Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3260. Pravilnik o štipendiranju, stran 5478.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 11. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila za podeljevanje kadrovskih štipendij dijakom in študentom, postopek določanja višine štipendij, podeljevanje štipendij in druge zadeve.
2. člen
Po tem pravilniku se lahko podelijo štipendije dijakom in študentom za potrebe občinske uprave in za potrebe zavodov ter drugih ustanov iz področja družbenih dejavnosti. Štipendije se podeljujejo za potrebe na območju občine Črnomelj.
Štipendije se lahko podelijo:
– za redno šolanje na srednjih, višjih in visokih šolah ter za podiplomski študij;
– za šolanje ob delu na višjih in visokih šolah;
– za obiskovanje posebnih oblik izobraževanja.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ ZA REDNO ŠOLANJE
3. člen
Pri podeljevanju štipendije se upošteva šolski uspeh in sposobnosti štipendista za izbran izobraževalni program.
4. člen
Višina štipendije se določa glede na učni uspeh, kraj bivanja v času šolanja in druge stroške šolanja ter glede na kadrovske potrebe občine.
5. člen
Višina štipendije se določi po naslednjih merilih:
---------------------------------------------------------------
Uspeh        V kraju bivanja    Izven kraja bivanja
           število točk         število točk
---------------------------------------------------------------
a) za dijake
zadosten       380                  895
dober         460                  975
prav dober      570                 1085
odličen        700                 1215
b) za študente
6,0 - 7,0       570                 1040
7,1 - 7,3       685                 1155
7,4 - 7,6       775                 1245
7,7 - 7,8       835                 1305
7,9 - 8,1       920                 1390
8,2 - 8,3       980                 1450
8,4 - 8,6      1070                 1540
8,7 - 8,9      1155                 1625
9,0 - 10,0      1465                 1935
---------------------------------------------------------------
Vozačem – dijakom in študentom – pripadajo točke v kraju bivanja ter dodatek za mesečno vožnjo.
Število točk za posameznega štipendista se določi vsako leto na novo, tako da se upošteva doseženi učni uspeh v preteklem šolskem letu. Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem šolskem letu.
V prvem letniku šolanja znaša število točk za dijake 460 oziroma 975, za študente pa 775 oziroma 1.245 točk.
Skladno s proračunsko postavko za štipendije določi vrednost točke župan Občine Črnomelj (v nadaljevanju: župan) v začetku šolskega leta. Štipendije se med letom valorizirajo v skladu z rastjo zajamčene plače.
Višina štipendije ne sme biti nižja od 20%, za študente pa ne nižja od 30% zajamčene plače v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, zmanjšane za prispevke in davke iz zajamčene plače.
6. člen
Osnova za določitev štipendije za podiplomski študij se določa v višini neto plače pripravnika z visoko izobrazbo v občinski upravi. Štipendistu pripada še povračilo potnih stroškov, kar je tudi sestavni del štipendije.
7. člen
Dijakom oziroma študentom, ki se šolajo za deficitarne poklice, se štipendija poveča za 25%. Sklep o deficitarnih poklicih sprejme Občinski svet občine Črnomelj (v nadaljevanju: občinski svet).
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ ZA REDNO ŠOLANJE
8. člen
Kadrovske štipendije se podelijo v skladu s sklepi občinskega sveta, z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami v občini in na podlagi javnega razpisa.
Vsebino razpisa določi župan na predlog Odbora za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu občine Črnomelj (v nadaljevanju: odbor za družbene dejavnosti).
Razpis obsega:
a) stopnjo strokovne izobrazbe in poklic, za katerega se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok, v katerem je treba vložiti prijavo;
d) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v ustanovi oziroma zavodu, ki ga bo določil štipenditor.
9. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis.
10. člen
Kandidate izbere župan na predlog odbora za družbene dejavnosti v skladu s tem pravilnikom. Prednost pri dodelitvi štipendije imajo prosilci iz Občine Črnomelj.
Župan mora o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestiti vse prosilce. Prosilec, ki misli, da je bil neupravičeno odklonjen, lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema obvestila ugovor na občinski svet. Njegova odločitev je dokončna.
11. člen
Medsebojna razmerja med štipendistom in štipenditorjem se določijo s pisno pogodbo. Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan. V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
12. člen
Štipendija se izplačuje mesečno, do 10. dne v mesecu za tekoči mesec, za vsak mesec do konca rednega šolanja.
Štipendistu, ki konča šolanje pred rokom, določenim v pogodbi, se izplačajo zneski štipendije do tega roka.
13. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti štipenditorju:
– dijak– potrdilo o vpisu v naslednji letnik in prepis zadnjega šolskega spričevala;
– študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik in potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem letu.
14. člen
Štipendistu, ki mu je dovoljeno ponavljanje letnika, štipendijsko razmerje v tem času miruje. Štipendistu, ki tudi po tem roku ni pridobil pogojev za vpis v naslednji letnik, štipendijsko razmerje preneha.
Štipendistu, ki ni v roku končal šolanja oziroma pridobil pogojev za vpis v naslednji letnik, se lahko določi rok, do katerega mora opraviti študijske obveznosti. V tem času mu štipendijsko razmerje miruje. Če tudi v tem roku ne konča šolanja ozirima nima pogojev za vpis v naslednji letnik, se štipendijsko razmerje prekine.
15. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z zakonskimi zamudnimi obrestmi, razen v upravičenih primerih, ki jih po predlogu odbora za družbene dejavnosti oceni župan.
Štipendist izgubi pravico do štipendije, če:
a) opusti oziroma ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen s predpisi oziroma ki mu ga je določil štipenditor na podlagi 14. člena tega pravilnika;
b) opusti izobraževanje na šoli, kjer je bil vpisan ob podpisu pogodbe;
c) se med prejemanjem štipendije, odobrene po tem pravilniku, vključi v štipendiranje drugega štipenditorja, če spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja ali če se redno zaposli;
d) je izključen iz šole;
e) navaja neresnične podatke;
f) med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja pri ustanovi oziroma zavodu, ki ga določi štipenditor;
g) po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja kot pripravnik v skladu s pogodbo o štipendiranju;
h) ne opravi pripravništva in strokovnega izpita;
i) po opravljenem pripravništvu oziroma strokovnem izpitu ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju.
16. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneskov prejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
17. člen
Štipendistu ni treba izpolniti vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem obvestilu, da je končal izobraževanje v skladu s pogodbo o štipendiranju, ne omogoči opravljanja pripravništva;
b) mu štipenditor po opravljenem pripravništvu oziroma strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja;
c) postane trajno nezmožen za šolanje ali redno delo.
18. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja;
b) iz drugih opravičljivih razlogov.
19. člen
O pravicah in obveznostih iz 15., 16., 17. in 18. člena tega pravilnika odloča župan na predlog odbora za družbene dejavnosti.
Vsak primer se mora posebej obravnavati, štipendist mora biti o odločitvi pisno obveščen.
20. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in obveznostih iz štipendijskega razmerja na občinski svet. Rok za vložitev ugovora je osem dni od vročitve pisnega odpravka. Občinski svet mora v roku 60 dni sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
21. člen
V pogodbi o štipendiranju mora biti določeno, katero sodišče je krajevno pristojno za reševanje sporov, ki bi nastali iz pogodbenih obveznosti.
IV. DRUGE OBLIKE ŠTIPENDIRANJA
22. člen
Župan lahko na predlog odbora za družbene dejavnosti podeli tudi druge štipendije, in sicer za:
– študij ob delu;
– druge posebne oblike izobraževanja.
a) Študij ob delu
23. člen
Štipendije za študij ob delu so namenjene delavcem občinske uprave in zavodov oziroma ustanov iz področja družbenih dejavnosti v Občini Črnomelj z namenom, da si pridobijo višjo stopnjo strokovne izobrazbe.
24. člen
Štipendijo za študij ob delu sestavljajo:
– šolnina,
– potni stroški za obiske predavanj, izpitov in drugih obveznosti po programu študija.
25. člen
Študentu ob delu pripada poleg štipendije plačana odsotnost iz dela v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
26. člen
Štipendije za študij ob delu se podelijo brez javnega razpisa. Štipendist in štipenditor skleneta pogodbo o štipendiranju, v kateri se določijo pravice in obveznosti obeh podpisnikov. Pri tem se uporabljajo ustrezna določila, ki veljajo za sklenitev štipendijske pogodbe za redno šolanje.
b) Druge oblike izobraževanja
27. člen
Župan lahko na predlog odbora za družbene dejavnosti podeli tudi štipendije za udeležbo na raznih oblikah dopolnilnega izobraževanja, ki presegajo običajno funkcionalno izobraževanje. Župan odloči o dodelitvi takšne štipendije na osnovi vloge prosilca. Medsebojne pravice in obveznosti uredita obe pogodbeni stranki s posebno pogodbo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o štipendiranju, ki ga je 29. 9. 1992 sprejel Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj.
Št. 604-11/95
Črnomelj, dne 28. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost