Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3245. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Beltinci, stran 5456.

Na podlagi 29., 30. in 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/95 – odločba US RS, in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 20. in 49. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Beltinci, na seji dne 19. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom določa Občinski svet občine Beltinci delovna področja, sestavo in način dela delovnih teles občinskega sveta.
Odbori, komisije in občinski sveti (v nadaljevanju: delovna telesa) v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve, ki so v pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
2. člen
Občinski svet ima delovna telesa, ki jih določa statut Občine Beltinci.
3. člen
Predsednika in člane delovnih teles imenuje z večino glasov vseh svojih članov občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta in drugih občanov.
Predsednika delovnih teles imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
Podpredsednika delovnega telesa imenujejo člani delovnega telesa z večino glasov.
Podpredsednik delovnega telesa pomaga predsedniku delovnega telesa pri njegovem delu in ga nadomešča v njegovi odsotnosti ali zadržanosti.
4. člen
Predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
5. člen
Delovna telesa imajo tri do devet članov, od tega sta najmanj dva člana občinskega sveta.
Delovno telo je sklepčno, če je prisotna več kot polovica članov.
Delovna telesa sprejemajo svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov.
II. DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
A) Odbori
6. člen
Odbor za urbanizem in urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo, komunalo ter varstvo okolja ima predsednika in osem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– plansko planiranje, urbanistično načrtovanje in druge posege v prostor,
– urejanje naselij, trgov in ulic,
– varstvo okolja in ekologijo,
– varstvo naravne in kutlurne dediščine,
– delovanje občinskih javnih služb s področja javne infrastrukture,
– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo,
– graditev in vzdrževanje vodovoda, energetskih in drugih komunalnih objektov,
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– varstvo in urejanje voda,
– rekreacijske in druge površine,
– varstvo pred hrupom,
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
7. člen
Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– gospodarski razvoj občine,
– spodbujanje možnosti razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva,
– izgradnjo podjetniške infrastrukture,
– ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva,
– uvedbo olajšav za razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva,
– razvoj dejavnosti na področju turizma in gostinstva,
– turistično promocijo občine,
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
8. člen
Odbor za kmetijstvo in prehrano ima predsednika in osem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, veterinarstvo, lovstvo in ribištvo,
– delovanje kmetijskih zadrug, zavodov in drugih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in veterine, ki delujejo na področju občine,
– raba in varstvo kmetijskih površin in gozdarskih površin,
– spodbujanje možnosti razvoja kmetijstva, pridelave ter predelave hrane,
– politiko in sistem cen ter intervencije na trgu osnovnih kmetijskih proizvodov,
– celostni razvoj podeželja,
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
9. člen
Odbor za proračun, finance in davčno politiko ima predsednika in štiri člane.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– proračun občine in zaključni račun proračuna,
– financiranje porabnikov občinskega proračuna,
– gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi,
– predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov ter izvajanje davčne politike v občini,
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
10. člen
Odbor za družbene dejavnosti ima predsednika in osem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– otroško varstvo in varstvo predšolskih otrok,
– vzgojo in izobraževanje,
– zdravstveno dejavnost,
– zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– socialno varnost in varstvo,
– dom in družino,
– zaposlovanje in štipendijsko politiko,
– raziskovalno dejavnost,
– preventivo in varnost v cestnem prometu,
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
11. člen
Odbor za kulturo, šport in rekreacijo ima predsednika in štiri člane.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– kulturno dejavnost,
– področje kulture in varstvo kulturne dediščine,
– šport in rekreacijo,
– delovanje prostovoljnih kulturnih in športno-rekreacijskih društev,
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
12. člen
Odbor za zaščito in reševanje, civilno zaščito in redarstvo ima predsednika in štiri člane.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– področje zaščite in reševanja,
– razvoj in učinkovitost delovanja subjektov na področju zaščite in reševanja,
– finančni načrt in financiranje nalog na področju požarnega varstva in civilne zaščite ter drugih subjektov na področju zaščite in reševanja,
– redarstvo,
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
13. člen
Odbor za informiranje ima predsednika in štiri člane.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– informiranje javnosti,
– informacijsko dokumentacijska dejavnost,
– promocija občine,
– organizacijo promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih publikacij,
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
B) Komisije
14. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in štiri člane.
Pristojnosti komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so urejene v poslovniku občinskega sveta.
15. člen
Komisija za statut, poslovnik in pravna vprašanja ima predsednika in štiri člane.
Komisija:
– pripravlja predlog statuta in poslovnika ter spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta,
– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov občinskega sveta,
– zunaj sej občinskega sveta daje razlago poslovnika,
– obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov, katere potrjuje in daje soglasje občinski svet,
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema občinski svet,
– pomaga pri pripravi statutov krajevnih skupnosti
– obravnava ostalo problematiko, ki ji jo dodeli občinski svet.
16. člen
Komisija za vloge in pritožbe ima predsednika in štiri člane.
Komisija obravnava:
– vloge in pritožbe občanov v zadevah, ki se rešujejo izven upravnega postopka,
– vloge in pritožbe občanov nad delom občinske uprave,
– vloge in pritožbe občanov v zadevah, ki jih komisiji odstopijo drugi organi za vloge in pritožbe,
– ostalo problematiko, ki ji jo dodeli občinski svet.
17. člen
Komisija za priznanja, odlikovanja in nagrade ima predsednika in štiri člane.
Komisija:
– pripravlja akte, ki se nanašajo na podelitev priznanj in nagrad občine,
– obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad občine,
– daje mnenja k posameznim predlogom za podelitev priznanj in nagrad,
– obravnava ostalo problematiko, ki ji jo dodeli občinski svet.
C) Svet
18. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima predsednika in štiri člane.
Svet:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev,
– opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
– obravnava ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
19. člen
Delovna telesa obravnavajo, poleg vprašanj, ki so navedena v členih tega odloka, o pristojnostih, še druga vprašanja iz področij, za katere so ustanovljena, v skladu z zakoni, statutom občine, poslovnikom občinskega sveta in drugimi akti občine.
20. člen
Način dela, postopek odločanja in druga vprašanja za delo delovnih teles so urejena v poslovniku Občinskega sveta občine Beltinci.
21. člen
Delovna telesa so za svoje delo odgovorna Občinskemu svetu občine Beltinci in so mu dolžna najmanj enkrat letno poročati o svojem delu, na podlagi njegove zahteve pa tudi večkrat.
III. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-9/95
Beltinci, dne 19. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost