Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3247. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj, stran 5459.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94 in 14/95) ter drugega odstavka 45. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 11. seji dne 27. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in delovno področje občinske uprave Občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
2. člen
Občinsko upravo vodi župan ali po pooblastilu župana tajnik občine.
3. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da se zagotovi:
– učinkovito uresničevanje del in nalog za katere je občinska uprava ustanovljena;
– zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov, organizacij in drugih pravnih oseb;
– smotrno organizacijo dela in vodenja ter nadzorstva nad opravljanjem del in nalog;
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in njihovo razporejanje glede na potrebe dela.
4. člen
Z organizacijo se določa:
– način organizacije in delovno področje občinske uprave;
– način vodenja občinske uprave;
– način sodelovanja z občinskim svetom, z občinskimi upravami drugih občin in z državnimi organi;
– način zagotavljanja javnosti dela ter pooblastila in odgovornosti delavcev.
5. člen
Občinska uprava lahko za svoje potrebe pridobiva osebne podatke, ki so potrebni za njeno delo.
6. člen
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugim predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
1. Organizacija občinske uprave
7. člen
Občinska uprava je organizirana enovito in opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge na področju: splošnih zadev, normativno pravnih zadev, financ, upravnih zadev, gospodarstva – s posebnim poudarkom na turizmu, družbenih dejavnosti, varstva okolja ter urejanja prostora in gospodarske infrastrukture.
Občinska uprava opravlja naloge za svet in druge organe občine, naloge določene s statutom, odloki in in drugimi predpisi, ki jih izdajata občinski svet in župan ter naloge, ki so določene z zakonom in drugimi predpisi države.
Za posamezna področja lahko občina skupaj z drugimi občinami organizira skupno izvajanje določenih nalog.
2. Delovno področje občinske uprave
8. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– delo župana;
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in za člane občinskega sveta;
– protokolarne in promocijske zadeve za župana občine;
– strokovna in druga opravila pri sodelovanju občine z drugimi občinami in lokalnimi skupnostmi drugih držav;
– pomoč pri delovanju krajevnih skupnosti;
– kadrovske zadeve;
– sprejem evidence in odpravo pošte ter arhiviranje za potrebe občinske uprave in občinskega sveta;
– tehnična in pomožna opravila;
– naloge s področja gospodarjenja z zgradbo občine in tehnično opremo;
– naloge službe avtomatske obdelave podatkov;
– civilno zaščito, požarno varnost in reševalno pomoč;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
9. člen
Na področju normativno pravnih zadev opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo statuta, odlokov in drugih predpisov občine;
– sestavljanje pogodb oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– dajanje pobud, predlogov in mnenj Državnemu zboru Republike Slovenije na predloge zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema Državni zbor RS ali Vlada RS in se tičejo koristi občin;
– vlaganje zahtev za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države pri Ustavnem sodišču RS;
– zastopanje interesov občine v sporih pri Ustavnem sodišču RS;
– pravna vprašanja pri delu občinske uprave;
– pravno pomoč županu in občinskemu svetu;
– priprava strokovnih mnenj za občinski svet k aktom podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je občina;
– izvrševanje nadzorstvene funkcije iz občinske pristojnosti;
– zastopanje interesov občine pred sodiščem v civilno pravdnem postopku, postopku o prekrških ali kazenskem postopku;
– pripravo koncesijskih aktov, vodenje postopkov za dodelitev koncesij;
– strokovno pomoč pri izvajanju volilnih opravil in
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
10. člen
Na področju financ opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in izvajanje proračuna;
– pripravo zaključnega računa;
– opravljanje finančnih in knjigovodskih ter drugih strokovnih opravil za proračun, občinske sklade ter druge uporabnike proračunskih sredstev;
– spremljanje in oblikovanje cen iz občinske pristojnosti;
– izdelavo predlogov za uvedbo občinskih davkov in taks;
– pripravo poročil in informacij o finančnem stanju občine za obravnavo v organih občine in daje mnenja k najemanju in dajanju kreditov;
– izvajanje plačilnega prometa;
– izvajanje finančnega nadzora nad subjekti, ki se financirajo iz proračuna;
– pripravljanje premoženjske bilance in
– opravljanje drugih nalog iz tega področja.
11. člen
Na področju upravnih zadev opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– izvajanje nalog iz pristojnosti občine in iz prenesene pristojnosti;
– vodenje upravnih postopkov;
– vodenje evidence upravnih postopkov in pripravljanje poročila;
– zastopa interese občine v upravnih postopkih drugih državnih organov in
– opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.
12. člen
Na področju gospodarstva opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo programskih usmeritev in programov razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva zlasti turizma;
– izvajanje nalog iz pristojnosti več izvajalcev, povezanih s turistično gospodarsko dejavnostjo in koordinira njihovo delo;
– izvajanje strokovnih nalog za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj podjetja ali zavoda;
– usklajevanje in izvajanje skupnih nalog posameznih izvajalcev za pospeševanje posameznega področja;
– koordiniranje programov, ki se financirajo iz namenskih komunalnih taks ali nadomestil;
– programe in natečajne vloge kjer občina in država sodelujeta pri pripravi projekta;
– gospodarjenje z občinskimi zgradbami;
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini;
– opravljanje drugih nalog s tega področja.
13. člen
Na področju družbenih dejavnosti opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in izvajanje planov;
– pripravo razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja usmeritev in pripravo programov, načrtov in predlogov ukrepov ter pospeševanja na področju predšolske vzgoje in varstva, osnovnega šolstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, izobraževanja odraslih, športa in raziskovalne dejavnosti;
– zagotavljanje opravljanja javnih služb na področju družbenih dejavnosti;
– koordinacija dela med občinsko upravo in subjekti, ki opravljajo družbene dejavnosti;
– zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja brezposelnih občanov;
– uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad občinskimi javnimi zavodi in zavodi, ki jih je ustanovila občina s področja družbenih dejavnosti;
– zagotavljanje in organiziranje izvajanja investicij in postopkov v zvezi z lastnino občine na področju družbenih dejavnosti;
– sodelovanje s humanitarnimi organizacijami in društvi;
– druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
14. člen
Na področju varstva okolja in urejanja prostora občinska uprava opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora in varstva okolja;
– pripravo prostorskih načrtov občine;
– pripravo programske in projektne rešitve prostorskega plana;
– spremembe in dopolnitve prostorskega plana;
– organizacijo razprav in spremljanje izvajanja prostorskega plana;
– pripravo smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in organizacijo priprav le-teh;
– pripravo in izdelavo lokacijskih informacij v zvezi z merili in pogoji za posege v prostor;
– organizacijo in izdelavo lokacijske dokumentacije;
– izdelavo analiz stanja v prostoru;
– vodenje evidenc o posegih v prostor;
– pripravo in izvajanje programov varstva okolja ter varovanja naravne in kulturne dediščine;
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarske infrastrukture občinska uprava opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo, izdelavo in izvajanje programov cestne, komunalne in energetske dejavnosti;
– pripravo, izdelavo in izvajanje programov na področju stanovanjske politike;
– spremljanje porabe sredstev za te dejavnosti;
– koordinacijo z izvajalci na področju gospodarske infrastrukture;
– koordinacijo med občino in skladom stavbnih zemljišč ter stanovanjskim skladom;
– postopke ustanavljanja javnih gospodarskih služb v okviru teh dejavnosti in na spremljanje delovanja že obstoječih;
– koordinacijo dela za pripravo in sprejem programov krajevnih skupnosti;
– pomoč in sodelovanje s krajevnimi skupnostmi pri izvedbi njihovih programov;
– druge naloge, ki sodijo v področje gospodarske infrastrukture.
16. člen
Občinska uprava organizira in opravlja naloge občinske redarske službe.
Na tem področju opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na opravljanje nadzora nad izvajanjem predpisov občine in drugih predpisov, ki vsebujejo pooblastilo za nadzor.
Občinska redarska služba se ustanovi s posebnim odlokom s katerim se določijo tudi pristojnosti in naloge te službe.
17. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih posamezen delavec opravlja se določijo s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
18. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave, na področjih, ki niso naštete v tem odloku, opravlja tisti delavec v katerega delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave jo opravi delavec, ki ga določi župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE TER POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
1. Vodenje občinske uprave
19. člen
Naloge vodenja občinske uprave in koordinacijo dela med posameznimi delavci v občinski upravi opravlja župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine.
20. člen
Župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine neposredno organizira in vodi delo, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog, razporeja delo, skrbi za delovno disciplino in opravlja druga zahtevna dela v občinski upravi.
Tajnik občine je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu občine.
2. Javnost dela
21. člen
Javnost dela občinske uprave se uresničuje z dajanjem informacij preko sredstev javnega obveščanja, z organizacijo in udeležbo na tiskovnih konferencah, okroglih mizah in drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje sredstvom javnega obveščanja župan ali oseba, ki jo za to pooblasti.
3. Pravice in odgovornosti delavcev
22. člen
Odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja izdaja tajnik občine.
Župan občine oziroma tajnik občine zagotavljata uresničevanje pravic in obveznosti delavcev občinske uprave.
23. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja tajnik občine oziroma pooblaščeni delavci občinske uprave, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O izločitvi tajnika občine odloča župan. O izločitvi pooblaščene osebe na prvi stopnji odloča tajnik občine, na drugi stopnji pa župan.
IV. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI
24. člen
Občinska uprava sodeluje z drugimi občinskimi upravami, upravno enoto in drugimi državnimi organi, zavodi ter podjetji z izmenjavo mnenj in izkušenj, podatkov ter obvestil.
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izdelavo in izvajanje nekaterih strokovnih del in nalog zunanjim sodelavcem.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Glede uveljavljanja pravic in odgovornosti delavcev zaposlenih v občinski upravi se uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
26. člen
Župan Občine Bohinj v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in izvede organizacijo ter sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95).
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00-46/95-1235
Bohinjska Bistrica, dne 27. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost