Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3222. Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega avtobusnega prevoznika, stran 5409.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister pristojen za promet
P R A V I L N I K
o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega avtobusnega prevoznika
1. člen
S tem pravilnikom se predpisuje oblika in vsebina, obrazca kontrolne listine – potniške spremnice, ki jo uporablja domači prevoznik pri opravljanju javnega prevoza oseb v mednarodnem prostem cestnem prometu, način vodenja evidence, ter postopke z njo.
2. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, izda obrazec kontrolne listine in opravlja delitev domačim prevoznikom, ki imajo pravico opravljanja javnega prevoza oseb v mednarodnem prostem cestnem prometu.
3. člen
Domači prevoznik je dolžan poravnati stroške v zvezi z izdajo in delitvijo obrazcev kontrolne listine.
Višina povračila stroškov postopka znaša 400 SIT za en obrazec.
4. člen
Obrazec kontrolne listine je en list bele barve, formata A4 29,7 cm × 21 cm.
Na obrazcu kontrolne listine so določena mesta za vpis podatkov o vozilu, prevozniku, vozniku, vrsti prevoza, načrtu potovanja, potnikih, ki se prevažajo, datumu izpolnitve seznama potnikov in o morebitnih poznejših spremembah ter mesta za pečat in podpis prevoznika in overovitev kontrolnih organov.
Obrazec kontrolne listine napisan v slovenskem in angleškem jeziku je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
5. člen
Domači prevoznik je odgovoren za pravilno in točno izpolnjevanje obrazca kontrolne listine, ki jo podpiše odgovorna oseba za prevoze pri domačem prevozniku.
Podatki vpisani v obrazec kontrolne listine se ne smejo brisati ali prečrtavati. Nepredvidene naknadne spremembe, ki nastanejo v času opravljanja prevoza se vpišejo v rubriko 8 obrazca in jih podpiše vozno osebje.
Obrazec je treba izpolniti z neizbrisnimi tiskanimi črkami.
6. člen
V rubrike obrazca kontrolne listine se vpisujejo naslednji podatki:
Rubrika 1: levo – registrska številka avtobusa
desno – število razpoložljivih potniških sedežev
Rubrika 2: priimek in ime prevoznika oziroma naziv firme in naslov
Rubrika 3: priimek in ime voznika ali voznikov
Rubrika 4: označi se vrsta prevoza
A – krožna vožnja zaprtih vrat
B – vožnja tja s polnim vozilom – povratek s praznim
O – kraj, kjer potniki izstopijo in značilen znak države
Θ – kraj, kjer potniki vstopijo in značilen znak države
C – vožnja tja s praznim vozilom, zato da vstopi skupina potnikov in prevoz teh potnikov v državo registracije vozila
O – kraj, kjer potniki vstopijo in značilen znak države
Θ – kraj, kjer potniki izstopijo in značilen znak države
D – ostale vrste občasnega prostega prevoza; kolikor je za nameravani prevoz potrebna dovolilnica se vpiše vrsto in številko dovolilnice.
Rubrika 5: vpiše se podatke o načrtu (itinererju) potovanja z opisom dnevnih etap, prevoženimi kilometri in nazivi mejnih prehodov ob prestopu državnih meja
Rubrika 6: ime, priimek in številka potnega lista za vsakega potnika in spremljevalno osebje, razen voznikov
Rubrika 7: levo – datum izpolnitve seznama potnikov
desno – žig in podpis prevoznika
Rubrika 8: vpišejo se nepredvidene spremembe načrta potovanja, spiska potnikov, voznega osebja ipd., ki so nastale tik pred začetkom ali v toku potovanja
Rubrika 9: potrditev carinskih mejnih organov na mejnem prehodu.
7. člen
Ministrstvo pristojno za promet vodi evidenco izdanih kontrolnih listin. Kontrolne listine so označene s serijsko in zaporedno številko.
Obrazec kontrolne listine se ob delitvi evidentira na ime – firmo prevoznika in ni prenosljiv.
8. člen
Obrazec kontrolne listine je dolžan domači prevoznik hraniti izven vozila na poslovnem sedežu podjetja, najmanj eno leto po opravljenem prevozu.
9. člen
Pred začetkom vsakega javnega prevoza oseb v mednarodnem prostem cestnem prometu je domači prevoznik dolžan izpolniti kontrolno listino, ki mora biti v vozili ves čas potovanja in jo mora vozno osebje pokazati na zahtevo kontrolnih organov.
10. člen
Vozno osebje domačega prevoznika mora ob odhodu iz Republike Slovenije, predložiti kontrolno listino v potrditev carinskim organom na mejnem prehodu.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-4/95
Ljubljana, dne 27. novembra 1995.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost