 a 30 m˛.
Skupna površina celega območja je 5 ha 67 a 60 m˛.
III. FUNKCIJE OBMOČJA, POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje znotraj opisanih meja je namenjeno rekonstrukciji Ižanske ceste vključno s križišči z Malovo cesto, Uršičevim štradonom in Peruzzijevo cesto, ureditvi priključkov dovoznih poti za skupine ali posamezne objekte, zgraditvi kolesarskih stez, hodnikov za pešce, brvi čez Iščico za kolesarje, avtobusnih postajališč, izgradnji omrežja komunalnih vodov in prestavitvi odvodnega obcestnega jarka južno od Iščice.
5. člen
Normalni profil rekonstruirane Ižanske ceste ima elemente:
– vozišče 2 × 3,5 m
– kolesarska steza 2 × 1,75 m
– hodnik za pešce 2 × 1 m
– bankina 2 × 0,25 m
Skupaj 13 m
Ločena dvosmerna kolesarska steza, ki poteka od križišča Ižanske ceste z Lahovim štradonom, vzporedno z južno AC, pod mostom AC čez Ljubljanico, po obstoječih dovoznih poteh, čez novo brv čez Iščico do Ižanske ceste, ima širino 2 × 2 m.
6. člen
Na odseku od križišča z Jurčkovo potjo do križišča z Lahovim štradonom ostane os ceste nespremenjena. Cestno telo se širi simetrično na obe strani. Obcestna jarka se zasujeta. Odvodnjavanje padavinske vode s ceste in iz dela objektov in zemljišč, ki gravitirajo na obcestni jarek, se uredi z meteorno kanalizacijo. Razmejitev prispevnih površin se določi s hidravličnim izračunom širšega območja.
7. člen
Na odseku od mostu čez Iščico do križišča s Peruzzijevo cesto se Ižanska cesta širi le proti zahodu. Vzhodni rob ceste z drevoredom in jarkom ostane obstoječ. Vzhodni rob hodnika za pešce pride na mesto dosedanjega vzhodnega roba vozišča. Cestna os se premakne za 3,5 m proti zahodu. Obstoječ zahodni jarek se zaradi širitve ceste zasuje in vzdolž roba nove ceste izkoplje nov odprt jarek.
8. člen
Rekonstrukcija Ižanske ceste zajema tudi območja križišč:
– Ižanska cesta–Malova ulica
– Ižanska cesta–Uršičev štradon
– Ižanska cesta–dovozna pot do skupine hiš ob Iščici
– Ižanska cesta–Peruzzijeva cesta.
Prva tri križišča imajo obliko polnih “T” križišč, brez dodatnih pasov za leve zavijalce. Priključne ceste se v območju križišč rekonstruirajo tako, da imajo širino vozišča 6 m, njihova os pa se na Ižansko cesto priključuje pravokotno.
Križišče Ižanska–Peruzzijeva cesta je polno, štirikrako križišče. Vsi kraki se razširijo, tako da se vozišču širine 2 × 3,5 m doda še pas za leve zavijalce širine 3 m. Križišče se opremi s semaforji.
9. člen
V obravnavanem območju se zgradijo avtobusna postajališča za mestni in primestni potniški promet:
– pri križišču Ižanska cesta–Malova ulica
– pri križišču Ižanska cesta–Uršičev štradon
– južno od mostu čez Iščico
– pri križišču Ižanska–Peruzzijeva cesta.
Izvedejo se postajališča z izogibališčem širine 3 m in peronom širine 2 m.
10. člen
Uvozi na parcele oziroma na dovozne poti se izvedejo preko poglobljenih robnikov. Robnik mora biti poglobljen v dolžini najmanj 3 m.
Uvozi se izvedejo na istih mestih, kot so dosedanji uvozi, s tem, da se po potrebi višinsko korigirajo. Če je možno oziroma če to narekujejo ekološke ali prometne zahteve, se uvozi k posameznim hišam oziroma na gradbene parcele združujejo.
Do objekta Ižanska 161 se zgradi dovozna pot širine 3 m od rekonstruiranega Uršičevega štradona. Do objekta Ižanska 203 se zgradi dovozna pot širine 3 m, vzporedno z Ižansko cesto, v dolžini 60 m.
11. člen
Za varno odvijanje kolesarskega prometa je treba zgraditi vzdolž rekonstruiranih odsekov Ižanske ceste obojestranski kolesarski stezi širine 1,75 m.
Kolesarski stezi se zgradita tudi v območju križišča Ižanska cesta–Lahov štradon, pri čemer vozišče in postaji ostanejo nespremenjeni.
Med križiščem Ižanska cesta–Lahov štradon in mostom čez Iščico se uredi dvosmerna kolesarska steza širine 4 m. Deloma se uporabijo obstoječe dovozne poti do objektov, deloma pa se zgradi nova kolesarska steza. Trasa poteka od Lahovega štradona po dovozni poti k objektom, vzporedno z AC proti zahodu, pod mostom, s katerim AC prečka Ljubljanico, po obstoječi dovozni poti k objektom ob Iščici, z novo brvjo prečka Iščico in se po obstoječi dovozni poti priključi na Ižansko cesto južno od cestnega mostu čez Iščico.
Južno od križišča Ižanska–Peruzzijeva cesta bo potekala dvosmerna kolesarska steza ob vzhodni strani Ižanske ceste.
12. člen
Hodnik za pešce je treba zgraditi obojestransko vzdolž rekonstruiranega dela Ižanske ceste, v širini 1 m. Hodniki se zgradijo tudi v območju križišča Ižanska cesta–Lahov štradon, pri čemer vozišče in postaji ostanejo nespremenjeni.
V območju križišča Ižanska–Peruzzijeva cesta se zgradijo hodniki za pešce ob južni strani Peruzzijeve, ob severni strani ceste v Črno vas, obojestransko ob Ižanski (severni krak) in vzhodni strani Ižanske ceste (južni krak).
Prehodi za pešce se označijo v vseh obravnavanih polnih križiščih.
13. člen
Pred izvedbo zgornjega ustroja ceste morajo biti nasipi, ki so potrebni zaradi širitve ceste, ustrezno konsolidirani. Ker bo pri procesu konsolidacije prišlo do iztiskanja vode in je pričakovati manjše posedke tudi v območju nekaterih hiš ob cesti, je treba stanje vseh obcestnih hiš pred začetkom gradbenih del komisijsko pregledati ter po končanju del ugotoviti in sanirati eventualne poškodbe na objektih.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
14. člen
Razširitev normalnega profila Ižanske ceste bo vplivala na funkcionalna zemljišča objektov ob cesti.
Ograje, ki bodo pri tem porušene, morajo biti ustrezno nadomeščene oziroma prestavljene.
Nadomestitev oziroma prestavitev ograj bo pri naslednjih objektih:
– lesene ograje pri objektih Ižanska 102, 124, 169
– žičnate ograje pri objektih Ižanska 136, 158, 181, 303
– žive meje pri objektih Ižanska 108, 116, 117, 122, 126 A, 130, 133, 137, 138, 143, 147, 160, 161, 164, 171, 177, 268, 280
– nizko drevje pri objektih Ižanska 94, 113, 118, 127, 129, 130, 141, 144, 150, 151, 159, 160, 164, 171, 183, 238, 240, 244, 250, 261, 270, 278.
15. člen
Brežine nasipov in vkopov je treba humuzirati in zatraviti. Enako se uredi tudi dele opuščenega cestišča Uršičevega štradona in stanovanjske ceste pri mostu čez Iščico, ki jih dobimo z rekonstrukcijo priključkov na Ižansko cesto.
16. člen
V čimvečji meri je treba ohraniti posamezna visoka drevesa pri objektih Ižanska 90, 143, 162, 187.
V celoti mora biti ohranjen drevored ob vzhodni strani Ižanske ceste med Iščico in Peruzzijevo cesto.
V križišču Ižanska–Peruzzijeva se v območju vzhodne avtobusne postaje ohranita obstoječi drevesi, ob cesti v črno vas pa drevo pri objektu Ižanska c. 280.
17. člen
Nova drevesa se zasadijo na območju opuščenega cestišča Uršičevega štradona, ki nastane zaradi rekonstrukcije priključka na Ižansko cesto.
18. člen
Mestna krožna pešpot “POT” se na zahodni strani Ižanske ceste naveže na hodnik ob Ižanski cesti. Na vzhodni strani predstavljata “POT” hodnika ob rekonstruiranem delu Uršičevega štradona.
V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
19. člen
Kanalizacija
V območju Ižanske ceste je obstoječa kanalizacija samo v območju križanja z avtocesto.
Kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu.
Odpadna voda bo preko stranskih kanalov speljana v glavni kanal “O”, ki poteka po zahodni strani ceste. Kanal “O” je predviden z vmesnim prečrpavanjem na šestih mestih.
Črpališča bodo s kapacitetami od 10–70 l/sek. Padavinska voda se bo na območju Ižanske ceste odvajala v kanale za padavinsko vodo, ki se bodo združevali, izlivi teh kanalov pa so predvideni v obstoječe odvodne odprte jarke, ki odvajajo vodo v Ljubljanico. Jarke bo treba poglobiti in urediti.
Za odvodnjo zalednih voda, ki gravitirajo preko odvodnih kanalov v strugo Proščice, je pod Ižansko cesto, severno od nadvoza južne avtoceste, načrtovana izgradnja prepusta. Prečni profil prepusta se določi na podlagi vodnogospodarske študije širšega območja od spodnjega Goljevca, južne obvoznice in Peruzzijeve ceste.
Na odseku od Iščice do križišča Peruzzijeve ceste in Ceste v Črno vas pa se bo padavinsko vodo s cestnih površin odvajalo neposredno preko cestnih požiralnikov v odprte jarke ob Ižanski cesti.
Na končnih izlivnih odvodnih jarkih v večje odvodnike bo treba zgraditi lovilce olj ali pa vgraditi cestne požiralnike, ki bodo imeli funkcijo lovilca olj.
Zaradi slabe nosilnosti tal ne sme globina kanalov presegati 2,50 m od sedanje kote terena.
Gradnja fekalne kanalizacije je izbrana z gravitacijskim odvodom odpadne vode in vmesnim prečrpavanjem ter globokim temeljenjem na pilotih. Kanalski vod za odpadno vodo bo položen v betonsko kineto, ki je temeljena na pilotih.
Za odvod odpadne vode se predvidevajo cevi profilov Ø 250 do Ø 400 m/m.
Pri izdelavi PGD – PZI, dokumentacije hišnih komunalnih priključkov, je treba posebno pozornost posvetiti križanju z ostalimi vodi, predvsem vodovodom.
20. člen
Vodovodno omrežje
Na območju med Jurčkovo potjo in Lahovim štradonom poteka po zahodni strani Ižanske ceste obstoječ vodovod Ø 80, ki bo zamenjan. Na tem odseku bo ob vzhodni in zahodni strani ceste zgrajen nov vodovod Ø 200.
Na območju med Iščico in Peruzzijevo cesto poteka po vzhodni strani obstoječi vodovod 160 m/m.
Po zahodni strani Ižanske ceste poteka nov vodovod 225 m/m, ki ga bo treba med gradnjo ceste zaščititi oziroma prestaviti izven območja gradnje ceste.
21. člen
Plinsko omrežje
Obstoječi plinovod DN 25 poteka po zahodni strani Ižanske ceste od Malove ceste do objekta Ižanska 116 ter pri profilu 17 prečka cesto.
Za povezavo plinovodov po Ilovškem štradonu in predvidenega plinovoda po zahodni strani Ižanske ceste je treba vgraditi salonitne zaščitne cevi premera 300 m/m v križiščih Ižanske ceste z Uršičevim štradonom, Lahovo in Jurčkovo potjo.
22. člen
PTT vodi
Na območju urejanja Ižanske ceste je zgrajeno telefonsko omrežje s samonosilnimi kabli.
Glede na potrebne kapacitete telefonskega omrežja bo treba zgraditi telefonsko kabelsko kanalizacijo ob Ižanski cesti od Jurčkove poti do južne obvoznice, uvleči telefonski kabel od RATC Rudnik v kabel v zemljo, oziroma zračno po drogovih za manjše kapacitete.
Za telefonsko omrežje je predvidena fazna izgradnja. V 1. fazi je predvidena položitev podzemnih kablov na razdalji 10 m od osi projektirane ceste na vzhodni strani. Kapaciteta kablov bo zadostovala za obdobje 5–10 let, nato pa se bo dogradilo telefonsko omrežje v kabelski kanalizaciji.
Od južne obvoznice do Peruzzijeve ceste poteka kabel na vzhodni strani Ižanske ceste izven cestišča.
Vzporedno s telefonskim kablom je možno na podlagi pogojev, ki jih predpiše PTT, zgraditi tudi kabel za kabelsko televizijo.
23. člen
Električno omrežje
Na območju urejanja Ižanske ceste ni obstoječega električnega omrežja. Obstoječa TP Barje, ki se nahaja na križišču Peruzzijeve ceste z Ižansko cesto, bo ukinjena.
V Ižanski cesti je predviden 10 KV kabel, ki bo potekal po zahodni strani ceste.
Namesto obstoječe TP Barje v križišču Peruzzijeve ceste je treba zgraditi novo TP izven prometnih površin dimenzije 4,16 m × 2,61 m s funkcionalnim zemljiščem 30 m˛. Pod nadvozom je prikazana nova transformatorska postaja TP Ižanska 209 z visokonapetostnim priključkom.
24. člen
Javna razsvetljava
Obstoječa javna razsvetljava poteka od Jurčkove do AC ob zahodni strani ceste.
Vzdolž celotne Ižanske ceste je predvidena javna razsvetljava. Obstoječa razsvetljava se zaradi širitve ceste prestavi oziroma zgradi nova.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
25. člen
Ukrepi za varstvo pred hrupom morajo upoštevati rezultate protihrupne študije, ki je del lokacijskega načrta.
26. člen
Po rekonstrukciji Ižanske ceste je treba na kritičnih mestih izvesti meritve hrupa. Kolikor bi se hrupne obremenitve po rekonstrukciji povečale za več kot 3 dB, oziroma bi presegle kritične vrednosti določene z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, je treba na kritičnih mestih izvesti pasivno zaščito objektov.
27. člen
Z rekonstrukcijo Ižanske ceste je treba namestiti tudi vso potrebno prometno in ostalo opremo. Hitrost bo določena s prometnimi znaki in ne bo presegla 60 km/h.
Med rekonstrukcijo in po njej morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za nemoten odvoz komunalnih odpadkov. Sistem zbiranja komunalnih odpadkov mora biti v skladu s predpisi. Lokacije zabojnikov naj ostanejo na že določenih mestih tudi po rekonstrukciji ceste, razen v primeru, ko je treba lokacijo zabojnika prilagoditi spremenjenim prometno-tehničnim razmeram rekonstruirane Ižanske ceste.
VII. ETAPE IZVAJANJA
28. člen
Etapnost izvajanja lokacijskega načrta je možno razdeliti v dve fazi:
1. faza: rekonstrukcija odseka med križiščema Ižanska c.–Jurčkova c. in Ižanska c.–Lahov štradon,
2. faza: rekonstrukcija odseka od Iščice do križišča Ižanska c.–Peruzzijeva c.
VIII. OBVEZNOSTI INVESITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LN
29. člen
Investitorji in izvajalci tega lokacijskega načrta morajo poleg zahtev in drugih določb tega odloka:
– pred začetkom del komisijsko popisati stanje obcestnih objektov, zaradi kasnejših ugotavljanje eventualnih poškodb na objektih,
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale z rekonstrukcijo ceste,
– organizirati promet v času rekonstrukcije tako, da bo možno varno izvajanje del in da bodo zastoji v prometu zaradi rekonstrukcije čim manjši,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
IX. TOLERANCE
30. člen
Tolerance gabaritov in namembnosti objektov, ki jih z lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ, so urejene z obodno parcelacijo, ki je sestavni del lokacijskega načrta.
Kolikor spremembe posegajo po zemljiščih izven obodne parcelacije, določene z lokacijskim načrtom, je treba izdelati strokovno gradivo in ga upoštevati v postopku pridobivanja lokacijskega dovoljenja.
Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi sprememba kakorkoli prizadela.
X. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
32. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik,
– krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.
33. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-7/95
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost