Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3252. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII Spodnja Hudinja - del, stran 5466.

Občinski svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 7. člena statutarnega sklepa Mestne občine Celje dne 23. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Stanovanjske cone XII in XIII Spodnja Hudinja - del
1. člen
Zazidalni načrt Stanovanjska cona XII in XIII Spodnja Hudinja - del (UV Celje, št. 9/70, Uradni list SRS, št. 8/78, 35/82, 19/85 ter Uradni list RS, št. 24/93 in 63/93) se spremeni in dopolni po projektu Razvojnega centra Celje - Planiranje, št. 490/95.
2. člen
Na koncu 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Stanovanjska cona XII in XIII - del (Uradni list RS, št. 24/93) se doda naslednje besedilo:
– Severno od obstoječe trgovine Mercator na parc. št. 884/1 k. o. Sp. Hudinja je predviden prizidek v dimenzijah ca. 12 m × 20 m v pritlični izvedbi za potrebe pekarne in je v skladu z usmeritvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
– Navedena sprememba zajema parcelne številke 884/1, 876/1 in 499/2 vse k. o. Sp. Hudinja, ki predstavljajo v osnovnem zazidalnem načrtu funkcionalno zemljišče oskrbovalnega centra.
– Oblikovno mora biti prizidek prilagojen obstoječi arhitekturi trgovskega centra, komunalno pa v skladu s pogoji soglasodajalcev priključen na obstoječe komunalne naprave ter zgrajen dovozni priključek in parkirišče ter z obveznim upoštevanjem ocene vplivov na okolje.
3. člen
Na koncu 3. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
– Pri gabaritih in namembnosti objekta so dopustne tolerance, ki pa ne smejo poslabševati bivalnih pogojev stanovalcev v bližnji soseski.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-105/95
Celje, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost